A A A

Ielu infrastruktūra

2020.gadā notiekošās ielu pārbūves un citas investīcijas

Iedzīvotāju ērtībām un dzīves kvalitātes uzlabošanai Valmierā 2020.gadā aktīvi rit daudzveidīgi pilsētas infrastruktūras būvniecības, pārbūves un atjaunošanas darbi gan ielu infrastruktūrā, gan atpūtas infrastruktūrā, gan atpūtas, sporta, izglītības un saimnieciskajos infrastruktūras objektos. Galvenie 2020.gada investīciju objekti, to skaitā arī ielu infrastruktūras investīciju objekti, apkopoti kartē "Investīciju objekti Valmierā 2020". Plašāka informācija par 2020.gada Valmieras pilsētas pašvaldības un citām publiskajām investīcijām Valmieras pilsētā pieejama šeit.

INVESTĪCIJU OBJEKTI VALMIERĀ 2020

 

Aktuālie satiksmes ierobežojumi

Valmieras ielu būvniecība, pārbūves un remonti, dažādu ar apakšzemes komunikācijām saistīti remonti, kā arī publisku pasākumu norise mēdz radīt motorizētās satiksmes ierobežojumus. Valmieras pilsētas pašvaldība jau iepriekš atvainojas par šo ierobežojumu radītajām neērtībām, kā arī aicina satiksmes dalībniekus būt saprotošiem un ņemt vērā izvietotās satiksmes orgaizēšanas zīmes.

AKTUĀLIE SATIKSMES IEROBEŽOJUMI VALMIERĀ 

 

Automašīnu plūsmu mērījumi

Lai pašvaldībai būtu objektīva informācija par satiksmi Valmieras ielās, Valmieras pilsētas pašvaldība kopš 2018.gada decembra Valmierā veic nedēļu ilgus automašīnu plūsmu mērījumus. Mērījumi tiek veikti, izmantojot mērierīci SDR Traffic (https://www.datacollect.com/en/products/systems/sdr-traffic/overview/), ļaujot mērījuma periodā fiksēt automašīnu plūsmu virzienus, automašīnu skaitu un intensitāti, automašīnu tipus un automašīnu braukšanas ātrumu.

Interaktīvā karte apkopo vietas, kur Valmierā veikti automašīnu plūsmas mērījumi, piedāvājot šādu informāciju: mērījuma veikšanas laiks; katrā no braukšanas virzieniem fiksētais kopējais automašīnu skaits; vieglo automašīnu skaits; kravas automašīnu skaits; atļautais braukšanas ātrums; vidējais braukšanas ātrums; kā arī procentuālais ātrumpārkāpēju skaits, kuru braukšanas ātrums ir vismaz par trīs kilometriem lielāks nekā atļautais braukšanas ātrums. 

Kartē ar apļa simboliem attēlotas mērījumu veikšanas vietas, uzrādot vidējo braukšanas ātrumu. Palielinot attēlu, ar trijstūra bultu norādīti automašīnu braukšanas virzieni, katram plūsmas virzienam mērījumu vietā paredzot atsevišķu simbolu. 

AUTOMAŠĪNU PLŪSMU MĒRĪJUMU INTERAKTĪVĀ KARTE
 

 

Aicinājums paust viedokli par dzīvojamo zonu izveidi

Valmieras pilsētas pašvaldība plāno uzsākt rajonu, kur atrodas galvenokārt mazstāvu dzīvojamo māju apbūve, aprīkošanu ar ceļa zīmēm “Dzīvojamā zona”. Pirmo dzīvojamo zonu pašvaldība plāno veidot kvartālā, kuru aptver Jāņa Daliņa, Jaunzemju, Brīvības un Beverīnas ielas. Šādu satiksmes mierināšanas risinājumu piedāvā arī tematiskais plānojums "Valmieras pilsētas transporta infrastruktūras attīstības koncepcija" (Apstiprināts ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes 25.07.2019. lēmumu Nr.227 (protokols Nr.10, 7.§)). Taču, lai noskaidrotu valmieriešu ērtībām labākos satiksmes organizēšanas risinājumus zonās ar mazstāvu dzīvojamo apbūvi, 2020.gada vasarā Valmieras pilsētas pašvaldība aicina šo zonu iedzīvotājus būt aktīviem savas dzīves vides veidotājiem un paust viedokli par piedāvāto risinājumu gājēju un velosipēdu drošības uzlabošanai.

Valmierieši aicināti paust viedokli, rakstot e-pastu uz info@valmiera.lv vai rakstisku vēstuli Valmieras pilsētas pašvaldībai. Vēstuli iespējams sūtīt pa pastu vai atnest uz pašvaldību un ievietot pašvaldības pasta kastītē, kas atrodas labajā pusē pie pašvaldības ieejas durvīm Lāčplēša ielā 2 Valmierā. Iesniedzot viedokli, lūgums norādīt arī, vai viedokļa iesniedzējs ir topošās dzīvojamās zonas pilotteritorijas, ko aptver Jāņa Daliņa, Jaunzemju, Brīvības un Beverīnas iela, iedzīvotājs.

PLAŠĀKA INFORMĀCIJA PAR INICIATĪVU VALMIERĀ VEIDOT DZĪVOJAMĀS ZONAS

22 Valmieras dzīvojamās zonas, kā to paredz Valmieras pilsētas transporta infrastruktūras attīstības koncepcija:

Dzīvojamās zonas pilotteritorija, ko aptver Jāņa Daliņa, Jaunzemju, Brīvības un Beverīnas ielas:

Zīmes “Dzīvojamā zona” noteikumu prasības ir spēkā līdz zīmei “Dzīvojamās zonas beigas”. Šajā zonā autovadītājiem ir jāievēro īpaši ceļu satiksmes noteikumi:

 • Automašīnu braukšanas ātruma ierobežojums ir 20 km/h;
 • gājējiem un velosipēdu vadītājiem ir atļauts pārvietoties pa ietvēm un pa brauktuvi visā tās platumā;
 • gājējiem un velosipēdu vadītājiem ir priekšroka, taču viņiem ir aizliegts nepamatoti traucēt citu transportlīdzekļu braukšanu;
 • transportlīdzekļu stāvēšana dzīvojamās zonās atļauta tikai speciāli paredzētās stāvvietās. Ja tādu stāvvietu nav vai ja tās ir aizņemtas, transportlīdzekļu stāvēšana atļauta tikai vietās, kur tas netraucē gājēju pārvietošanos vai citu transportlīdzekļu braukšanu. Šādas vietas ir gar ielu malām atbilstoši Ceļu satiksmes noteikumiem, saudzējot zaļo zonu.

Dzīvojamā zonā aizliegts:

 • stāvēt transportlīdzekļiem ar iedarbinātu motoru ilgāk par piecām minūtēm;
 • iebraukt kravas automobiļiem, kuru pilna masa pārsniedz 5t, kā arī traktortehnikai (izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams kravas iekraušanai, izkraušanai vai darbu veikšanai) un autobusiem, kuru garums pārsniedz 6m (izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams pasažieru iekāpšanai vai izkāpšanai no tā).

Izbraucot no dzīvojamās zonas, transportlīdzekļa vadītājam jādod ceļš citiem ceļu satiksmes dalībniekiem.

 

Pamatinformācija par Valmieras ielām, to uzturēšanu

Valmierā ir: 

 • 78,463 km asfaltēto ielu un ielu ar cieto segumu 
 • 0.518 km ielas ar bruģakmens segumu
 • 37,516 km grantētās ielas


Pilsētā ielas klasificē atbilstoši ielas segumam, satiksmes intensitātei un saskaņā ar pilsētas teritorijas plānojumu. Valmieras pilsētā ielas tiek klasificētas četrās klasēs: A, B1, B2, C un D klasēs. Pilsētas ielu uzturēšana un remonti tiek organizēti saskaņā ar ielu klasēm. 

 • A klase - maģistrālās ielas ar cieto segumu (asfaltētas un bruģētas), kā arī ielas, pa kurām kursē pilsētas maršruta autobusi.  
 • B1 klase - nozīmīgās ielas ar cieto segumu
 • B2 klase - nenozīmīgās ielas vai to posmi ar cieto segumu
 • C klase - nozīmīgākās grantētās ielas.  
 • D klase - pārējās grantētās ielas.
   

IELU SADALĪJUMS UZTURĒŠANAS KLASĒS - SARAKSTS (pielikums Valmieras pilsētas pašvaldības domes 30.01.2020. lēmumam Nr.11 (protokols Nr.2, 10.§)) (420.11 KB)

 Ielu uzturēšanas klases ziemas sezonā tiek noteiktas no 1.novembra līdz 31.martam, bet vasaras sezonā - no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim.  


Vasaras sezonā A un B klases ielās prioritārā secībā un, ņemot vērā plānotos kapitālos remonta darbus, pēc nepieciešamības tiek veikts ielu asfaltbetona seguma remonts. Ielās, kurās plānota pārbūve, seguma remonts netiek veikts, aizpildot tikai satiksmei bīstamās bedres.
C un D klases ielās tiek veikti seguma līdzināšanas un planēšanas darbi, kā arī prioritārā secībā tiek veikta ielu apstrāde ar putekļu absorbentu. 
 

Kārtību, kādā kopjama Valmieras pilsētas administratīvā teritorija un uzturamas tajā esošās ēkas un būves, nodrošinot sanitāro tīrību, teritorijas sakoptību un aizsardzību, nosaka Valmieras pilsētas pašvaldības 19.12.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.195 "VALMIERAS PILSĒTAS TERITORIJAS KOPŠANAS UN BŪVJU UZTURĒŠANAS NOTEIKUMI"

VALMIERAS IELU KARTE