A A A

Aktuālās publiskās apspriešanas

Koku ciršanas publiskā apspriešana

                                            

Valmieras pilsētas pašvaldības Koku novērtēšanas komisija (turpmāk – Komisija), pamatojoties uz Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu, Valmieras pilsētas pašvaldības 31.10.2013. saistošo noteikumu Nr. 182 „Par koku ciršanu ārpus meža Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā” 7.punktu un Komisijas 09.10.2019. lēmumiem izsludina publisko apspriešanu par šādu koku ciršanu:

  1. 137 koki (27 baltie vītoli, 5 trauslie vītoli, 1 blīgzna, 7 āra bērzi, 12 gobas, 15 baltalkšņi, 20 parastās kļavas, 1 parastais ozols, 29 parastās ievas, 2 parastie pīlādži, 1 baltā robīnija, 3 parastās priedes, 3 vīksnas, 4 parastās liepas, 4 Kanādas papeles, 2 balzāmpapeles un 1 nenosakāmas sugas koks) Gaujas labajā krastā posmā no Kazu krācēm līdz šaursliežu dzelzceļa tiltam, sakarā ar būvprojekta “Gaujas krasta promenāde, Valmierā” izstrādi;
  2. 8 parastās liepas Rīgas ielas ekspluatācijas aizsargjoslā pie nekustamajiem īpašumiem Rīgas ielā 16 un 18, Valmierā, sakarā ar apstādījumu atjaunošanu.

Ar Komisijas lēmumiem un koku vērtējumu var iepazīties Valmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldē Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 109.kabinetā pašvaldības darba laikā līdz 2019.gada 8.novembrim (ieskaitot).

Priekšlikumi un ierosinājumi iesniedzami rakstveidā Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, pašvaldības darba laikā līdz 2019.gada 8.novembrim plkst. 16.00.