A A A

Aktuālās publiskās apspriešanas

***

13.02.2019.

Koku ciršanas publiskā apspriešana

Valmieras pilsētas pašvaldības Koku novērtēšanas komisija, pamatojoties uz Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu, Valmieras pilsētas pašvaldības 31.10.2013. saistošo noteikumu Nr.182 „Par koku ciršanu ārpus meža Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā” 7.punktu un Valmieras pilsētas pašvaldības Koku novērtēšanas komisijas 22.01.2019. lēmumu Nr.1 izsludina publisko apspriešanu par:

7 parasto liepu, 4 parasto ozolu, 4 rietumu tūju un 1 parastās kļavas ciršanu atbilstoši SIA “BM-projekts” izstrādājamā būvprojekta “Valmieras 5.vidusskolas teritorijas labiekārtojums Raiņa ielā 3, Valmierā” teritorijas labiekārtošanas plānam.

Ar Koku novērtēšanas komisijas 22.01.2019. lēmumu Nr.1 un būvprojekta teritorijas labiekārtošanas plānu var iepazīties Valmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldē Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 109.kabinetā pašvaldības darba laikā, kā arī šeit, pašvaldības mājaslapā.

Priekšlikumi un ierosinājumi par koku ciršanas ieceri iesniedzami rakstveidā Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, pašvaldības darba laikā līdz 2019.gada 28.februārim.

KOKU NOVĒRTĒŠANAS KOMISIJAS LĒMUMS (411.96 KB)

VALMIERAS 5.VIDUSSKOLAS TERITORIJAS PLĀNOJUMS AR CĒRTAMAJIEM KOKIEM (25.74 MB)

 

 

***

28.01.2019.

Paziņojums par būvniecības ieceres “Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas centrs Ziloņu ielā 11, Valmierā” nodošanu publiskai apspriešanai

 

Būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs): SIA “120”, reģistrācijas Nr.44103106600, juridiskā adrese Stacijas iela 12A, Valmiera, LV-4201, kontaktpersona Jānis Kurts, tālr.+37126171416.

Būvprojekta izstrādātājs: SIA “Insp.Arch”, reģistrācijas Nr.44103106668, būvkomersanta reģistrācijas Nr.13081, Laimdotas iela 1-20, Burtnieki, Burtnieku novads, kontaktpersona Jānis Zirnis, tālr.+37122190054.

Būvniecības ieceres veids un adrese: jauna būvniecība Ziloņu ielā 11, Valmierā.

Publiskas apspriešanas norises laiks: no 2019.gada 28.janvāra līdz 2019.gada 28.februārim.

Publiskas apspriešanas norises vieta: Valmieras pilsētas pašvaldības ēkas 1.stāva vestibilā, Lāčplēša ielā 2, Valmierā, LV-4201, kontaktpersona Valmieras pilsētas Būvvaldes vadītāja Jolanta Brūniņa, tālr.64207124.

Būvniecības ieceres prezentācijas vieta un laiks: sanāksme notiks 2019.gada 6.februārī plkst.17:00 Valmieras pilsētas pašvaldības sēžu zālē Lāčplēša ielā 2, Valmierā, LV-4201.

Atsauksmju iesniegšana: Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā līdz 2019.gada 28.februārim, Lāčplēša ielā 2, Valmierā, LV-4201.

 

APTAUJAS LAPA ATSKAUKSMJU IESNIEGŠANAI (13.20 KB)

25.01.2019. LĒMUMS Par būvniecības publiskas apspriešanas uzsākšanu (427.62 KB)

Būvniecības ieceres APRAKSTS (424.96 KB)

ĢENERĀLPLĀNA SKICE (800.91 KB)

VIZUALIZĀCIJAS

 

***

Notiks tematiskā plānojuma “Valmieras pilsētas transporta infrastruktūras attīstības koncepcija” publiskā apspriešana

Valmieras pilsētas pašvaldība paziņo, ka saskaņā ar Pašvaldība domes 2018.gada 27.decembra sēdes lēmumu Nr.459 ir nolemts nodot publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai pilnveidoto tematisko plānojumu  “Valmieras pilsētas transporta infrastruktūras attīstības koncepcija”.

Publiskās apspriešanas termiņš: no 2019.gada 9.janvāra līdz 2019.gada 1.februārim.

Publiskās apspriešanas laikā ar pilnveidoto tematisko plānojumu var iepazīties:

  • izdrukas formā Pašvaldības ēkas foajē Lāčplēša ielā 2, Valmierā;
  • elektroniskā formā Pašvaldības tīmekļa vietnē www.valmiera.lv sadaļā “Attīstība” – “Teritorijas plānošana” – “Tematiskie plānojumi”, kā arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_13262

Plašāka informācija atrodama ŠEIT.

***