A A A

Cenu aptauja Ēkas energoefektivitātes jomas eksperta piesaiste Valmieras pilsētas pašvaldības projektu iesniegumu vērtēšanas komisijai

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Valmieras pilsētas pašvaldība plāno piesaistīt ēku energoefektivitātes jomas ekspertu (turpmāk – Eksperts) Valmieras pilsētas pašvaldības projektu iesniegumu vērtēšanas komisijai iesniegto projekta iesniegumu (turpmāk – PI) izvērtēšanai un atzinumu sniegšanai darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" (turpmāk – 4.2.2. SAM) pirmajā projektu iesniegumu atlases kārtā “Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās”. Informācija par izsludināto 4.2.2.SAM PI atlasi pieejama Valmieras pilsētas pašvaldības mājaslapā: http://www.valmiera.lv/lv/pasvaldiba/projektu_konkursi/422_sam/ 

Eksperta piesaiste plānota Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta projekta Nr.11.1.1.0/15/TP/017 “Projektu atlases kontroles sistēmas izveide un ieviešana Valmieras pilsētas pašvaldībā” ietvaros.

PRASĪBAS EKSPERTAM

 • Augstākā izglītība;
 • Iegūts sertifikāts vai cits dokuments, kas apliecina tiesības veikt energosertificēšanu un apliecina eksperta kompetenci energoefektivitātes jomā;
 • Pieredze energoauditu izstrādē, sagatavoti vismaz 3 (trīs) energoauditi;
 • Zināšanas par Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu īstenošanu;
 • Nav bijis iesaistīts Valmieras pilsētas pašvaldības 4.2.2.SAM PI sagatavošanā.

EKSPERTA DARBA UZDEVUMS

 • Izvērtēt Valmieras pilsētas pašvaldības vērtēšanas komisijai iesniegtos PI un PI pielikumā pievienoto ēkas energosertifikātu un tā pārskatu vai ēkas pagaidu energosertifikātu, būvprojektu un sniegt atzinumu par 4.2.2. SAM iesniegtajiem PI:
  • PI “Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās ēkas Ūdens ielā 2C, Valmierā energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve”:
  • Būvprojekts “Dzīvojamās ēkas pārbūve, Ūdens ielā 2C, Valmierā”;
 • Ēkas energosertifikāts Nr.BIS-ĒED-1-2017-1446;
 • Saules kolektoru sistēmas tehniskā dokumentācija;
 • Tulkojums saules kolektoru sistēmas tehniskajai dokumentācijai.
 • PI “Ēkas Ausekļa ielā 25B, Valmierā energoefektivitātes paaugstināšana”:
 • Būvprojekts “Dienesta viesnīcas ēku Ausekļa ielā 25B un 25C, Valmierā pārbūve (I kārta)”.
 • Ēkas energosertifikāts Nr.BIS-ĒED-1-2018-97.
 •  Sniegt atzinumu saskaņā ar Līgumprojekta “Ēkas energoefektivitātes jomas eksperta piesaiste Valmieras pilsētas pašvaldības projektu iesniegumu atlasēm” (turpmāk – Līgums) (Cenu aptaujas 2.pielikums) nosacījumiem un Līguma 1.pielikumā pievienoto formu “Ēku energoefektivitātes jomas eksperta atzinums”.
 • Atzinums sniedzams par katru PI, norādot konstatētās nepilnības un to aprakstu vai argumentāciju, ņemot vērā Ministru kabineta 2016.gada 8.marta noteikumus Nr.152 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” īstenošanas noteikumi”.
 • Sniegt atzinumu saskaņā ar Darba uzdevumam pielikumā pievienoto formu “Eksperta atzinums” (Pielikums Nr.1.), ietverot atzinumā konstatētās nepilnības un to aprakstu vai argumentāciju.
 • Sniegt atzinumu 5 (piecu) darba dienu laikā saskaņā ar Līguma nosacījumiem.
 • Sniegt papildu skaidrojumus par atzinumā norādīto informāciju, ēkas energosertifikātu un tā pārskatu vai ēkas pagaidu energosertifikātu, būvprojektu vai PI par energoefektivitātes sasniedzamajiem rādītājiem sniegto informāciju.
 • Pirms PI izvērtēšanas un atzinuma sniegšanas parakstīt apliecinājumus par objektivitātes un konfidencialitātes ievērošanu PI izvērtēšanā saskaņā ar Līguma 2.1. un 2.2. pielikumā pievienoto formu.

IESNIEDZMIE DOKUMENTI

Piedāvājums, kurš sagatavots atbilstoši cenu aptaujas 1.pielikumā pievienotajai formai. Lai apliecinātu Eksperta atbilstību cenu aptaujas prasībām nepieciešams pievienot:

 • Dzīves gājuma aprakstu (CV), kurā atspoguļota izglītība un zināšanas par Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu īstenošanu;
 • Dokumenti, kas apliecina, ka Eksperts ir sagatavojis vismaz 3 energoauditus;
 • Sertifikātu, vai citu dokumentu kopiju, kas apliecina tiesības veikt energosertificēšanu.

PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJS - zemākā cena no piedāvājumiem, kas atbilst kvalifikācijas prasībām. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc norādītā iesniegšanas termiņa, netiks vērtēti. Valmieras pilsētas pašvaldībai ir tiesības neslēgt pakalpojuma līgumu ar izvēlēto ekspertu, ja eksperta piedāvājuma summa pārsniedz paredzētos budžeta līdzekļus.

PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANA.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2018.gada 15.marts, plkst.10.00.

Piedāvājumu var iesniegt personīgi Valmieras pilsētas pašvaldībā (Lāčplēša iela 2, Valmiera) vai Valmieras pilsētas pārstāvniecībā Rīgā (11.novembra krastmala 29), kā arī parakstītu piedāvājumu skanētā veidā nosūtot uz e-pastu: vertesana@valmiera.lv, piedāvājuma oriģinālu iesniedzot pēc eksperta atlases rezultātu apstiprināšanas, līgumizpildes tiesību piešķiršanas gadījumā.

PIELIKUMI

1.Pielikums. Piedāvājuma forma. (86.03 KB)

2.Pielikums. Līgumprojekts un tā pielikumi: (275.50 KB)

Līgumprojekta 1.Pielikums. Atzinuma forma “Eksperta atzinums”;

Līgumprojekta 2.1.Pielikums. Apliecinājumi par objektivitātes ievērošanu projektu iesnieguma izvērtēšanā;

Līgumprojekta 2.2.Pielikums. Apliecinājumi par konfidencialitātes ievērošanu projektu iesnieguma izvērtēšanā.

Iesniegtie personas dati tiks izmantoti tikai Eksperta atbilstības un kvalifikācijas prasību izvērtēšanai cenu aptaujas ietvaros un tiks uzglabāti līdz brīdim, kad beigsies ar PI vērtēšanu saistītās darbības un noteiktie PI dokumentu glabāšanas termiņi. Dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams atbilstības un kvalifikācijas prasību izvērtēšanai. Personas datu pārzinis - Valmieras pilsētas pašvaldība, reģ. Nr. 90000043403, e-pasts pasts@valmiera.lv.