A A A

Finanšu eksperts

04.10.2016., Valmierā Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 2016.gada 11.oktobrim plkst.10.00.                                                                                                                                     

Valmieras pilsētas pašvaldība 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas „Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” ietvaros plāno piesaistīt finanšu jomas ekspertu (turpmāk – Eksperts).

Prasības Ekspertam

 • Nav bijis iesaistīts Valmieras pilsētas pašvaldības projekta iesnieguma sagatavošanā “Uzņēmējdarbības attīstību veicinošas satiksmes infrastruktūras un inženierkomunikāciju pārbūve Cempu un Paula Valdena ielu industriālo teritoriju attīstība”;
 • Augstākā izglītība ekonomikā, finansēs vai uzņēmējdarbības vadībā;
 • Pieredze projektu pieteikumu sagatavošanā un īstenošanā vismaz 3 gadi;
 • Zināšanas par Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem par Eiropas Savienības finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu īstenošanu;
 • Pieredze finanšu analīzes, ekonomiskās analīzes, izmaksu efektivitātes vai izmaksu un ieguvumu analīzes sagatavošanā vismaz 3 gadi;
 • Izstrādātas vismaz 3 finanšu analīzes, ekonomiskās analīzes, izmaksu efektivitātes vai izmaksu un ieguvumu analīzes investīciju projektiem.

Darba uzdevums

 • Izvērtēt projekta iesniegumu “Uzņēmējdarbības attīstību veicinošas satiksmes infrastruktūras un inženierkomunikāciju pārbūve Cempu un Paula Valdena ielu industriālo teritoriju attīstība” un sniegt atzinumu par tā atbilstību Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.593 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” īstenošanas noteikumi” un projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem saskaņā ar vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodiku;
 • Sniegt atzinumu saskaņā ar Darba uzdevumam pielikumā pievienoto formu “Eksperta atzinums par 3.3.1.SAM projektu iesniegumu vai projekta dokumentāciju” (Pielikums Nr.1.), ietverot atzinumā konstatētās nepilnības un to aprakstu vai argumentāciju saskaņā ar projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodiku (Pielikums Nr.2.);
 • Sniegt atzinumu 5 (piecas) darba dienu laikā saskaņā ar Līguma nosacījumiem (Pielikums Nr.4.);
 • Sniegt papildus skaidrojumus par atzinumā norādīto informāciju;
 • Parakstīt apliecinājumu par objektivitātes un konfidencialitātes ievērošanu projektu iesnieguma izvērtēšanā pirms Izpildītājs uzsāk Darba uzdevuma izpildi (Pielikums Nr.3.).

Lai apliecinātu Eksperta atbilstību prasībām, piedāvājumam jāpievieno:

Dzīves gājuma aprakstu (CV), kurā atspoguļota:

 • izglītība un zināšanas par Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu īstenošanu,
 • pieredze projektu pieteikumu sagatavošanā un īstenošanā vismaz 3 gadi;
 • pieredze finanšu analīzes, ekonomiskās analīzes, izmaksu efektivitātes vai izmaksu un ieguvumu analīzes sagatavošanā vismaz 3 gadi.

Augstākā izglītības (ekonomikā, finansēs vai uzņēmējdarbības vadībā) apliecinošs dokuments;
Izkopējumus no 3 finanšu analīzes, ekonomiskās analīzes, izmaksu efektivitātes vai izmaksu un ieguvumu analīzes, t.i., titullapa, saturs, kopsavilkums vai cita informācija, lai pierādītu

Piedāvājuma izvēles kritērijs - zemākā cena no piedāvājumiem, kas atbilst kvalifikācijas prasībām. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc norādītā iesniegšanas termiņa, netiks vērtēti. Valmieras pilsētas pašvaldībai ir tiesības neslēgt pakalpojuma līgumu ar izvēlēto ekspertu, ja eksperta piedāvājuma summa pārsniedz paredzētos budžeta līdzekļus.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2016.gada 07.oktobris plkst.10.00. Piedāvājumu var iesniegt personīgi Valmieras pilsētas pašvaldībā (Lāčplēša iela 2, Valmiera) vai Valmieras pilsētas pārstāvniecībā Rīgā (11.Novembra krastmala 29), kā arī iesniedzot elektroniski - parakstītu piedāvājumu skanētā veidā nosūtot uz e-pastu vertesana@valmiera.lv un piedāvājuma oriģinālu iesniedzot pēc eksperta atlases rezultātu apstiprināšanas.

Darba uzdevumam pievienoti pielikumi:

Pielikums Nr.1. Atzinuma forma “Eksperta atzinums par 3.3.1.SAM projekta iesniegumu vai projekta dokumentāciju”; (142.50 KB)

Pielikums Nr.2. Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika un tās pielikums; (2.26 MB)

Pielikums Nr.3. Apliecinājumi par objektivitātes un konfidencialitātes ievērošanu projektu iesnieguma izvērtēšanā. (95.73 KB)

Pielikums Nr.4. Līgumprojekts; (71.63 KB)