A A A

Aktuālās publiskās apspriešanas

Koku ciršanas publiskā apspriešana

Valmieras pilsētas pašvaldības Koku novērtēšanas komisija (turpmāk – Komisija), pamatojoties uz Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu, Valmieras pilsētas pašvaldības 31.10.2013. saistošo noteikumu Nr. 182 „Par koku ciršanu ārpus meža Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā” 7.punktu un Komisijas 14.04.2021. lēmumu Nr.41 izsludina publisko apspriešanu par koku ciršanu Raiņa ielā 9F un Raiņa ielā 11, Valmierā, atbilstoši SIA “CAMPAIGN” izstrādātajam būvprojektam.

Priekšlikumi un ierosinājumi par izsludināto koku ciršanu iesniedzami vai iesūtāmi pa pastu rakstveidā Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, pašvaldības darba laikā līdz 2021.gada 30.aprīlim plkst. 14.00.

KOKU CIRŠANAS PLĀNS (1.71 MB)

KOKU NOVĒRTĒŠANAS KOMISIJAS LĒMUMS (1.83 MB)

PIETEIKUMS KOKU CIRŠANAS ATĻAUJAI (146.85 MB)