A A A

Valmieras jauniešu dome

Apstiprina:
Valmieras Jaunatnes centra
direktore Sanita Loze
 19.10.2018.

 

Valmieras Jaunatnes centrs “Vinda”
Valmieras Jauniešu dome
NOLIKUMS

I Vispārīgie noteikumi

1. Valmieras Jauniešu dome (turpmāk – Dome) ir jauniešu grupa, kura darbojas Valmieras Jaunatnes centrā "Vinda" (turpmāk - VJC "Vinda") un Valmieras Jauniešu mājā, pamatojoties uz VJC „Vinda” nolikumu un Valmieras Jauniešu mājas iekšējās kārtības noteikumiem.

2. Dome darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Par pašvaldībām”, Latvijas Republikas Jaunatnes likumu, Jaunatnes politikas pamatnostādnēm, Valmieras pilsētas Jaunatnes politikas attīstības programmu, Valmieras Jaunatnes centra “Vinda” nolikumu, šo nolikumu un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3. Domes nolikums nosaka Domes struktūru, darbības mērķus, uzdevumus, darba kārtību, tiesības un atbildību. Domes nolikumu apstiprina VJC ”Vinda” direktore.

4. Domes lēmumiem un izstrādātajiem priekšlikumiem ir konsultatīvs spēks, un tie tiek iesniegti Valmieras pilsētas pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvajai komisijai (turpmāk - JLKK).

II Darbības mērķis un uzdevumi

5. Domes mērķis ir nodrošināt Valmieras jauniešu interešu pārstāvniecību un vajadzību aizstāvību, kā arī veicināt jauniešu pilntiesīgu līdzdalību sociālajā, politiskajā un kultūras jomā gan vietējā, gan valsts mērogā.

6. Domes uzdevumi:

6.1.organizēt dažādus pasākumus, konkursus, akcijas un citas aktivitātes sevis pilnveidošanai, jaunu prasmju apgūšanai un iespēju sniegšanai gan sev, gan saviem vienaudžiem, gan pārējiem Valmieras iedzīvotājiem;

6.2. izzināt, pētīt un analizēt jauniešu intereses un problēmas Valmieras pilsētā;

6.3 piedalīties un īstenot vietējus, valsts un starptautiska mēroga projektus, kas saistīti ar jaunatni;

6.4. izteikt ierosinājumus un priekšlikumus, kas ir saistīti ar jauniešu interesēm un vajadzību īstenošanu Valmieras pilsētā, iesniedzot tos Domes koordinatoram, VJC “Vinda” direktorei un JLKK;

6.5. veicināt sadarbību ar citām jauniešu domēm, institūcijām, organizācijām un iniciatīvu grupām Latvijā un pasaulē;

6.6. piedalīties informācijas izplatīšanā par jauniešiem piedāvātajām iespējām;

6.7. pārstāvēt Domes viedokli vietējā, valsts un starptautiskā mērogā.

III Domes struktūra

7. Domes sastāvā var darboties ikviens 13-25 gadus vecs Valmierai piederīgs jaunietis.

7.1. Papildus Domes sastāvā ir aicināti jaunieši, kuri pārstāv savas izglītības iestādes jauniešu pašpārvaldes, jauniešu organizācijas, iniciatīvu grupas un ir gatavi pilnveidot un uzlabot jauniešu dzīvi Valmierā.

8. Dome ievēl prezidentu, vice-prezidentu un sekretāru, ārlietu nodaļas vadītāju, iekšlietu nodaļas vadītāju un sabiedrisko attiecību un reklāmas nodaļas vadītāju.

9. Ievēlētajā sastāvā Dome darbojas līdz nākamajām vēlēšanām.

9.1.      Valmieras Jauniešu domes prezidenta tiesības un pienākumi

9.1.1.      Ierasties uz visām sēdēm.

9.1.2.      Sastādīt Domes gada aktivitāšu plānu.

9.1.3.      Īstenot Domes mērķus un uzdevumus.

9.1.4.      Ieteikt Domei jauniešus - amatu kandidātus.

9.1.5.      Noteikt atbildīgos par pasākumiem un aktivitātēm.

9.1.6.      Prasīt un saņemt informāciju par nodaļu darbu no viceprezidenta.

9.1.7.      Nodrošināt sēžu vadīšanu.

9.1.8.      Rosināt vēlēto personu nomaiņu.

9.1.9.      Rūpēties par domes pieņemto lēmumu izpildi un kontroli.

9.1.10.    Koordinēt domes amatpersonu darbu.

9.1.11.    Piedalīties pasākumu plāna sagatavošanā, finanšu izlietojuma plānošanā.

9.1.12.    Regulāri iepazīties un iepazīstināt pārējos Domes jauniešus ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes sēžu protokoliem.

9.1.13.    Pārstāvēt Domes viedokli Valmieras Jaunatnes lietu konsultatīvajā komisijā un citās institūcijās.

9.2.      Valmieras Jauniešu domes vice-prezidenta pienākumi

9.2.1.    Pildīt prezidenta pienākumus viņa prombūtnes laikā.

9.2.2.    Pārzināt un kontrolēt nodaļu darbu, informēt par to prezidentu.

9.2.3.    Pildīt prezidenta personīgi uzliktos uzdevumus.

9.3.      Valmieras Jauniešu domes sekretāra pienākumi 

9.3.1.    Iekārtot protokolu mapi notikušo sēžu protokolu glabāšanai. Mēnesī jābūt vismaz vienam  protokolam, kas atspoguļo Domē pieņemtos lēmumus.

9.3.2.    Piedalīties visās sēdēs, vai deleģēt kādu citu pierakstīt darba norisi, balsojumus, lēmumus.

9.3.3.    Rakstiski sagatavot Domes sastāva struktūru, tā izmaiņas; pašpārvaldes iekšējās kārtības noteikumus; darba plānu 1.un 2.pusgadam.

9.3.4.    Rakstīt datorrakstā visus prezidentam un viceprezidentam nepieciešamos dokumentus.

9.3.5.    Būt atbildīgam par dokumentāciju.

9.3.6.    Sagatavot prezidentam un viceprezidentam nepieciešamos dokumentus.

9.3.7.    Aizstāt prezidentu vai viceprezidentu viņu prombūtnes laikā.

10. Lai nodrošinātu sekmīgu Domes darbību, Domē tiek izveidotas trīs nodaļas: Iekšlietu nodaļa, Ārlietu nodaļa, Sabiedrisko attiecību un reklāmas nodaļa. Lai nodrošinātu minēto nodaļu darbību, katrā nodaļā tiek ievēlēts vadītājs: Iekšlietu nodaļas vadītājs, Ārlietu nodaļas vadītājs un Sabiedrisko attiecību un reklāmas nodaļas vadītājs.

10.1. Iekšlietu nodaļas pienākumi

10.1.1. Ierodas uz visām sēdēm.

10.1.2. Pirms katras sēdes izsūtīt atgādinājumus par sēdes norises, laiku un vietu, nodrošināt atbildes saņemšanu.

10.1.3. Veidot aptaujas, anketas un intervijas.

10.1.4. Apkopot iegūto informāciju, apzināt radušās problēmsituācijas Valmieras jauniešiem.

10.1.5. Pildīt Domes prezidenta, viceprezidenta un koordinatora personīgi uzliktos uzdevumus.

 

10.2.      Ārlietu nodaļas pienākumi

10.2.1.  Sadarboties ar citiem jaunatnes centriem, jauniešu domēm, jauniešu organizācijām un iniciatīvu grupām.

10.2.2.  Organizēt pieredzes apmaiņas braucienus Domes jauniešiem.

10.2.3.  Atspoguļot Domes veidotos pasākumus pilsētas un reģionālajos medijos.

10.2.4.  Koordinēt Domes locekļu piedalīšanos dažādos semināros Latvijā un ārpus tās.

10.2.5.  Sadarboties ar Valmieras pilsētas pašvaldību, Valmieras pilsētas informācijas centru, Kultūras centru, teātri, kinoteātri un citiem Valmieras uzņēmumiem.

10.2.6.  Izzināt jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas un informēt par to jauniešus (plakāti, reklāmas, zib akcijas, raksti un sociālie tīkli) regulāri tajos atjaunojot informāciju.

10.2.7.  Pildīt Domes prezidenta, viceprezidenta un koordinatora personīgi uzliktos uzdevumus.

10.3.      Sabiedrisko attiecību un reklāmas nodaļas pienākumi

10.3.1.  Savlaicīgi sagatavot ziņojumus, plakātus un citus informatīvos materiālus.

10.3.2.  Piedalīties visos Domes rīkotajos pasākumos, sniegt par tiem informāciju Valmieras sabiedrībai.

10.3.3.  Reizi mēnesī sagatavot īsu informatīvu materiālu par Domes aktivitātēm un būt atbildīgiem par informatīvajā materiālā sniegto informāciju. Informācijas un faktu papildināšanai, tā patiesuma apstiprināšanai konsultēties ar domes prezidentu vai vice-prezidentu.

10.3.4. Atspoguļot Domes veidotos pasākumus pilsētas un reģionālajos medijos, sociālajos portālos.

10.3.5. Atspoguļot Domes informāciju un aktivitātes sociālajos portālos.

IV Darba kārtība

11. Domes sēdes ir kārtējas (iknedēļas) un ārkārtas.

12. Domes kārtējās sēdes notiek vienu reizi nedēļā. Domes sēdes ir atklātas un tiek protokolētas.

13. Domes ārkārtas sēdi sasauc, ja to ierosina vismaz 5 Domes jaunieši vai Domes prezidents, un par to tiek izziņots pārējiem Domes locekļiem.

14. Domes sēdēs jāpiedalās vismaz pusei no Domes jauniešiem, tai skaitā, Domes prezidentam, vice-prezidentam un sekretāram. Personām, kuras nav Domes sastāvā un vēlas klausīties Domes sēdi, pirms tās jāreģistrējas pie Domes sekretāra.

15. Dome, saskaņā ar darbības mērķiem, var veidot dažādas jauniešu darba grupas, iesaistot brīvprātīgos jauniešus no izglītības iestādēm, nevalstiskajām organizācijām un citām institūcijām un apvienībām. Darba grupu vada deleģēts Domes jaunietis.

16. Dome ir tiesīga pieņemt lēmumus ar balsu vairākumu. Vienāda balsu skaita gadījumā izšķirošā balss ir Domes prezidentam.                

17. Par izskatāmajiem jautājumiem Domes sēdē var ziņot Domes jaunieši. Katram Domes jaunietim ir tiesības izteikties par katru apspriežamo jautājumu. Ja nepieciešams, uz sēdi var tikt uzaicinātas citas personas sniegt papildu precizējošu informāciju.

18. Domes prezidentam ir pienākums nodrošināt Domes sēdēs kārtību. Ja Domes sēdes kārtība atkārtoti netiek ievērota, prezidentam ir tiesības izraidīt kārtības traucējumā vainīgo personu no Domes sēdes norises telpas.

19. Ja kāds no Domes jauniešiem nevar ierasties uz sēdi, tad viņam tas iepriekš ir jāpaziņo Domes Iekšlietu nodaļas atbildīgajam.

20. Domes jaunieši var tikt izslēgti no Domes sastāva, ja Domes loceklis piecas reizes pēc kārtas neattaisnojošu iemeslu dēļ neierodas uz Domes sēdēm, kā arī citos gadījumos, kas tiek izvērtēti individuāli.

21. Domes sēdēs pieņemtie lēmumi un protokoli ir brīvi pieejami protokolu mapē, kas glabājas Valmieras Jauniešu mājā. Informācijas pieejamību nodrošina Domes prezidents.

V Domes tiesības un atbildība

22. Domes tiesības:

22.1. organizēt Domes darbību atbilstoši šim nolikumam un VJC “Vinda” nolikumam;

22.2. iesniegt priekšlikumus Domes koordinatoram un JLKK;

22.3. piedalīties ar jaunatnes lietām saistīto aktivitāšu plānošanā pilsētā;

22.4. izteikt Domes viedokli, lēmumus, kā arī publiskot informāciju un pārskatu par Domes darbu masu informācijas līdzekļos, to iepriekš saskaņojot ar Domes koordinatoru;

22.5. saņemt no Domes koordinatora nepieciešamo informāciju par Domes kompetencē esošajiem jautājumiem, kas saistīti ar jauniešiem;

22.6. savas kompetences ietvaros izteikt priekšlikumus par pašvaldības budžeta līdzekļu sadali, nosakot prioritātes ar jauniešiem saistītās jomās.

23. Domes atbildība:

23.1. Domes jaunieši ir atbildīgi par viņiem uzticēto pienākumu godprātīgu izpildi un tiesību realizāciju;

23.2. Dome atskaitās par savu darbu, pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi Domes koordinatoram.

VI Izmaiņu kārtība

24. Domes likvidāciju vai izmaiņas tās sastāvā, vai šī nolikuma izmaiņas var izdarīt pēc Domes prezidenta, vismaz 5 Domes locekļu, Domes koordinatora vai VJC “Vinda” direktora priekšlikuma.