A A A

Valmieras pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015-2030; Valmieras pilsētas attīstības programmas 2015-2020

Valmieras pilsētas pašvaldība informē, ka no 2014.gada 20.novembra publiskai apspriešanai un atzinuma saņemšanai tiek nodoti Valmieras pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam un Valmieras pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam projekti.

Stratēģija ir ilgtermiņa plānošanas dokuments, kas nosaka Valmieras pilsētas pašvaldības stratēģisko ietvaru un būs pamats pašvaldības un tās institūciju plānošanas dokumentu izstrādei un atbilstošu aktivitāšu veikšanai nākamos 16 gadus.

Savukārt attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas noteiks pašvaldības prioritātes, rīcības virzienus, to ietvaros veicamās aktivitātes nākamajiem sešiem gadiem. Attīstības programmas pielikumos ietverts pašreizējās situācijas izvērtējums, rīcības plāns un investīciju plāns.

Publiskā apspriešana notiks no 2014.gada 20.novembra līdz 19.decembrim. Ar Valmieras pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam un Valmieras pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam projektiem var iepazīties:

  • Valmieras pilsētas pašvaldībā (Lāčplēša ielā 2, Valmierā) darba dienās no plkst.8.00 līdz 17.00 un piektdienās līdz 16.00;
  • Valmieras bibliotēkā (Cēsu ielā 4, Valmierā) darba dienās no plkst.10.00 līdz 19.00 un sestdienās no plkst.10.00 līdz 16.00;
  • www.valmiera.lv sadaļā Publiskās apspriešanas.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2014.gada 17.decembrī plkst.16.00 Valmieras pilsētas pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 1.stāvā, lielajā zālē.

Rakstiskus priekšlikumus par Valmieras pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam un Valmieras pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam projektiem iespējams iesniegt līdz 2014.gada 19.decembrim:

  • Valmieras pilsētas pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā darba dienās no plkst.8.00 līdz 17.00;
  • sūtot pa pastu uz adresi: Valmieras pilsētas pašvaldība, Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201;
  • elektroniski uz Valmieras pilsētas pašvaldības e-pasta adresi pasts@valmiera.lv.

Kontaktpersona:
Raimonda Liepiņa,
Valmieras pilsētas pašvaldības
kvalitātes vadītāja
Tālr.: 64210870
E-pasts: raimonda.liepina@valmiera.lv

 

Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par Valmieras pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam 1.redakciju

Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par Valmieras pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam 1. redakciju

Domes lēmums Nr.435 "Par Valmieras pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam un Valmieras pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam apstiprināšanu"

***

 

Paziņojums par līdzdalības iespējām Valmieras pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam un Valmieras pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam izstrādes procesā

Valmieras pilsētas pašvaldība paziņo, ka saskaņā ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes 21.06.2012. sēdes lēmumu Nr.166 (protokols Nr.8, 11.§) „Par Valmieras pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam un attīstības programmas 2015.-2020.gadam izstrādes uzsākšanu”, ir uzsākta Valmieras pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam (turpmāk – Stratēģija) un attīstības programmas 2015.-2020.gadam (turpmāk – Attīstības programma) izstrāde, apstiprināts darba uzdevums un izstrādes vadības grupas sastāvs.

Stratēģija ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments. Tās mērķis ir noteikt Valmieras pilsētas pašvaldības stratēģisko ietvaru un pamatu pašvaldības un tās institūciju plānošanas dokumentu izstrādei un atbilstošu aktivitāšu veikšanai nākamos 16 gadus.

Savukārt Attīstības programma ir vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments. Tās mērķis ir noteikt pašvaldības prioritātes, rīcības virzienus, to ietvaros veicamās aktivitātes nākamajiem sešiem gadiem. Attīstības programmas pielikumos ietverts rīcības plāns, investīciju plāns, Integrētās teritorijas investīcijas projektu idejas un esošās situācijas izvērtējums.

Stratēģijas un Attīstības programmas izstrāde uzsākta, ņemot vērā, ka spēkā esošā stratēģija – Valmieras pilsētas sociāli ekonomiskās attīstības stratēģija un attīstības programma 2008.-2014.gadam – attiecināma uz laika periodu 2008.-2014.gads.

Stratēģijas un Attīstības programmas izstrādes pamatojums: likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punkts; Attīstības plānošanas sistēmas likuma 8.pants; Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. un 20.pants; likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.pants; Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumi Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”; Ministru kabineta 23.03.2004. noteikumi Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums”; Ministru kabineta 16.10.2012. noteikumi Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, Valmieras pilsētas pašvaldības domes 21.06.2012. sēdes lēmumu Nr.166 (protokols Nr.8, 11.§) „Par Valmieras pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam un attīstības programmas 2015.-2020.gadam izstrādes uzsākšanu”.

Stratēģijas un Attīstības programmas izstrādes plānotais laika grafiks.

Rakstiskus priekšlikumus par Valmieras pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam un Valmieras pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam projektiem iesniegt līdz 2014.gada 19.decembrim:

  • Valmieras pilsētas pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā darba dienās no plkst.8.00 līdz 17.00;
  • sūtot pa pastu uz adresi: Valmieras pilsētas pašvaldība, Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201;
  • elektroniski uz Valmieras pilsētas pašvaldības e-pasta adresi pasts@valmiera.lv.

Precizēta informācija par sabiedrības līdzdalības iespējām, kā arī cita veida informācija par Stratēģijas un Attīstības programmas izstrādes gaitu tiks ievietota Valmieras pilsētas interneta portālā www.valmiera.lv un publicēta Valmieras pilsētas pašvaldības laikrakstā „Valmiera domā un rada”.

Kontaktpersona: Raimonda Liepiņa, Valmieras pilsētas pašvaldības kvalitātes vadītāja, tālr.: 64210870, e-pasts: raimonda.liepina@valmiera.lv

Ar spēkā esošo Valmieras pilsētas sociāli ekonomiskās attīstības stratēģiju un attīstības programmu 2008.-2014.gadam var iepazīties šeit