A A A

Par Valmieras pilsētas administratīvās teritorijas robežu maiņu

Par publiskās apspriešanas par administratīvo teritoriju robežu grozīšanu starp Valmieras pilsētas pašvaldību un Beverīnas novada pašvaldību rezultātiem

Valmieras pilsētas pašvaldībā, pamatojoties uz 2014.gada 27.novembra domes lēmumu Nr.397, noslēdzās publiskā apspriešana par administratīvo teritoriju robežu grozīšanu starp Valmieras pilsētas pašvaldību un Beverīnas novada pašvaldību. Robežu grozīšanas priekšlikums paredz Valmieras pilsētas administratīvās teritorijas paplašināšanu par 118 hektāriem Vidzemes industriālā parka izveidei. Priekšlikumu ir atbalstījuši 98,36% publiskās apspriešanas dalībnieki. Lēmums tiks nosūtīts Beverīnas novada pašvaldībai, kas tālāk lems par publiskās apspriešanas organizēšanu Beverīnas novadā.

Informatīvs ziņojums (kopsavilkums)
Valmierā, 2014.gada 26.novembrī
Nr. 2.-5.18.2./14/1

Pamatojoties uz Valmieras pilsētas pašvaldības domes 2014.gada 23.oktobra lēmumu Nr.332 (protokols Nr.16, 19.§) „Par publiskās apspriešanas organizēšanu par administratīvo teritoriju robežu grozīšanu starp Valmieras pilsētas pašvaldību un Beverīnas novada pašvaldību” (turpmāk tekstā – lēmums), Valmieras pilsētas pašvaldība laikā no 2014.gada 31.oktobra līdz 2014.gada 24.novembrim rīkoja publisko apspriešanu par administratīvo teritoriju robežu grozīšanu starp Valmieras pilsētas pašvaldību un Beverīnas novada pašvaldību.

Publiskās apspriešanas lapas, kā noteikts lēmumā, tika pieņemtas Valmieras pilsētas pašvaldības iestādēs un elektroniskā veidā, nosūtot Publiskās apspriešanas lapu parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu uz Pašvaldības oficiālo e-pasta adresi pasts@valmiera.lv.

Publiskajā apspriešanā kopumā piedalījās 307 personas, kas ir vairāk nekā 1% no Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā izziņotā vēlētāju skaita Valmierā (pēc datiem uz 2014.gada 4.jūniju). Attiecīgi publiskā apspriešana ir uzskatāma par notikušu.

Publiskās apspriešanas laikā kopumā tika saņemtas 307 Publiskās apspriešanas lapas, no tām:

 • 77 – Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Lāčplēša ielā 2, Valmierā;
 • 30 – Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā Cēsu ielā 2, Valmierā;
 • 57 – Valmieras Tūrisma informācijas centrā Rīgas ielā 10, Valmierā;
 • 37 – Valmieras bibliotēkā Cēsu ielā 4, Valmierā;
 • 106 – pansionātos „Valmiera” Kauguru ielā 3 un Rīgas ielā 55, Valmierā.

Saņemto derīgo Publiskās apspriešanas aptaujas lapu skaits ir 304. 3 publiskās apspriešanas aptaujas lapas ir atzītas par nederīgām, jo tajās norādītie personu personas kodi neatbilst konkrētajā dzīvesvietā deklarēto iedzīvotāju personas kodiem. No derīgajām aptaujas lapām 299 aptaujas lapās ir atzīmēts „Atbalstu”, 5 aptaujas lapās ir atzīmēts „Neatbalstu”, izsakot viedokli par administratīvās teritorijas robežu grozīšanu starp Valmieras pilsētas pašvaldību un Beverīnas novada pašvaldību.

Pēc Publiskās apspriešanas noteiktā termiņa beigām, apkopojot Publiskās apspriešanas rezultātus, procentuāli tika noteikts, ka viedoklis „Atbalstu” ir 98,36% un viedoklis „Neatbalstu” –1,64%. Izvērtējot Publiskās apspriešanas rezultātus, konstatēts, ka viedoklis „Atbalstu” dominē vairāk nekā pusē no visiem Publiskajā apspriešanā esošajiem viedokļiem, līdz ar to viedoklis „Atbalstu” ir uzskatāms par dominējošo viedokli.

Attīstības un projektu vadības nodaļas vadītāja p.i.
Maija Zālamane

DOMES LĒMUMS
KARTOGRĀFISKAIS MATERIĀLS (1.pielikums)
VIDZEMES INDUSTRIĀLAIS PARKS (2.pielikums)

***

Publiskā apspriešana par Valmieras pilsētas administratīvās teritorijas robežu maiņu

Valmieras pilsētas pašvaldība, pamatojoties uz 23.oktobra Domes lēmumu Nr.332, izsludina publisko apspriešanu no 2014.gada 31.oktobra līdz 24.novembrim par plānoto Valmieras pilsētas pašvaldības administratīvās teritorijas robežu ar Beverīnas novada pašvaldības administratīvo teritoriju grozīšanu. Ja priekšlikums par robežas grozīšanu tiks atbalstīts, tad Valmieras pilsētas administratīvā teritorija tiks paplašināta par 118 ha, Vidzemes industriālā parka izveidei


Publiskās apspriešanas lapa par plānoto Valmieras pilsētas pašvaldības administratīvās teritorijas robežu ar Beverīnas novada pašvaldības administratīvo teritoriju grozīšanu aizpildāma personīgi klātienē, uzrādot derīgu personu apliecinošu dokumentu. To varēs aizpildīt Valmieras pilsētas pašvaldības iestādēs:

 • Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā (Lāčplēša ielā 2, Valmierā),

Darba laiks: 
Pirmdiena: 8.00-17.00
Otrdiena: 8.00-17.00
Trešdiena: 8.00-18.00
Ceturtdiena: 8.00-17.00
Piektdiena: 8.00-16.00

 • Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā (Cēsu ielā 2, Valmierā),

Darba laiks:
Pirmdiena: brīvs
Otrdiena: 9.00-12.00 un 13.00-17.00
Trešdiena: 9.00-12.00 un 13.00-18.00
Ceturtdiena: 9.00-12.00
Piektdiena: 9.00-12.00 un 13.00-16.00
Sestdiena: 9:00-12:00

 • Tūrisma informācijas centrā (Rīgas ielā 10, Valmierā),

Darba laiks:
Pirmdiena - piektdiena: 09:00-18:00
Sestdiena: 10:00-15:00

 • Valmieras bibliotēkā (Cēsu ielā 4, Valmierā),

Pirmdiena: 10:00-19:00
Otrdiena: 10:00-19:00
Trešdiena: 10:00-19:00
Ceturtdiena*: 10:00-19:00
Piektdiena: 10:00-19:00
Sestdiena: 10:00-16:00
* Katra mēneša pēdējā ceturtdiena - metodiskā diena, bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

 • pansionāta „Valmiera” ēkā (Kauguru ielā 3, Valmierā),

Darba laiks:
Pirmdiena - piektdiena: 8:00 – 16:00

 • pansionāta „Valmiera” ēkā (Rīgas ielā 55, Valmierā).

Darba laiks:
Pirmdiena - piektdiena: 8:00 – 16:00

Aptaujas lapa drukātā veidā pieejama iepriekš minētajās iestādēs, kā arī elektroniskā veidā – Valmieras pilsētas pašvaldības mājas lapā www.valmiera.lv. Publiskās apspriešanas lapu parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu iespējams nosūtīt arī elektroniski uz Pašvaldības oficiālo e-pasta adresi pasts@valmiera.lv. Publiskajā apspriešanā ir tiesīga piedalīties persona, kura ir sasniegusi 18 gadu vecumu, ir reģistrēta dzīvesvietā Valmieras pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā vai kurai Valmieras pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā pieder likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks Valmieras pilsētas pašvaldībā (Lāčplēša ielā 2, Valmierā) 2014.gada 19.novembrī pulksten 17:30.

DOMES LĒMUMS
KARTOGRĀFISKAIS MATERIĀLS (1. pielikums)
VIDZEMES INDUSTRIĀLAIS PARKS (2. pielikums)
APTAUJAS LAPA (3. pielikums)