A A A

Kā saskaņot publiska pasākuma norisi

Valmieras pilsētas pašvaldības atļaujas saņemšana publisko pasākumu rīkošanai

Lai pieteiktu publisku pasākumu un saņemtu atļauju tā rīkošanai, pasākuma organizators Valmieras pilsētas pašvaldībai, kuras administratīvajā teritorijā paredzēts šo pasākumu rīkot, ne vēlāk kā 15 dienas pirms plānotā publiskā pasākuma norises sākuma iesniedz iesniegumu atbilstoši pašvaldības izstrādātajai un apstiprinātajai veidlapai. Pašvaldības veidlapas atrodamas ŠEIT.

Iesniegumā par publiska pasākuma rīkošanu pasākuma organizators norāda šādas ziņas:

 • pasākuma organizators (fiziskai personai – vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvietas adrese, juridiskai personai – juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese);
 • par tehnisko drošību atbildīgā persona (fiziskai personai – vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvietas adrese, juridiskai personai – juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese);
 • par sabiedrisko kārtību un drošību atbildīgā persona (vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvietas adrese);
 • kārtības uzturētāji (fiziskai personai – vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvietas adrese, juridiskai personai – juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese);
 • pasākuma veids un mērķis;
 • pasākuma norises vieta, datums, sākuma un plānotais beigu laiks;
 • plānotais pasākuma apmeklētāju un dalībnieku skaits;
 • pasākumā izmantojamās bīstamās iekārtas;
 • pasākuma netraucētai un drošai norisei nepieciešamais valsts un pašvaldību iestāžu atbalsts.

Iesniegumam obligāti pievieno:

 • tā līgumu kopijas, kurus pasākuma organizators noslēdzis ar kārtības uzturētājiem, personām, kas atbildīgas par publiska pasākuma tehnisko drošību, kā arī sabiedrisko kārtību un drošību, uzrādot oriģinālus;
 • detalizētu pasākuma plānu;
 • pasākuma norises vietas īpašnieka rakstveida piekrišanu tā rīkošanai, ja viņš nav pasākuma organizators;
 • ja publiska pasākuma norises vietā atradīsies vai tiks izmantotas bīstamas iekārtas, pasākuma organizators iesniegumam pievieno normatīvajos aktos paredzēto bīstamo iekārtu valdītājam to lietošanai nepieciešamo atļauju un citu šo iekārtu ekspluatācijai nepieciešamo dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus.

Papildus pasākuma organizators informē un saskaņo pasākuma norisi attiecīgās administratīvās teritorijas Valsts policijas iestādē un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā.

Ja pašvaldība pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu publiska pasākuma rīkošanai, pasākuma organizators apdrošina savu civiltiesisko atbildību. Atļauju publiska pasākuma rīkošanai pašvaldība izsniedz pēc tam, kad pasākuma organizators ir iesniedzis savas civiltiesiskās apdrošināšanas faktu apliecinošu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus. Civiltiesiskās apdrošināšanas faktu apliecinošu dokumentu kopijas pasākuma organizators iesniedz ne vēlāk kā divas dienas pirms plānotā publiskā pasākuma norises sākuma. Ja pasākuma organizators noteiktajā laikā neiesniedz civiltiesiskās apdrošināšanas faktu apliecinošu dokumentu kopijas, pašvaldība neizsniedz atļauju attiecīgā pasākuma rīkošanai.

Atļauja publisku pasākumu rīkošanai nav nepieciešama, ja tos rīko valsts vai pašvaldības iestāde, kā arī publisku pasākumu rīkošanai telpās un publisku sporta pasākumu rīkošanai sporta bāzēs.

* Latvijas Republikas 16.06.2005. likums „Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums”.