Pašvaldība / Par pašvaldību / Kontakti / Sociālo lietu pārvalde

Pašvaldība

Sociālo lietu pārvalde

Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201
64207140
Vārds uzvārdsE-pastsAmatsKontakti
Kaija Mucenience[email protected]Sociālo lietu pārvaldes vadītāja64232105
Liene Bukuma[email protected]Sociālo lietu pārvaldes lietvedības sekretāre64207140
Guna Poikāne[email protected]Speciāliste veselības veicināšas jautājumos29298956
Zane Priedule[email protected]Sociālo lietu pārvaldes juriskonsulte64207632

Iestādes “Sociālo lietu pārvalde” struktūrvienība “Ģimenes atbalsta nodaļa”

Vārds uzvārdsE-pastsAmatsKontakti
Sanita Strazdiņa[email protected]Sociālo lietu pārvaldes vadītājas vietniece, Ģimenes atbalsta nodaļas vadītāja64210694
Ilze Kaupe[email protected]Vecākais sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem64207142
Laine Ločmele[email protected]Sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem64210695
Baiba Zariņa[email protected]Sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem64207142
Jana Liseiko[email protected]Sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem64210698

Iestādes “Sociālo lietu pārvalde” struktūrvienība “Sociālā atbalsta nodaļa”

Vārds uzvārdsE-pastsAmatsKontakti
Iveta Sokola-Sokolova[email protected]Sociālā atbalsta nodaļas vadītāja64210688
Jolanta Rutkovska[email protected]Sociālā atbalsta nodaļas vecākā sociālā darbiniece64210692
Līga Jakobsone[email protected]Sociālā atbalsta nodaļas sociālā darbiniece64210691
Sandra Lapiņa[email protected]Sociālā atbalsta nodaļas sociālās palīdzības organizatore64207153
Līga Oliņa[email protected]Sociālā atbalsta nodaļas sociālā darbiniece64210690
Antra Frīdberga[email protected]Sociālā atbalsta nodaļas sociālā darbiniece64210693
Karlīne Jākabsone[email protected]Sociālā atbalsta nodaļas sociālā darbiniece64207151
Iveta Būmane[email protected]Speciāliste, personu asistente26330079

SOCIĀLO LIETU PĀRVALDES MĒRĶI UN UZDEVUMI

Sociālo lietu pārvaldes mērķis ir sniegt sociālo palīdzību, organizēt un sniegt sociālos pakalpojumus Valmieras pilsētas iedzīvotājiem, lai nodrošinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdalību savas situācijas uzlabošanā. Tiesības saņemt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību ir Latvijas Republikas pilsoņiem un nepilsoņiem, ārvalstniekiem un bezvalstniekiem, kuriem piešķirts personas kods, izņemot personas, kuras ir saņēmušas termiņuzturēšanās atļauju.

Sociālo lietu pārvaldes uzdevumi:

 • Sociālo lietu pārvaldes kompetences ietvaros patstāvīgi vai sadarbībā ar pašvaldības struktūrvienību, iestāžu vadītājiem īstenot Pašvaldības domes pieņemtos lēmumus, pašvaldības vadības izdotos rīkojumus, norādījumus;
 • atbilstoši pašvaldības nolikumam un Sociālo lietu pārvaldes kompetencei, sagatavot lēmumprojektus iesniegšanai pašvaldības domes pastāvīgajās komitejās un pašvaldības domes sēdē;
 • Sociālo lietu pārvaldes kompetences ietvaros sadarboties ar pašvaldības struktūrvienībām, iestādēm, kapitālsabiedrībām, kā arī citām valsts un pašvaldību institūcijām, iestādēm, nevalstiskajām organizācijām;
 • veikt sociālo darbu, sniegt sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus vai organizēt to sniegšanu Valmieras pilsētā dzīvesvietu deklarējušām personām, ģimenēm un personu grupām, kurām tas nepieciešams, atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
 • pieņemt lēmumus par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības piešķiršanu, to apmēriem un samaksas kārtību, atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
 • saskaņā ar Valmieras pilsētas pašvaldības saistošiem noteikumiem, organizēt un nodrošināt nakts patversmes pakalpojumu, informāciju un konsultācijas, personām, kuru dzīvesvieta nav konstatējama;
 • saskaņā ar pašvaldības domes lēmumu, nodrošināt pašvaldības sociālās dzīvojamās mājas apsaimniekošanu;
 • nodrošināt informācijas pieejamību pilsētas iedzīvotājiem par pašvaldības sniegtajiem sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību, to saņemšanas kārtību, par iedzīvotāju tiesībām un līdzdarbības pienākumiem sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanā, par Sociālo lietu pārvaldes darba organizāciju, kā arī par citiem ar sociālo darbu saistītiem jautājumiem;
 • novērtēt iedzīvotāju, kuru dzīvesvieta deklarēta Valmieras pilsētā un kuri Sociālo lietu pārvaldē vēršas pēc palīdzības, vajadzības, materiālos un personiskos (motivācija, nepieciešamās zināšanas un prasmes, izglītība, profesija u.c.) resursus;
 • noteikt Sociālo lietu pārvaldes klientu līdzdarbības pienākumus;
 • iekārtot Sociālo lietu pārvaldes klientu lietas, izveidot un uzturēt informatīvo datu bāzi par sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu pieprasītājiem un saņēmējiem, sniegtās sociālās palīdzības un pakalpojumu veidiem, finansu līdzekļu izlietojumu un apjomu;
 • nodrošināt informācijas par Sociālo lietu pārvaldes klientiem konfidencialitāti, ierobežotas pieejamības informācijas sniegšanas nosacījumu izpildi, atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
 • atbilstoši pašvaldības vadības pieprasījumam, sniegt informāciju par Sociālo lietu pārvaldes darbību, veikt datu apkopojumus, to analīzi, informēt par rezultātiem. Veikt analīzi sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nepieciešamības attīstību, plānot tam nepieciešamo finansējumu;
 • līdzdarboties Eiropas Savienības struktūrfondu finansējuma apguvē;
 • nodrošināt Sociālo lietu pārvaldes klienta sociālo vajadzību risināšanai nepieciešamo sadarbību ar ārstniecības iestādēm, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju, nevalstiskajām organizācijām, citu pašvaldību sociālajiem dienestiem un citiem pakalpojumu sniedzējiem;
 • izstrādāt priekšlikumus jaunu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības ieviešanai Valmieras pilsētā.
Sociālo lietu pārvaldes nolikums (aktualizēts 26.01.2017.)

SOCIĀLĀ ATBALSTA NODAĻA

 • sociālā darba speciālistu (sociālie darbinieki, sociālās palīdzības organizators) konsultācijas;
 • sociālo darbinieku sniegts psihosociālais atbalsts;
 • personas vajadzību un resursu novērtēšana;
 • sociālo pakalpojumu nodrošināšana;
 • sociālās palīdzības sniegšana;
 • cita materiālā atbalsta sniegšana.

Pilngadīgām personām, kuru dzīvesvieta deklarēta Valmieras pilsētā, saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem SOCIĀLĀ ATBALSTA NODAĻAS darbinieki nodrošina konsultatīvu atbalstu, personas vajadzību un resursu novērtēšanu un sociālos pakalpojumus.

Atsevišķi dzīvojošām personām un ģimenēm, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Valmieras pilsētā, saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem ir tiesības saņemt Valmieras pilsētas pašvaldības nodrošinātu sociālo palīdzību un citu materiālo atbalstu.

SOCIĀLĀ ATBALSTA NODAĻĀ sniedz konsultācijas par veicamajām darbībām, lai saņemtu nepieciešamo sociālo pakalpojumu:

 • asistenta pakalpojumu pašvaldībā personai ar I vai II invaliditātes grupu un personai no piecu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti;
 • sociālās rehabilitācijas pakalpojumu no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām (pakalpojums nodrošināts Valmieras pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā – nodibinājumā „Centrs Valdardze”, Raiņa ielā 9F, Valmierā);
 • sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sociālās rehabilitācijas institūcijā (pakalpojuma piešķiršanu, tā saņemšanas laiku, vietu un pakalpojuma saņēmēju rindu koordinē Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospektā 71, Jūrmalā):

*līdz 14 dienām ilgu pakalpojuma kursu var saņemt:

– persona ar funkcionēšanas traucējumiem pēc valsts apmaksātas multiprofesionālas medicīniskās rehabilitācijas pabeigšanas stacionārā vai dienas stacionārā, ja slimības izraisītie funkcionēšanas traucējumi atbilstoši Starptautiskajai funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācijai ir aktivitāšu un dalības līmenī un ja ārstniecības iestāde izrakstā no stacionārā pacienta medicīniskās kartes ir rekomendējusi saņemt pakalpojumu

– persona ar prognozējamu invaliditāti darbspējīgā vecumā un persona ar prognozējamu invaliditāti pēc darbspējīgā vecuma, kura ir nodarbināta, ja Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas apstiprinātajā personas individuālajā rehabilitācijas plānā ir noteikta nepieciešamība saņemt pakalpojumu;

*līdz 21 dienai ilgu pakalpojuma kursu var saņemt:

-Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likuma 15.pantā minētās personas;

-likuma „Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem” 2. un 4.pantā minētās per­sonas;

 • dienas aprūpes centra pakalpojumu pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (pakalpojums nodrošināts nodibinājuma „Fonds „Iespēju tilts”” Dienas aprūpes centrā personām ar garīga rakstura traucējumiem „Stropiņš”, Garā ielā 10, Valmierā);
 • aprūpes mājās pakalpojumu (pakalpojumu līdz 2020.gada 31.decembrim nodrošina biedrība „Latvijas Samariešu apvienība”);
 • īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojumu institūcijā (pakalpojums nodrošināts SIA „Vidzemes slimnīca”, Jumaras ielā 195, Valmierā);
 • ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā (pakalpojums rindas kārtībā nodrošināts Valmieras pilsētas pašvaldības pansionātā „Valmiera”, Rīgas ielā 55 un Kauguru ielā 3, Valmierā);
 • nakts patversmes pakalpojumu (pakalpojumu gada aukstajā periodā nodrošina nevalstiska organizācija).

Sociālās palīdzības veidi:

 • pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai;
 • dzīvokļa pabalsts centrālapkures sezonā un individuālā kurināmā iegādei;
 • brīvpusdienas un pusdienu maksas atlaides skolēniem;
 • uzturmaksas atlaides Valmieras pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem;
 • pabalsts mācību gada uzsākšanai;
 • pabalsts daļēju medicīnisko izdevumu apmaksai.

Cita materiālā atbalsta veidi:

 • pabalsti pilngadību sasniegušam bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās;
 • svētku pabalsts ilgdzīvotājiem, kuri sasnieguši 100 un vairāk gadus;
 • bērna piedzimšanas pabalsts;
 • apbedīšanas pabalsts.

SOCIĀLĀ ATBALSTA NODAĻA nodrošina:

 • personas ikdienas aktivitāšu un vides novērtējumu, ja invaliditātes ekspertīze jāveic medicīnisko indikāciju noteikšanai īpašai kopšanai;
 • personas asistenta klātbūtni gadījumos, kad sociālais darbinieks izvērtējis nepieciešamību nodrošināt klientam atbalstu ikdienas sadzīves organizēšanā dzīvesvietā;
 • ilgdzīvotāju, kuri sasnieguši 90, 95, 100 un vairāk gadus, sveikšanu;
 • atbalsta grupu organizēšanu dažādām iedzīvotāju mērķgrupām (pēc nepieciešamības);
 • sociālo pakalpojumu plānošanu un organizēšanu personām, kuras iesaistījušās Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas projektā „Vidzeme iekļauj”.
Sociālā atbalsta nodaļas nolikums

ĢIMENES ATBALSTA NODAĻA

Ģimenes atbalsta nodaļas darbinieki ir tie, kas var palīdzēt bērnu vecākiem saskatīt iespēju mainīt savu dzīvesveidu un mācīties uzņemties atbildību un rūpes, lai bērni nenonāktu ārpusģimenes aprūpes iestādēs, bet varētu augt viņiem vispiemērotākajā vidē – savā ģimenē. Pie mums tiek piedāvāta iespēja ikvienai ģimenei, kas savu dzīvesvietu deklarējusi Valmieras pilsētā, saņemt sociālo darbinieku un speciālistu konsultācijas:

 • bērnu aprūpes un audzināšanas jautājumos,
 • bērnu un pusaudžu uzvedības problēmu gadījumos,
 • bērnu vecumam atbilstošu disciplinēšanu,
 • sadzīviska rakstura un cita veida problēmu risināšanai,
 • par iespējām sevi un savus ģimenes locekļus pasargāt no vardarbības,
 • kā palīdzēt sev un ģimenes locekļiem saņemt rehabilitācijas pakalpojumu saistībā ar dažāda veida atkarībām,
 • par sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu veidiem un to saņemšanas kārtību,
 • par iespējām saņemt valstī nodrošināto bezmaksas juridisko palīdzību,
 • par iespējām saņemt valstī noteikto bezmaksas palīdzību no vardarbībās cietušām personām un vardarbības veicējiem,
 • palīdzēt noformēt uzturlīdzekļu piedziņai nepieciešamos dokumentus.

Ģimenēm atkarībā no situācijas un nepieciešamības, varam nodrošināt bezmaksas sociālo darbinieku, psihologa, tuvākajā laikā arī sociālā rehabilitētāja atbalstu. Sākot ar 1.aprīli piedāvājam bezmaksas psihologa konsultāciju jaunajiem vecākiem, kuriem piedzimis pirmais bērns ģimenē.

Ģimenes atbalsta nodaļas nolikums