A A A

Eksperts valsts atbalsta jautājumos

22.09.2016., Valmierā, Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 2016.gada 11.oktobrim plkst.10.00.             

Valmieras pilsētas pašvaldība 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas „Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” ietvaros plāno piesaistīt ekspertu valsts atbalsta jautājumos (turpmāk – Eksperts).

Prasības Ekspertam

 1. Maģistra grāds ekonomikā, finansēs, uzņēmējdarbības vadībā vai jurisprudencē;
 2. Pieredze valsts vai pašvaldību interešu pārstāvniecībā valsts atbalsta jautājumos komunikācijā ar Eiropas Komisiju;
 3. Pieredze darbā ar pašvaldībām Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” (turpmāk – 331SAM) vai 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” (turpmāk – 562SAM) ietvaros normatīvo aktu valsts atbalsta jomā piemērošanā;
 4. Sniegts vismaz 1 (viens) atzinums vai valsts atbalsta paziņojums par valsts atbalsta ieguldījumiem infrastruktūras projektos, projekta kopējam publiskajam līdzfinansējumam sasniedzot vismaz 3.5 miljoni EUR, kas tiek īstenots Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda ietvaros.

Darba uzdevums

Izvērtēt projekta iesniegumu “Uzņēmējdarbības attīstību veicinošas satiksmes infrastruktūras un inženierkomunikāciju pārbūve Cempu un Paula Valdena ielu industriālo teritoriju attīstība” un sniegt atzinumu par tā atbilstību, t.i.:

 1. Izvērtēt projektu iesniegumu un sniegt atzinumu par to, vai projekts ir uzskatāms par valsts atbalsta projektu atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.593 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” īstenošanas noteikumi”, projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodikai un tā 1.pielikumam, pamatojot ar konkrētām atsaucēm uz spēkā esošajiem Eiropas Savienības un nacionālajiem normatīvajiem aktiem, kā arī tiesu praksēm valsts atbalsta jomā;
 2. Sniegt atzinumu saskaņā ar Darba uzdevumam pielikumā pievienoto formu “Valsts atbalsta eksperta atzinums par 3.3.1.SAM projektu iesniegumu vai projekta dokumentāciju” (Pielikums Nr.1.) un aprēķinu, kas veikts saskaņā ar projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodiku un tās 1.pielikumu (Pielikums Nr.2.);
 3. Ietvert atzinumā konstatētās nepilnības un to aprakstu vai argumentāciju;
 4. Izvērtēt projekta iesnieguma dokumentāciju un sniegt atzinumu 5 (piecas) darba dienu laikā saskaņā ar darba uzdevumu;
 5. Parakstīt apliecinājumu par objektivitātes un konfidencialitātes ievērošanu projektu iesnieguma izvērtēšanā pirms Izpildītājs uzsāk Darba uzdevuma izpildi (Pielikums Nr.3.).

Lai apliecinātu Eksperta atbilstību prasībām, piedāvājumam jāpievieno:

 1. Dzīves gājuma apraksts (CV), kurā atspoguļota izglītība un zināšanas par Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem valsts atbalsta jomā;
 2. Eksperta apliecinājums par valsts vai pašvaldību interešu pārstāvniecību valsts atbalsta jautājumos komunikācijā ar Eiropas Komisiju, norādot juridisko personu kontaktinformāciju, kas varētu apstiprināt Eksperta apliecinājumā sniegto ziņu patiesumu;
 3. Kontaktinformācija personām valsts institūcijās vai pašvaldībās, kas var apliecināt Eksperta iesaisti 331SAM vai 562SAM ietvaros normatīvo aktu valsts atbalsta jomā piemērošanā;
 4. Vismaz viens atzinums vai valsts atbalsta paziņojums par valsts atbalsta ieguldījumiem infrastruktūras projektos, projekta kopējam publiskajam līdzfinansējumam sasniedzot vismaz 3.5 miljoni EUR, kas tiek īstenots Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda ietvaros, un kas apliecina atbilstību “Prasības Ekspertam” 5.punkta nosacījumiem, vai valsts atbalsta paziņojuma nosaukums un juridiskās personas kontaktinformācija, kas var apstiprināt Eksperta apliecinājumā sniegto ziņu patiesumu.

Piedāvājuma izvēles kritērijs - zemākā cena no piedāvājumiem, kas atbilst kvalifikācijas prasībām. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc norādītā iesniegšanas termiņa, netiks vērtēti. Valmieras pilsētas pašvaldībai ir tiesības neslēgt pakalpojuma līgumu ar izvēlēto ekspertu, ja eksperta piedāvājuma summa pārsniedz paredzētos budžeta līdzekļus.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2016.gada 29.septembrī plkst.17.00. Piedāvājumu var iesniegt personīgi Valmieras pilsētas pašvaldībā (Lāčplēša iela 2, Valmiera) vai Valmieras pilsētas pārstāvniecībā Rīgā (11.Novembra krastmala 29), kā arī iesniedzot elektroniski - parakstītu piedāvājumu skanētā veidā nosūtot uz e-pastu vertesana@valmiera.lv un piedāvājuma oriģinālu iesniedzot pēc eksperta atlases rezultātu apstiprināšanas.

Darba uzdevumam pievienoti pielikumi:

Pielikums Nr.1 Atzinuma forma “Valsts atbalsta eksperta atzinums par 3.3.1.SAM projektu iesniegumu vai projekta dokumentāciju”; (106.71 KB)

Pielikums Nr.2 Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika un tās pielikums; (1,011.72 KB)

Pielikums Nr.3 Apliecinājumi par objektivitātes un konfidencialitātes ievērošanu projektu iesnieguma izvērtēšanā. (265.06 KB)

Papildus informatīvos nolūkos tiek pievienots pakalpojumu līguma projekts (pielikums Nr.4). (359.11 KB)