A A A

Koprades darbnīca "DARE"

28.     februārī     Valmierā, Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas telpās, atklāja     koprades   darbnīcu   “DARE”,   kurā   ik­vienam  interesentam  sniegta  iespē­ja   bez   maksas   izmantot   modernas   iekārtas,       instrumentus,       mājī       gas       telpas un tehnisko atbalstu, lai varētu strādāt  pie  jauniem  pro  duktiem,  to  prototipiem  un  dažā  diem  radošiem  projektiem.   “DARE”   telpās   pieejams   arī  ražošanas  līnijas  simulācijas  rīks  esošo ražoša nas pro cesu analīzei. Nāc, izmēģini un lieto savos radošajos projektos!

 

Darbnīcu izveidojusi Valmieras Attīstības aģentūra sadarbībā ar Val­mieras pilsētas pašvaldību un Valmie­ras Dizaina un mākslas vidusskolu.

 

Aktivitāti       līdzfinansē       Eiropas       Reģionālās  attīstības  fonds  iniciatīvā  “Pilsētu  inovatīvās  darbības”.  Šī  infor­mācija     atspoguļo     vienīgi     autora     viedokli,   un   iniciatīvas   “Pilsētu   ino­vatīvās   darbības”   iestādes   neatbild   par   šīs   informācijas   potenciālajiem   izmantošanas veidiem.