A A A

Dažādas

***

Koku ciršanas publiskā apspriešana

Valmieras pilsētas pašvaldības Koku novērtēšanas komisija (turpmāk – Komisija), pamatojoties uz Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu, Valmieras pilsētas pašvaldības 31.10.2013. saistošo noteikumu Nr. 182 „Par koku ciršanu ārpus meža Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā” 7.punktu un Komisijas 02.11.2020. lēmumam izsludina publisko apspriešanu par šādu koku ciršanu atbilstoši Arhitektu kompānijas SIA “Ivara Šļivkas birojs” izstrādātajai skicei:

 1. 43 parastās egles (diametrs 15 – 40 cm) Jāņa Daliņa ielas ekspluatācijas aizsargjoslā, kas atrodas uz stadiona jaunizbūvējamā žoga trases;
 2. 1 āra bērzu (diametrs d=45 cm) Jāņa Daliņa ielā 2, kas traucē žoga un apgaismojuma masta izbūvi;
 3. 3 papeles (diametri 40 – 50 cm), 1 nokaltušu ozolu un 1 bojātu parasto kļavu Jāņa Daliņa ielā 2, Valmierā, kas traucē saskaņotā būvprojekta realizāciju.

IESNIEGUMS PAR KOKU CIRŠANU (196.32 KB)

KOKU CIRŠANAS PLĀNS (1.28 MB)

Priekšlikumi un ierosinājumi par izsludināto koku ciršanu iesniedzami vai iesūtāmi pa pastu rakstveidā Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, pašvaldības darba laikā līdz 2020.gada 26.novembrim plkst. 17.00.


 

***

21.08.2020.noslēdzās publiskā apspriešana par būvniecības ieceri "Apbedīšanas pakalpojumu kompleksa un krematorijas Somu ielā 1, Valmierā, būvniecība".

18.09.2020. Valmieras pilsētas Būvvalde ir sagatavojusi pārskatu, kurā ir iekļauts publiskās apspriešanas aptaujas lapās pausto viedokļu apkopojums, institūciju atzinumi un publiski izteikto viedokļu apkopojums un izvērtējums.

PĀRSKATS PAR BŪVNIECĪBAS IECERES "APBEDĪŠANAS PAKALPOJUMU KOMPLEKSA UN KREMATORIJAS SOMU IELĀ 1, VALMIERĀ, BŪVNIECĪBA" PUBLISKO APSPRIEŠANU (162.93 KB)


24.07.2020. Paziņojums par būvniecības ieceres "Apbedīšanas pakalpojumu kompleksa un krematorijas Somu ielā 1, Valmierā, būvniecība" nodošanu publiskai apspriešanai


***

Koku ciršanas publiskā apspriešana

                                            

Valmieras pilsētas pašvaldības Koku novērtēšanas komisija (turpmāk – Komisija), pamatojoties uz Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu, Valmieras pilsētas pašvaldības 31.10.2013. saistošo noteikumu Nr. 182 „Par koku ciršanu ārpus meža Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā” 7.punktu un Komisijas 09.10.2019. lēmumiem izsludina publisko apspriešanu par šādu koku ciršanu:

137 koki (27 baltie vītoli, 5 trauslie vītoli, 1 blīgzna, 7 āra bērzi, 12 gobas, 15 baltalkšņi, 20 parastās kļavas, 1 parastais ozols, 29 parastās ievas, 2 parastie pīlādži, 1 baltā robīnija, 3 parastās priedes, 3 vīksnas, 4 parastās liepas, 4 Kanādas papeles, 2 balzāmpapeles un 1 nenosakāmas sugas koks) Gaujas labajā krastā posmā no Kazu krācēm līdz šaursliežu dzelzceļa tiltam, sakarā ar būvprojekta “Gaujas krasta promenāde, Valmierā” izstrādi;
8 parastās liepas Rīgas ielas ekspluatācijas aizsargjoslā pie nekustamajiem īpašumiem Rīgas ielā 16 un 18, Valmierā, sakarā ar apstādījumu atjaunošanu.

Ar Komisijas lēmumiem un koku vērtējumu var iepazīties Valmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldē Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 109.kabinetā pašvaldības darba laikā līdz 2019.gada 8.novembrim (ieskaitot).

Priekšlikumi un ierosinājumi iesniedzami rakstveidā Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, pašvaldības darba laikā līdz 2019.gada 8.novembrim plkst. 16.00.

 

***

01.04.2019.

NOSLĒGUSIES PUBLISKĀ APSPRIEŠANA par katlu mājas būvniecību Dakstiņu ielā 1, Valmierā

PĀRSKATS Par būvniecības ieceres "Katlumāja Dakstiņu ielā 1, Valmierā" publisko apspriešanu - .pdf dokuments (280.22 KB)

PĀRSKATS Par būvniecības ieceres "Katlumāja Dakstiņu ielā 1, Valmiera" publisko apspriešanu - e-dokuments

 

28.02.2019.

Paziņojums par katlu mājas Dakstiņu ielā 1, Valmierā būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai

1. būvniecības ieceres veids, adrese: jauna būvniecība, Dakstiņu ielā 1, Valmierā

2. vieta un laiks, kad var iepazīties ar būvniecības ieceres dokumentāciju, tai skaitā vizuālo risinājumu un aprakstu par iecerētās būvniecības iespējamo ietekmi (smaku, troksni, vibrāciju vai cita veida piesārņojumu) uz vidi, infrastruktūru un iedzīvotāju veselību:

Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201

Pirmdiena: 8.00-12.00 13.00-17.00
Otrdiena: 8.00-12.00 13.00-17.00
Trešdiena: 8.00-12.00 13.00-18.00
Ceturtdiena: 8.00-12.00 13.00-17.00
Piektdiena: 8.00-12.00 13.00-16.00

3. būvniecības ieceres prezentācijas pasākuma norises vieta un laiks:

Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201, 2019.gada 20.marts, plkst. 17:00

4. atsauksmju iesniegšanas termiņš un adrese:

Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201, līdz 2019.gada 29.martam

5. informācija par būvniecības ierosinātāju (fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs un atbildīgās personas kontakttālrunis):

AS „Valmieras Enerģija”, Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201, Reģ. Nr. 44103016580, Egils Kampuss +371 28646699

6. informāciju par būvprojekta izstrādātāju (nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs un atbildīgās personas kontakttālrunis):

SIA “REP”, Hanzas iela 16, Rīga, LV-1045, reģ.Nr. 40103179129, Ruslans Mišurovs, +371 26307040.

 

***

Noslēgusies publiskā apspriešana par būvniecības ieceri  "Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju centrs Ziloņu ielā 11, Valmiera"

PĀRSKATS Par būvniecības ieceres  "Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju centrs Ziloņu ielā 11, Valmierā" publisko apspriešanu - .pdf dokuments (361.23 KB)

PĀRSKATS Par būvniecības ieceres "Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju centrs Ziloņu ielā 11, Valmierā" publisko apspriešanu - e-dokuments

28.01.2019.

Paziņojums par būvniecības ieceres “Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas centrs Ziloņu ielā 11, Valmierā” nodošanu publiskai apspriešanai

1. būvniecības ieceres veids, adrese: jauna būvniecība, Dakstiņu ielā 1, Valmierā

2. vieta un laiks, kad var iepazīties ar būvniecības ieceres dokumentāciju, tai skaitā vizuālo risinājumu un aprakstu par iecerētās būvniecības iespējamo ietekmi (smaku, troksni, vibrāciju vai cita veida piesārņojumu) uz vidi, infrastruktūru un iedzīvotāju veselību:

Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201

Pirmdiena: 8.00-12.00 13.00-17.00
Otrdiena: 8.00-12.00 13.00-17.00
Trešdiena: 8.00-12.00 13.00-18.00
Ceturtdiena: 8.00-12.00 13.00-17.00
Piektdiena: 8.00-12.00 13.00-16.00

3. būvniecības ieceres prezentācijas pasākuma norises vieta un laiks:

Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201, 2019.gada 20.marts, plkst. 17:00

4. atsauksmju iesniegšanas termiņš un adrese:

Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201, līdz 2019.gada 29.martam

5. informācija par būvniecības ierosinātāju (fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs un atbildīgās personas kontakttālrunis):

AS „Valmieras Enerģija”, Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201, Reģ. Nr. 44103016580, Egils Kampuss +371 28646699

6. informāciju par būvprojekta izstrādātāju (nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs un atbildīgās personas kontakttālrunis):

SIA “REP”, Hanzas iela 16, Rīga, LV-1045, reģ.Nr. 40103179129, Ruslans Mišurovs, +371 26307040.

***

Koku ciršanas publiskā apspriešana

 

Valmieras pilsētas pašvaldības Koku novērtēšanas komisija, pamatojoties uz Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu un Valmieras pilsētas pašvaldības 31.10.2013. saistošo noteikumu Nr.182 „Par koku ciršanu ārpus meža Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā” 7.punktu izsludina publisko apspriešanu par:

 • 33 papildus koku ciršanu Jāņa Daliņa ielā 2, Valmierā, sakarā ar stadiona atjaunošanas būvprojekta izmaiņām;
 • 10 koku ciršanu Mālu ielas ekspluatācijas aizsargjoslā atbilstoši SIA “Ceļu Komforts” izstrādājamam būvprojektam “Mālu iela (posms no Beātes ielas līdz Matīšu šosejai), Valmierā”;
 • 6 koku ciršanu Ķieģeļu ielas un Dakstiņu ielas ekspluatācijas aizsargjoslās atbilstoši SIA “Ceļu Komforts” izstrādājamam būvprojektam “Dakstiņu iela (posms no Matīšu šosejas līdz Ķieģeļu ielai), Ķieģeļu iela (posms no Dakstiņu ielas līdz veikala DEPO iebrauktuvei);
 • 7 koku ciršanu Dārza ielas ekspluatācijas aizsargjoslā atbilstoši SIA “JOE” izstrādājamam būvprojektam “Dārza ielas (posmā no Rīgas ielas līdz Beātes ielai), Valmierā, pārbūve”;
 • 2 koku ciršanai Miera ielas un Beātes ielas ekspluatācijas aizsargjoslās atbilstoši SIA “JOE” izstrādājamam būvprojektam “Beātes ielas (posmā no Andreja Upīša ielas līdz Beātes ielai 25A) un Miera ielas (posmā no Beātes ielas līdz Jāzepa Vītola ielai), Valmierā, pārbūve”.

Ar būvprojektu koku ciršanas plāniem var iepazīties arī Valmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldē Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 109.kabinetā pašvaldības darba laikā.

Priekšlikumi un ierosinājumi par koku ciršanas ieceri iesniedzami rakstveidā Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, pašvaldības darba laikā līdz 2018.gada 14.decembrim plkst. 16.00.

***

Koku ciršanas publiskā apspriešana

Valmieras pilsētas pašvaldības Koku novērtēšanas komisija, pamatojoties uz Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu, Valmieras pilsētas pašvaldības 31.10.2013. saistošo noteikumu Nr.182 „Par koku ciršanu ārpus meža Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā” 7.punktu un Valmieras pilsētas pašvaldības Koku novērtēšanas komisijas 01.11.2018. lēmumiem izsludina publisko apspriešanu par:

 • 10 āra bērzu ciršanu (Nr.24426, 24427, 24429, 24430, 24431, 24433, 24435, 24436, 24438, 24439) Grants ielas posmā pie Valmieras Valsts ģimnāzijas;
 • 8 koku ciršanu Marijas ielas ekspluatācijas aizsargjoslā posmā no Stacijas ielas līdz Vadu ielai atbilstoši izstrādājamam būvprojektam “Marijas iela (posms no Stacijas ielas līdz Vadu ielai), Valmierā”;
 • 8 koku ciršanu Ūdens ielas ekspluatācijas aizsargjoslā posmā no Smiltenes ielas līdz Pleskavas ielai atbilstoši izstrādājamam būvprojektam “Ūdens iela (posms no Smiltenes ielas līdz Pleskavas ielai), Valmierā”.

 

Ar Koku novērtēšanas komisijas 01.11.2018. lēmumiem un būvprojektu koku ciršanas plāniem var iepazīties Valmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldē Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 109.kabinetā pašvaldības darba laikā.

Priekšlikumi un ierosinājumi par koku ciršanas ieceri iesniedzami rakstveidā Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, pašvaldības darba laikā līdz 2018.gada 10.decembrim plkst. 17.00.

***

Koku ciršanas publiskā apspriešana

 

Valmieras pilsētas pašvaldības Koku novērtēšanas komisija, pamatojoties uz Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu un Valmieras pilsētas pašvaldības 31.10.2013. saistošo noteikumu Nr.182 „Par koku ciršanu ārpus meža Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā” 7.punktu izsludina publisko apspriešanu par:

 • 33 papildus koku ciršanu Jāņa Daliņa ielā 2, Valmierā, sakarā ar stadiona atjaunošanas būvprojekta izmaiņām;
 • 10 koku ciršanu Mālu ielas ekspluatācijas aizsargjoslā atbilstoši SIA “Ceļu Komforts” izstrādājamam būvprojektam “Mālu iela (posms no Beātes ielas līdz Matīšu šosejai), Valmierā”;
 • 7 koku ciršanu Dārza ielas ekspluatācijas aizsargjoslā atbilstoši SIA “JOE” izstrādājamam būvprojektam “Dārza ielas (posmā no Rīgas ielas līdz Beātes ielai), Valmierā, pārbūve”;
 • 2 koku ciršanai Miera ielas un Beātes ielas ekspluatācijas aizsargjoslās atbilstoši SIA “JOE” izstrādājamam būvprojektam “Beātes ielas (posmā no Andreja Upīša ielas līdz Beātes ielai 25A) un Miera ielas (posmā no Beātes ielas līdz Jāzepa Vītola ielai), Valmierā, pārbūve”.

Ar būvprojektu koku ciršanas plāniem var iepazīties arī Valmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldē Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 109.kabinetā pašvaldības darba laikā.

Priekšlikumi un ierosinājumi par koku ciršanas ieceri iesniedzami rakstveidā Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, pašvaldības darba laikā līdz 2018.gada 14.decembrim plkst. 16.00.

***

Koku ciršanas publiskā apspriešana

Valmieras pilsētas pašvaldības Koku novērtēšanas komisija, pamatojoties uz Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu, Valmieras pilsētas pašvaldības 31.10.2013. saistošo noteikumu Nr.182 „Par koku ciršanu ārpus meža Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā” 7.punktu un Valmieras pilsētas pašvaldības Koku novērtēšanas komisijas 01.11.2018. lēmumiem izsludina publisko apspriešanu par:

 • 10 āra bērzu ciršanu (Nr.24426, 24427, 24429, 24430, 24431, 24433, 24435, 24436, 24438, 24439) Grants ielas posmā pie Valmieras Valsts ģimnāzijas;
 • 8 koku ciršanu Marijas ielas ekspluatācijas aizsargjoslā posmā no Stacijas ielas līdz Vadu ielai atbilstoši izstrādājamam būvprojektam “Marijas iela (posms no Stacijas ielas līdz Vadu ielai), Valmierā”;
 • 8 koku ciršanu Ūdens ielas ekspluatācijas aizsargjoslā posmā no Smiltenes ielas līdz Pleskavas ielai atbilstoši izstrādājamam būvprojektam “Ūdens iela (posms no Smiltenes ielas līdz Pleskavas ielai), Valmierā”.

 

Ar Koku novērtēšanas komisijas 01.11.2018. lēmumiem un būvprojektu koku ciršanas plāniem var iepazīties Valmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldē Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 109.kabinetā pašvaldības darba laikā.

Priekšlikumi un ierosinājumi par koku ciršanas ieceri iesniedzami rakstveidā Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, pašvaldības darba laikā līdz 2018.gada 10.decembrim plkst. 17.00.

 

***

Paziņojums par tematiskā plānojuma “Valmieras pilsētas transporta infrastruktūras attīstības koncepcija” un tā Vides pārskata projekta publisko apspriešanu

 

Tematiskais plānojums "Valmieras pilsētas transporta infrastruktūras attīstības koncepcija" 

Vides pārskata projekts, pielikums

Valmieras pilsētas pašvaldība paziņo, ka saskaņā ar Pašvaldība domes 2018.gada 27.septembra sēdes lēmumu Nr.307 (protokols Nr.11, 9.§) ir nolemts nodot publiskajai apspriešanai tematisko plānojumu  “Valmieras pilsētas transporta infrastruktūras attīstības koncepcija” un tā Vides pārskata projektu.

Tematiskā plānojuma mērķis – izvērtēt esošo Valmieras pilsētas transporta infrastruktūru, identificēt problēmas, izstrādāt iespējamo attīstības koncepciju, izvirzot un definējot sasniedzamos mērķus, kā arī uzdevumus mērķu sasniegšanai.

Publiskās apspriešanas termiņš: no 2018.gada 15.oktobra līdz 2018.gada 13.novembrim.

Publiskās apspriešanas laikā ar izstrādāto tematisko plānojumu un tā Vides pārskata projektu var iepazīties:

izdrukas formā Pašvaldības ēkas foajē Lāčplēša ielā 2, Valmierā;
elektroniskā formā Pašvaldības tīmekļa vietnē www.valmiera.lv sadaļā “Attīstība” – “Teritorijas plānošana” – “Tematiskie plānojumi”, kā arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt līdz 2018.gada 13.novembrim:

nosūtot pa pastu Pašvaldībai Lāčplēša ielā 2, Valmierā, LV-4201;
nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu, adresējot pasts@valmiera.lv;
iesniedzot personīgi Pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Pašvaldības darba laikos: pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, trešdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00. Pusdienu pārtraukums* no plkst. 12.00 līdz 13.00. (* – Apmeklētāju pieņemšanas centrs strādā bez pusdienu pārtraukuma).

 Apmeklētāju pieņemšana pie tematiskā plānojuma izstrādes vadītājas – Pašvaldības Attīstības pārvaldes Pilsētplānošanas nodaļas ainavu arhitektes – teritorijas plānotājas Daces Elbretes katru darba dienu Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 318.kabinetā Pašvaldības darba laikos, iepriekš piesakoties: zvanot uz tālr.: 64210681 vai rakstot e-pastu: dace.elbrete@valmiera.lv.

Ar spēkā esošajiem Valmieras pilsētas teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem –  Valmieras pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2015.-2030.gadam, Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu (no 2017.gada) var iepazīties Pašvaldības tīmekļa vietnē www.valmiera.lv sadaļā “Attīstība”, kā arī  https://geolatvija.lv.

Aicinām piedalīties publiskās apspriešanas sabiedrības līdzdalības pasākumā – publiskās apspriešanas sanāksmē, kas norisināsies 2018.gada 7.novembrī plkst.17.00 Pašvaldības ēkas sanāksmju zālē.

Sanāksme, kurā tiks izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi, plānota 2018.gada 21.novembrī plkst.17.00 Pašvaldības ēkas sanāksmju zālē.

 

***

Lokālplānojums zemes vienībām Dakstiņu iela 1, Matīšu šoseja 4, Sporta iela 2, Dakstiņu iela un Ķieģeļu iela, Valmierā, lai izdarītu grozījumus Valmieras pilsētas teritorijas plānojumā (no 2017.gada)


Valmieras pilsētas pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) paziņo, ka saskaņā ar Pašvaldība domes 2018.gada 27.septembra sēdes lēmumu Nr.306 (protokols Nr.11, 8.§) ir nolemts nodot publiskajai apspriešanai lokālplānojumu zemes vienībām Dakstiņu iela 1, Matīšu šoseja 4, Sporta iela 2, Dakstiņu iela un Ķieģeļu iela, Valmierā, un tā Vides pārskata projektu.

Publiskās apspriešanas termiņš: no 2018.gada 8.oktobra līdz 2018.gada 6.novembrim.

Publiskās apspriešanas laikā ar izstrādāto lokālplānojuma redakciju un Vides pārskata projektu var iepazīties:

 • izdrukas formā Pašvaldības ēkas foajē Lāčplēša ielā 2, Valmierā;
 • elektroniskā formā Pašvaldības tīmekļa vietnē www.valmiera.lv sadaļā “Attīstība” – “Teritorijas plānošana” – “Lokālplānojumi”, kā arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt līdz 2018.gada 6.novembrim:

 • nosūtot pa pastu Pašvaldībai Lāčplēša ielā 2, Valmierā, LV-4201;
 • nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu, adresējot pasts@valmiera.lv;
 • iesniedzot personīgi Pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Pašvaldības darba laikos: pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, trešdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00. Pusdienu pārtraukums* no plkst. 12.00 līdz 13.00.  * – Apmeklētāju pieņemšanas centrs strādā bez pusdienu pārtraukuma.

Apmeklētāju pieņemšana pie lokālplānojuma izstrādes vadītājas – Pašvaldības Attīstības pārvaldes Pilsētplānošanas nodaļas ainavu arhitektes–teritorijas plānotājas Daces Elbretes katru darba dienu Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 318.kabinetā Pašvaldības darba laikos, iepriekš piesakoties: zvanot uz tālr.: 64210681 vai rakstot e-pastu: dace.elbrete@valmiera.lv.

Ar spēkā esošajiem Valmieras pilsētas teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem –  Valmieras pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2015.-2030.gadam, Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu (no 2017.gada) var iepazīties Pašvaldības tīmekļa vietnē www.valmiera.lv sadaļā “Attīstība”, kā arī  https://geolatvija.lv.

!!! Aicinām piedalīties publiskās apspriešanas sabiedrības līdzdalības pasākumā – publiskās apspriešanas sanāksmē, kas norisināsies 2018.gada 31.oktobrī plkst.17.00 Pašvaldības ēkas sanāksmju zālē.

Sanāksme, kurā tiks izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi, plānota 2018.gada 14.novembrī plkst.17.00 Pašvaldības ēkas sanāksmju zālē.

 

***

Koku ciršanas publiskā apspriešana

Valmieras pilsētas pašvaldības Koku novērtēšanas komisija, pamatojoties uz Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu, Valmieras pilsētas pašvaldības 31.10.2013. saistošo noteikumu Nr.182 „Par koku ciršanu ārpus meža Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā” 7.punktu un Valmieras pilsētas pašvaldības Koku novērtēšanas komisijas 19.10.2018. lēmumu Nr.128 izsludina publisko apspriešanu par:

57 koku ciršanu ārpus meža gājēju/velosipēdistu ceļā posmā no Lucas ielas 2, Valmierā, līdz estrādei atbilstoši sabiedrības ar ierobežotu atbildību “CK” izstrādājamā būvprojekta “Gājēju un velosipēdistu ceļš. Lucas iela, Valmiera; “Atpūtas parks”, Valmiera” koku ciršanas plānam.

Ar Koku novērtēšanas komisijas 19.10.2018. lēmumu un būvprojekta koku ciršanas plānu var iepazīties Valmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldē Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 109.kabinetā pašvaldības darba laikā.

Priekšlikumi un ierosinājumi par koku ciršanas ieceri iesniedzami rakstveidā Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, pašvaldības darba laikā 10 darba dienu laikā pēc šā sludinājuma publicēšanas laikrakstā “Liesma”.

KOKU NOVĒRTĒŠANAS KOMISIJAS LĒMUMS PAR KOKU CIRŠANAS NODOŠANU PUBLISKAJAI APSPRIEŠANAI

PĀRBŪVĒJAMĀ GĀJĒJU/ VELOSIPĒDISTU CEĻA PLĀNS, kur atzīmēti likvidēt nepieciešamie koki

 

***

Koku ciršanas publiskā apspriešana Beātes ielas nodalījuma joslā

Valmieras pilsētas pašvaldības Koku novērtēšanas komisija, pamatojoties uz Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu, Valmieras pilsētas pašvaldības 31.10.2013. saistošo noteikumu Nr.182 „Par koku ciršanu ārpus meža Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā” 7.punktu un Valmieras pilsētas pašvaldības Koku novērtēšanas komisijas 06.06.2018. lēmumu Nr.66 izsludina publisko apspriešanu par:

22 koku ciršanu Beātes ielas nodalījuma joslā Valmierā, posmā no Dzirnavu ezeriņa līdz Raiņa iela (gar Valmieras 5.vidusskolas stadionu), atbilstoši izstrādājamā būvprojekta ”Dzirnavu ezeriņa krastu labiekārtošana – ietves izbūve Beātes ielā no Dzirnavu ezeriņa līdz Raiņa ielai)” koku ciršanas plānam

Ar Koku novērtēšanas komisijas 06.06.2018. lēmumu un būvprojekta koku ciršanas plānu var iepazīties Valmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldē Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 109.kabinetā pašvaldības darba laikā līdz 2018.gada 27.jūlijam (ieskaitot), vai internetā http://www.valmiera.lv/lv/pasvaldiba/sabiedribas_lidzdaliba/publiskas_apspriesanas/aktualas/.

Priekšlikumi un ierosinājumi par koku ciršanas ieceri iesniedzami rakstveidā Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, pašvaldības darba laikā līdz 2018.gada 27.jūlijam plkst. 16.00.

Plānojums