A A A

Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija

Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija (turpmāk tekstā – Komisija) ir konsultatīva un koordinējoša padomdevēja institūcija ar jaunatnes lietām saistīto jautājumu risināšanai Valmieras pilsētā. Tās darbību reglamentē Komisijas nolikums, ko apstiprina Pašvaldības dome. Komisijas lēmumiem ir ieteikuma raksturs. Tās mērķis ir veicināt pašvaldības darba ar jaunatni saskaņotu īstenošanu, sekmējot jauniešu iniciatīvas, līdzdalību sabiedriskās dzīves norisēs un lēmumu pieņemšanas procesos. (38.52 KB)

Valmieras pilsētas pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sastāvs *

Komisijas sastāvā ir 13 pārstāvji:

 1. Komisijas priekšsēdētāja - Iestādes „Valmieras Jaunatnes centrs „Vinda”” direktore Sanita Loze (e‑pasts: sanita.loze@valmiera.lv);
 2. Pašvaldības domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas loceklis Uldis Jansons (e-pasts: uldis.jansons@valmiera.lv);
 3. Iestādes „Valmieras Izglītības pārvaldes” vadītāja Iveta Pāže (e-pasts: iveta.paze@valmiera.lv);
 4. Iestādes „Sociālo lietu pārvaldes” vadītāja Kaija Muceniece (e-pasts: kaija.muceniece@valmiera.lv);
 5. VJC „Vinda” jaunatnes lietu speciāliste Lelde Vilka (e-pasts: lelde.vilka@valmiera.edu.lv);
 6. Iestādes “Valmieras tehnikums” direktores vietniece audzināšanas jomā Vita Zeibote (e-pasts: vita_z@inbox.lv );
 7. Valsts policijas Vidzemes reģionālās pārvaldes Valmieras iecirkņa kārtības policijas nodaļas vecākā inspektore Rita Ozarska (e-pasts: rita.ozarska@gmail.com);
 8. Pašvaldības speciāliste veselības veicināšanas jautājumos Guna Poikāne (e-pasts: guna.poikane@valmiera.lv);
 9. Biedrības „Vidzemes Augstskolas studentu apvienība”, reģ. Nr. 40008064086, pārstāve Sanda Mona Muska (e-pasts: sandamona.muska@va.lv);
 10. VJC „Vinda” Valmieras Jauniešu domes pārstāve, prezidente Daniela Gūtmārce (e-pasts: danmarkuss22@gmail.com);
 11. Nodibinājuma „Valmieras novada fonds”, reģ. Nr. 40008093066, Jauniešu ideju laboratorijas pārstāve Santa Berga (e-pasts: santaberga@gmail.com);
 12. Biedrības „AIESEC Latvija”, reģ. Nr. 40008011002, pārstāvniecības Valmierā pārstāve Ilze Ģeķe (e-pasts: ilze.geke@aiesec.net);
 13. Biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts”, reģ. Nr. 40008002279, struktūrvienības „Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne” pārstāve Valmierā, nodaļas vadītāja Laura Skrastiņa (e-pasts: laura335@inbox.lv).

* Saskaņā ar 2.pielikumu Valmieras pilsētas pašvaldības domes 23.02.2017. lēmumam Nr.77 (protokols Nr.2, 17.§)