Pašvaldība

Bāriņtiesa

Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201
64207159

Saziņai ārpus darba laika par tiesību pārkāpumiem pret bērniem un personām ar ierobežotu rīcībspēju zvanīt uz bezmaksas atbalsta tālruni valmieriešiem 8484

Vārds uzvārdsE-pastsAmatsKontakti
Ilze Polka[email protected]Valmieras bāriņtiesas priekšsēdētāja64207179
Andris Alpeus[email protected]Priekšsēdētāja vietnieks64207164
Ingrīda Balode[email protected]Bāriņtiesas locekle64207167
Līga Ančeva[email protected]Bāriņtiesas locekle64207167
Linda Bāliņa[email protected]klientu apkalpošanasspeciāliste64207159

VALMIERAS BĀRIŅTIESAS KOMPETENCE UN PIENĀKUMI

Bāriņtiesa ir Valmieras pilsētas pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kas prioritāri nodrošina bērna vai citas rīcībnespējas personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību.

Bāriņtiesas darbību regulē Bāriņtiesu likums, LR Civillikums, MK 19.12.2006. noteikumi Nr.1037 „Bāriņtiesas darbības noteikumi”, Bērnu tiesību aizsardzības likums, Administratīvā procesa likums un citi ārējie normatīvie tiesību akti.

Bāriņtiesas pienākumi:

  • aizstāvēt bērna vai citas rīcībnespējīgas personas personiskās un mantiskās intereses un tiesības.

Bāriņtiesa lietas izskata un lēmumus pieņem koleģiāli bāriņtiesas sēdē, un tās pieņemtie lēmumi, kas pieņemti tās kompetences ietvaros, ir obligāti visām fiziskām un juridiskām personām.

Valmieras Bāriņtiesas nolikums (aktualizēts 30.01.2020.) Ētikas kodekss Valmieras pilsētas pašvaldības Bērnu tiesību aizsardzības komisijas nolikums Valmieras Bāriņtiesas 2020.gada pārskats