A A A

Jaunatnes NVO

Jauniešu organizācijas un apvienības Valmierā


 

Pārstāvis
Telefons
E-pasts
Adrese
Mājaslapa
Valmieras Jauniešu dome
Selga Skrastiņa - Jaunatnes lietu speciāliste
Dana Vandāna - Valmieras Jauniešu domes prezidente
28446862
20245885
Rīgas iela 42
Nodibinājums „Fonds „Iespēju Tilts””
Zita Gustavsone
29904159
Garā iela 10
 
Latvijas Skautu un Gaidu Centrālās organizācijas Valmieras 4.skautu vienība
Uldis Jansons
29286619
Viestura aleja 3
Neformālā jauniešu grupa „MĒS”
Aija Ozola
28214249
Dārza iela 2A
-
Valmieras bērnu un jauniešu invalīdu biedrība „Saulīte”
Zita Gustavsone
29904159
Garā iela 10
-
Valmieras 216. jaunsardzes vienība
Ojārs Ābols
26596445
Leona Paegles iela 40
Valmieras novada fonda Jauniešu ideju laboratorija
Gundega Siliņa
27820430
Garā iela 10
Vidzemes Augstskolas Studentu apvienība (ViASA)
Linda Bergmane (prezidente)
Madara Avota (komunikācijas virziena vadītāja)

22453358

 
 
29393756
 
 
 
Cēsu iela 4
 
Vidzemes kultūras un mākslas biedrība „HARITAS”
Solveiga Boicova
28395899
Rīgas iela 10
 
Ziemeļlatvijas Lauvēnu klubs "LEO"
Signe Pētersone
26613459

signe.petersone@gmail.com

leo.ziemellatvija@gmail.com

-

Latvijas Kristīgā studentu brālība
Mārtiņš Vīgants
26844251
-
www.lksb.lv/valmiera
Biedrība „Kristīgais žēlsirdības centrs”
Gaida Pevko
28365703
-
Stacijas iela 26

 

Jauniešu organizāciju un apvienību apraksti

Valmieras Jauniešu dome
Te ikviens var īstenot savas idejas, organizējot dažādus pasākumus, konkursus, akcijas u.c. aktivitātes sevis pilnveidošanai, jaunu prasmju apgūšanai un iespēju sniegšanai gan sev, gan saviem vienaudžiem, gan pārējiem Valmieras iedzīvotājiem (tiek apgūts viss process no idejas radīšanas līdz īstenošanai); iegūt jaunus draugus un kontaktus; piedalīties un īstenot pašam vietēja un starptautiska mēroga projektus; atrast domubiedrus un kopā realizēt idejas; labi un reizē lietderīgi pavadīt brīvo laiku!

Nodibinājums „Fonds „Iespēju Tilts””
Fonds veic efektīvus un atbilstošus pasākumus un veicinātu sociālās labklājības celšanu cilvēkiem ar invaliditāti un maznodrošināto cilvēku grupām. Attīstošas apmācības un nodarbības Valmieras pilsētas un apkārtējo novadu cilvēkiem ar invaliditāti un maznodrošināto cilvēku grupām kā pērļošana, ādas suvenīru gatavošanu, tamborēšanas prasmju apguve, adīšanas prasmes, mašīnadīšanas prasmju apguve, aušanu uz dažādām stellēm, floristika un zīda apgleznošana.

 

Latvijas Skautu un Gaidu Centrālās organizācijas Valmieras 4.skautu vienība
Organizācija iesaista bērnus un jauniešus neformālās izglītības procesā, veido vērtību sistēmu, kas balstīta uz skautu un gaidu likumiem un solījumu, kā arī aktīvi darbojoties sabiedrības labā, dod iespēju gūt personisko piepildījumu un veidot pasauli labāku. Skautu un Gaidu mērķis ir attīstīt jaunatni par krietniem savas valsts un pasaules pilsoņiem. Valmierā šajā organizācijā iesaistījušies ap 50 jaunieši.

 

Neformālā jauniešu grupa „MĒS”
Jauniešu grupas „Mēs” galvenais mērķis ir iespējami vairāk jauniešus iesaistīt brīvprātīgajā darbā, kas saistīts ar bērnu drošību. Tās galvenie uzdevumi ir organizēt un piedalīties preventīva rakstura pasākumos bērniem un jauniešiem, informēt valsts un pašvaldības iestādes par bērnu un jauniešu idejām, kā uzlabot apkārtējās vides drošību, pēc iespējām realizēt un iesaistīties vietēja un starptautiska mēroga projektos un sadarboties ar plašsaziņas līdzekļiem.

Valmieras bērnu un jauniešu invalīdu biedrība "Saulīte"
Organizācijas mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām integrāciju sabiedrībā, organizējot dažādas nometnes, sniedzot palīdzību gan jauniešiem un bērniem, gan viņu vecākiem.

Valmieras 216. Jaunsardzes vienība
Organizācijas mērķis ir jaunatnes izglītošana valsts aizsardzības jomā, patriotisma, pilsoniskās apziņas, biedriskuma, drošsirdības, fizisko spēju un disciplīnas sekmēšanā. Vienlaikus Jaunsardzes uzdevums ir ieinteresēt jauniešus par militāro dienestu, tādējādi paplašinot motivēta profesionālā dienesta personālsastāva atlases iespējas. Sekmīgi izejot Jaunsardzes apmācības, jaunieši gūst priekšrocības, iestājoties nacionālajos bruņotajos spēkos un to struktūrvienībās.

Valmieras novada fonda "Jauniešu ideju laboratorija"
VNF Jauniešu ideju laboratorijas mērķis ir veicināt jauniešu iesaistīšanos vietējās dzīves uzlabošanā, veidojot jauniešu izpratni par līdzekļu piesaisti, brīvprātīgo darbu un labdarību. VNF JILa galvenās rīkotās aktivitātes ir (1) projektu konkurss, kas dod iespēju jauniešiem īstenot savas idejas Valmierā un Valmieras tuvākajā apkaimē; (2) radošais braucamrīku konkurss „Velo Fashion Show” un krāšņā parāde Valmieras pilsētas svētkos; (3) Ziemassvētku labdarības akcija, kad sarūpējam dāvanu paciņas kopā ar vietējiem uzņēmējiem, lai pēc tam pačilotu kopā ar vecajiem ļaudīm; (4) dažādi tematiskie vakari, piemēram, Galda spēļu vakari; (5) aktivitātes, iesaistoties Valmieras novada fonda akcijās. Piemēram, Skolas lietu labdarības tirdziņš, “Pirmklasnieka maratons” u.c. jestras izdarības.

Vidzemes Augstskolas Studentu Apvienība
ViA studentu apvienība ViASA jeb Studentu valde plāno un rīko dažādas sporta un kultūras dzīves aktivitātes studentiem; pārstāv studentu viedokli ViA lēmējinstitūcijās - Senātā, Stipendiju piešķiršanas komisijā, Akadēmiskās ētikas komisijās u.c., izskatot stipendiju jautājumus, regulāri tiekoties ar augstskolas administrāciju un apspriežot studentu nepieciešamības.

Vidzemes kultūras un mākslas biedrība „HARITAS”
Sekmēt sabiedrības sociālo, ekonomisko un politisko attīstību, rosinot tās līdzdalību ar kultūras un mākslas starpniecību. Biedrības galvenie darbības virzieni ir kultūrizglītība, starpkultūru dialogs, kultūras mantojums, starpnozaru sadarbība, interešu aizstāvība, dialogs starp NVO, pašvaldībām, valsti, uzņēmējiem, kā arī ilgtspējīgs, uz rezultātu orientēts NVO sektors.

Ziemeļlatvijas Lauvēnu klubs (LEO)
Galvenā organizācijas motivācija ir vēlme darīt ko labu savai pilsētai un tās jaunākajiem iedzīvotājiem. LEO jeb Lauvēnu aizsākumi ir meklējami 1957. gadā, un kopš tā laika 130 pasaules valstīs ir vairāk kā 5,500 LEO klubu un 140,000 Lauvēnu. Katrs LEO klubs ir saistīts ar vienu konkrētu Lions klubu. Lauvēnu klubu moto ir iniciatīva, pieredze un iespējas (no angļu valodas: LEO- Leadership, Experience, Oppurtunity). 

Latvijas Kristīgā studentu brālība
LKSB ir studenti – topošie skolotāji, žurnālisti, mediķi, mācītāji, uzņēmēji, vadītāji, padotie un citi. Studenti - jauni cilvēki, kuri studiju laikā izdara būtiskas izvēles, kas vēlāk ietekmēs gan pašu dzīves, gan ģimenes, gan mūsu valsts nākotni. Ikviens students neatkarīgi no savas pārliecības un iepriekšējās pieredzes, kurš vēlas uzzināt, ko vairāk par kristīgo ticību vai augt tajā; saturīgi un jautri pavadīt laiku; iegūt jaunus draugus; vai vienkārši paskatīties, kas tur īsti notiek;
ir aicināts piedalīties kādā no LKSB aktivitātēm, kuras augstskolās plāno un īsteno galvenokārt studenti no dažādām kristīgajām konfesijām. LKSB pastāvīgi rīko studentu nometnes, Bībeles studijas un diskusiju grupiņas, lekcijas un dažādus citus pasākumus augstskolās, sadarbojas ar vietējām draudzēm, iesaistās dažādos pasākumos un projektos augstskolās un pilsētās.

Biedrība „Kristīgais žēlsirdības centrs”
Bērnu dienas centrs organizē dažādas bērnu un jauniešu brīvā laika nodarbes iespējas, nodarbības. Rīko visa veida rokdarbu darināšanu, prāta un galda spēles, dotas pārgājienos, ekskursijās, organizē nometnes. Iesaista bērnus sporta un citu spēļu turnīros, veicina viņu radošumu, izdomu un uzņēmību caur tematiskajiem vakariem.

Jauniešu organizācijas Valmierā (3.02 MB)