A A A

Izstrādē

Paziņojums par Valmieras pilsētas teritorijas plānojuma (no 2017.gada) grozījumu izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Valmieras pilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes 2020.gada 27.februāra sēdes lēmumu Nr.69 (protokols Nr.3, 13.§) ir uzsākta Valmieras pilsētas teritorijas plānojuma (2017.gada) grozījumu izstrāde, apstiprināts izstrādes darba uzdevums un vadītājs. Ar lēmumu un darba uzdevumu var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv, kā arī Pašvaldības tīmekļa vietnē www.valmiera.lv.

Līdz 2020.gada 1.maijam aicinām rakstveidā iesniegt  priekšlikumus un ieteikumus Valmieras pilsētas teritorijas plānojuma (no 2017.gada) grozījumiem:

  • nosūtot pa pastu Pašvaldībai vai iesniedzot personīgi Pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas centrā, Lāčplēša ielā 2, Valmierā, LV-4201;
  • nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu, adresējot pasts@valmiera.lv;
  • valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv.

Informācija par sabiedrības līdzdalības iespējām tiks publicēta valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv, kā arī Pašvaldības tīmekļa vietnē www.valmiera.lv un informatīvajā izdevumā “Valmiera”.

Ar spēkā esošajiem Valmieras pilsētas teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem –  Valmieras pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2015.-2030.gadam, Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu (no 2017.gada), var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv, kā arī Pašvaldības tīmekļa vietnē www.valmiera.lv sadaļā “Attīstība”.

Papildu informācijai lūdzam vērsties pie teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes vadītājas – Pašvaldības iestādes “Attīstības pārvalde” struktūrvienības “Pilsētplānošanas nodaļa” ainavu arhitektes – teritorijas plānotājas Daces Elbretes, tālrunis: 64210681, e-pasts: dace.elbrete@valmiera.lv.

DARBA UZDEVUMS Valmieras teritorijas plānojuma (no 2017.gada) grozījumu izstrādei (1.04 MB)

PAŠVALDĪBAS DOMES LĒMUMS Par Valmieras pilsētas teritorijas plānojuma (no 2017.gada) grozījumu izstrādes uzsākšanu (2.02 MB)