A A A

Sociālās jomas NVO

NVO

Darbības jomas

Mērķa grupas

Atbildīgā persona

Adrese, telefons

Nodibinājums Fonds „Iespēju tilts”

Kokapstrādes nodarbības jauniešiem;

Ārstnieciskā vingrošana;

Psihologa konsultācijas;

Datorapmācības;

Vasaras brīvlaikā sporta un sociālā darba terapijas nometnes;

Atbalsts tehnisko palīglīdzekļu saņemšanā un humānās palīdzības saņemšanā;

Radošās nodarbības rokdarbos.

Cilvēki ar invaliditāti, personas, kuras pārsniegušas darbspējas vecumu, ģimenes, kas audzina bērnu ar invaliditāti.

Zita Gustavsone

Garā iela 10, Valmiera

www.fondsiespejutilts.lv

iespejutilts@gmail.com

Tel.:29904159

Valmieras novada fonds

Sociālās palīdzības pasākumi:

Labdarības noliktava;

Paēdušai Latvijai;

Skolas soma

Palīdzība ģimenēm

Valmieras apkaimes sabiedrība kopumā (uzņēmēji, iedzīvotāji, NVO, utt.) ģimenes, kuras audzina trīs vai vairāk bērnus, 15-25 gadus veci jaunieši, bērni.

Ansis Bērziņš

Garā iela 10, Valmiera

www.vnf.lv

vnf@vnf.lv

Tel.:20258200

Nodibinājums „Centrs Valdardze”

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi vardarbībā cietušām personām;

Pakalpojumus īslaicīgās krīzes situācijās nonākušām personām;

Speciālistu konsultācijas

Vecāku apmācības grupas

Sporta un atpūtas nometnes vardarbībā cietušām personām.

No vardarbības cietušie bērni un pilngadīgās personas.

Eva Sāre-Aizsilniece

Raiņa iela 9F, Valmiera

www.valdardze.lv

valdardze@inbox.lv

Tel.:64220686, 28334442

 

 

VALMIERAS INVALĪDU BIEDRĪBA “ATSPĒRIENS”

Invalīdu reintegrācija sabiedrībā;

Invalīdu vajadzību apzināšana ociālajā, medicīnas, kultūras u.c. jomās;

Palīdzēt invalīdiem iesaistīties viņiem piemērotā darbā;

sadarboties ar citām Biedrībām, nodibinājumiem Latvijā un citās valstīs;

aktīvi piedalīties likumdošanas izstrādāšanā, sniedzot priekšlikumus un papildināt vai grozīt spēkā esošos likumus un normatīvos aktus, invalīdu interesēs.

Veikt saimniecisko darbību sakarā ar sava īpašuma uzturēšanu un izmantošanu, kā arī citu saimniecisko darbību statūtos nosaukto mērķu sasniegšanu, kam nav peļņas gūšanas rakstura.

 

Personas ar invaliditāti

 

Ilga Mauriņa 

Garā iela 9, Valmiera

http://vibatsperiens.mozello.lv

Tel.:64225497, 29339017

vib.atsperiens@gmail.com

 

Biedrība „Kristīgais žēlsirdības centrs”

Bērnu labdarības virtuve- siltas pusdienas trūcīgu ģimeņu bērniem un launags Dienas centra apmeklētājiem;

Bērnu dienas centrs- radošas aktivitātes, sporta nodarbības, ekskursijas, pārgājieni, kultūras pasākumu apmeklēšana, nodarbinātība u.c;

Higienas pakalpojumi- duša, veļas mazgāšanas un žāvēšanas iespējas.

Sociālās palīdzības sniegšana sabiedrībai;

Sabiedrības locekļu iesaistīšana sociālo problēmu risināšanā;

Sabiedrības locekļu aktivizēšana un neformālā bērnu un pieaugušo izglītošana;

Brīvā laika organizēšana, iedzīvotāju sociālās un reliģiskās kultūras celšana.

 

Trūcīgas  un mazaizsargātas personas;

Bērni no maznodrošinātām ģimenēm

Gaida Pevko

Stacijas ielā 26, Valmiera

http://www.diakonija.lv/

Tel.:64235274, mob. 28365703

gpevko@inbox.lv

 

Pūriņu skola

Nodarbības grūtniecēm.

Nodarbības jaunajām māmiņām kopā ar mazuli.

Sieviešu klubiņš.

Dažādas nodarbības bērniem -zīdaiņiem, gan bērniem līdz 9 gadu vecumam.

 

Jaunās ģimenes, topošie vecāki.

Bērni vecumā līdz 9 gadiem.

Arta Masele

 

Beātes iela 10, Valmiera

http://purinuskola.weebly.com

Tel.:26525359

purinu.skola@inbox.lv

Invalīdu klubs „Saulīte”

Atbalsts bērnu-invalīdu vecākiem;

Bērnu-invalīdu pieskatīšana vasaras periodā, iepriekš sazinoties arbiedrības vadītāju

Bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām, kā arī viņu vecāki un ģimenes.

Zita Gustavsone

Tel.:64225497, 29904159

Garā iela 10, Valmiera

saulite_klubs@inbox.lv    

Biedrība „Valmieras pilsētas pensionārs”

Aktivitātes dzīves kvalitātes uzlabošanai un vientulības mazināšanai.

 Aktivizēt biedrības biedru iesaistīšanos pilsētas sabiedriskajā dzīvē un, sadarbībā ar Sociālās palīdzības dienestu, aizstāvēt pilsētas pensionāru un citu biedrības biedru tiesības uz cilvēka pašcieņu, sadzīves apstākļu uzlabošanu un garīgās kultūras vajadzību apmierināšanu.

Pensionāri

Daile Goba

Rīgas iela 53, Valmiera

Tel.:26441233

atvasara@apollo.lv

Valmieras politiski represēto biedrība

Uzskaitīt politiski represētos Valmieras rajona teritorijā;

Apkopot represēto likteņgaitas, apzina ieslodzījuma, nometinājuma un apbedījuma vietas;

Noskaidrot represiju cēloņus, veidus un to sekas cilvēku un tautas likteņgaitās;

Veicināt faktoloģiski dokumentētu un literāru atmiņu vākšanu, saglabāšanu, publicēšanu;

Nodrošināt represiju upuru piemiņas saglabāšanu.

 

 

Tērbatas iela 4, Valmiera

Tel: 64231032; 4224332

vpra.valmiera@inbox.lv

 

 

 

Valmieras Diabēta biedrība

Sabiedriskā labuma darbība ar diabēta slimo personu integrēšanu sabiedrībā, tās izglītošanā, veselīga dzīvesveida veicināšanā, slimības profilaksē.

Personas, kas slimo ar diabētu.

Ilga Krastiņa

Rīgas iela 53, Valmiera

Tel: 64231032

Latvijas Nedzirdīgo savienības  Valmieras reģionālā biedrība

Rūpēties par Latvijā dzīvojošu personu ar dzirdes traucējumiem sociālo rehabilitāciju, veicināt viņu cilvēktiesību aizsardzības ievērošanu un iesaistīšanu pilsoniskās sabiedrības aktivitātēs;

Rūpēties par valsts un pašvaldību atbalstu Latvijā dzīvojošu personu ar dzirdes traucējumiem materiālo, sadzīves un kultūras vajadzību apmierināšanai, izglītības līmeņa paaugstināšanai, veselības aizsardzībai un sociālajai rehabilitācijai, kā arī par valsts atbalstu latviešu zīmju valodas attīstīšanai un lietošanai saziņai ar nedzirdīgiem cilvēkiem.

 

Pieaugušas personas ar dzirdes traucējumiem.

Dace Lāce

Brīvības iela 44, Valmiera

Tel:64225721, 26582019

valmierasrb@lns.lv

 

Latvijas Sarkanā Krusta Valmieras Nodaļa

 

Humānās palīdzības sadale trūcīgajiem;

ES pārtikas paku sadale trūcīgām un maznodrošinātām personām

.

Mazaizsargātās personas

Daina Stikāne

Stacijas iela 26, Valmiera

lsk.valmiera@redcross.lv

Latvijas Vājdzirdīgo Asociācija

Veicināt vājdzirdīgu - bērnu, jauniešu un pieaugušo, kohleāri implantētu - bērnu jauniešu un pieaugušo, bērnu, jauniešu un pieaugušo, kas dzīves laikā zaudējuši dzirdi integrāciju sabiedrībā; Vājdzirdīgo un viņu tuvinieku informēšana un izglītošana par cilvēku ar dzirdes traucējumiem vajadzībām;

Veicināt plašākas vājdzirdīgo jauniešu un pieaugušo mūžizglītības iespējas;

Veicināt komunikāciju tehnoloģijas pieejamību vājdzirdīgajiem un nodrošināt ar jaunākās informācijas pieejamību par dzirdes traucējumu problēmām, kompensācijas un rehabilitācijas iespējām;

Rast iespēju saņemt nepieciešamos tehniskos palīglīdzekļus, apmācīt to lietošanā,

Veidot atbalsta grupas bērnu ar dzirdes traucējumiem tuviniekiem; visā Latvijas teritorijā; aizstāvēt savas organizācijas biedru intereses un tiesības.

Bērni, jaunieši un pieaugušas personas ar dzirdes traucējumiem.

 

Leona Paegles iela 5/7, Valmiera

Tel.:29514605, 64222475

Valmieras rajona invalīdu sporta klubs "Stars S" Nodrošināt iespējas cilvēkiem ar invaliditāti nodarboties ar sportu un fiziskām aktivitātēm; saskaņot invalīdu sporta biedrību darbību, veicināt cilvēku ar invaliditāti integrēšanu sabiedrībā; veicināt invalīdu sporta veidu attīstību. Personas ar īpašām vajadzībām  

Beātes iela 42, Valmiera

Tel.:26566026

Biedrība "Siltas zupas biedrība" Siltu pusdienu nodrošināšana Mazaizsargātas personas  

Beātes iela 23, Valmiera

Tel.:26479689