A A A

Dabas teritorijas

  • Dabas jeb zaļās teritorijas pilsētā vienlaicīgi pilda vairākas svarīgas funkcijas: vides funkciju (slāpē trokšņus un putekļus, ražo skābekli), rekreatīvo funkciju, izglītojošo funkciju, kā arī estētisko funkciju kopējās pilsētas ainavas veidošanā.

Dabas teritorijas kopā ar mežiem Valmierā aizņem 30,57% no  teritorijas. Tajās ietilpst gan dabiski veidojušies meži, ūdensteču un ūdenstilpju krastmalu teritorijas, gan mākslīgi radītās pilsētas ekosistēmas – parki, skvēri. Pilsētas atrašanās vieta abos Gaujas upes krastos radījusi labvēlīgus priekšnoteikumus bioloģiskai daudzveidībai. 

Dabas un apstādījumu teritorijas atsevišķi aizņem 271,55 ha jeb 14% no kopējās Valmieras platības.

PARKI UN SKVĒRI

Valmieras dabas teritorijas Valmieras pilsētas teritorijas plānojuma (no 2017.gada) Grafiskajā daļā par dabas un apstādījumu teritorijām

 

  • Valmieras pilsētā atrodas aizsargājamais ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis "Gaujas Stāvie krasti (Valmierā)", kura aizsardzība un izmantošana veicama saskaņā ar 2010.gada 16.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, kā arī citu normatīvo aktu prasībām.

Aizsargājamās dabas parku un dabas pieminekļu teritorijas, kas ir nozīmīgas dabas mantojuma saglabāšanā:

  • Dabas parki - Putriņu mežs, Kauguru vēris, Atpūtas parks, Pauku priedes.
  • Pašvaldības izveidotie aizsargājamie dabas pieminekļi – ozolu alejas Tērbatas ielā, Dīvaliņa ielā, Raiņa ielā, Viestura alejā, Jāņa Enkmaņa ielā. 

Aizsargājamās Valmieras dabas teritorijas ir apkopotas kartē, kas iekļauta Valmieras pilsētas teritorijas plānojuma (no 2017.gada)  3.pielikumā "Aizsargājamās dabas teritorijas". 

 

  • Dižkoki ir koki ar kultūrvēsturisku, izglītojošu vai zinātnisku funkciju, kam ir liela nozīme vispārējās bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā. Dižkoku nosaka pēc tā apkārtmēra, mērot 1,3 metru augstumā virs koka sakņu kakla vai augstuma. Parastā priede kļūst par dižpriedi, ja tās apkārtmērs pārsniedz 2,5 metrus vai augstums – 38 metrus.

Valmierā kopā ir apzināti un marķēti 37 dižkoki – starp tiem arī ozoli, liepas, vītoli, lapegle un 13 dižpriedes.

 

  • 4,59% no kopējās Valmieras platības aizņem dažādas ūdenstilpes. Gauja kā pilsētas 7 kilometrus garā "galvenā iela" aizņem 55 hektārus. No 452 kopējiem Gaujas kilometrus gara,  Valmierā ir 7 Gaujas kilometri un Valmiera atrodas no 309. - 316. Gaujas kilometrā no 452 kilometru upes kopgaruma.