A A A

Cenu aptauja Būvniecības eksperta piesaiste Valmieras pilsētas pašvaldības projektu iesniegumu vērtēšanas komisijai

12.03.2018., Valmierā Piedāvājumu iesniegšanas termiņš atkārtoti pagarināts līdz 2018.gada 21.martam plkst.15.00.

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Valmieras pilsētas pašvaldība plāno piesaistīt būvniecības jomas ekspertu (turpmāk – Eksperts) Valmieras pilsētas pašvaldības projektu iesniegumu vērtēšanas komisijai iesniegto projekta iesniegumu (turpmāk – PI) izvērtēšanai un atzinumu sniegšanai darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa (turpmāk – SAM) atlasēs:

 • 8.1.2.SAM “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”. Informācija par izsludināto 8.1.2.SAM PI atlasi pieejama Valmieras pilsētas pašvaldības mājaslapā: http://www.valmiera.lv/lv/pasvaldiba/projektu_konkursi/812_sam/
 • 4.2.2. SAM "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas “Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās”. Informācija par izsludināto 4.2.2.SAM PI atlasi pieejama Valmieras pilsētas pašvaldības mājaslapā: http://www.valmiera.lv/lv/pasvaldiba/projektu_konkursi/422_sam/  

Eksperta piesaiste plānota Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta projekta Nr.11.1.1.0/15/TP/017 “Projektu atlases kontroles sistēmas izveide un ieviešana Valmieras pilsētas pašvaldībā” ietvaros.

PRASĪBAS EKSPERTAM

 • Augstākā izglītība un iegūts sertifikāts ēku būvuzraudzībā un /vai būvdarbu vadībā;
 • Piedalījies ES fondu finansēto projektu realizēšanā, veicot būvuzraudzību vai būvdarbu vadību (vismaz 2 (divi) būvobjekti);
 • Zināšanas par Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu īstenošanu;
 • Nav iesaistīts Valmieras pilsētas pašvaldības 8.1.2.SAM un 4.2.2.SAM PI sagatavošanā.

EKSPERTA DARBA UZDEVUMS

 • Izvērtēt Valmieras pilsētas pašvaldības vērtēšanas komisijai iesniegtos PI un PI pielikumā pievienoto/s būvprojektu/s un sniegt atzinumu sekojošiem SAM atlasēs iesniegtiem PI un būvprojektiem:
  • 8.1.2.SAM. PI “Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas un Valmieras Viestura vidusskolas mācību vides uzlabošana un Dienesta viesnīcas Ausekļa ielā pārbūve”:
   • Būvprojekts “Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas mācību vides uzlabošana”;
   • Būvprojekts “Valmieras Viestura vidusskolas mācību vides uzlabošana”;
   • Būvprojekts “Dienesta viesnīcas ēku Ausekļa ielā 25B un 25C, Valmierā pārbūve (I kārta)”.
  • 4.2.2.SAM PI “Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās ēkas Ūdens ielā 2C, Valmierā energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve”:
   • Būvprojekts “Dzīvojamās ēkas pārbūve, Ūdens ielā 2C, Valmierā”.
  • 4.2.2.SAM PI “Ēkas Ausekļa ielā 25B, Valmierā energoefektivitātes paaugstināšana”:
   • Būvprojekts “Dienesta viesnīcas ēku Ausekļa ielā 25B un 25C, Valmierā pārbūve (I kārta)”.
 • Sniegt atzinumu saskaņā ar Līgumprojekta “BŪVNIECĪBAS EKSPERTA PIESAISTE VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PROJEKTU IESNIEGUMU ATLASĒM” (turpmāk – Līgums) (Cenu aptaujas 2.pielikums) nosacījumiem un Līguma 1. pielikumā pievienoto attiecīgajam SAM atbilstošo formu “Būvniecības eksperta atzinums”.
 • Atzinums sniedzams par katru PI, norādot konstatētās nepilnības un to aprakstu vai argumentāciju, ņemot vērā attiecīgos Ministru kabineta noteikumus:
 • Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumi Nr. 323 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" īstenošanas noteikumi” vai
 • Ministru kabineta 2016.gada 8.marta noteikumi Nr.152 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” īstenošanas noteikumi”
 • Sniegt atzinumu saskaņā ar Darba uzdevumam pielikumā pievienoto formu “Eksperta atzinums” (Pielikums Nr.1.), ietverot atzinumā konstatētās nepilnības un to aprakstu vai argumentāciju.
 • Sniegt atzinumu 10 (desmit) darba dienu laikā saskaņā ar Līguma nosacījumiem.
 • Sniegt papildus skaidrojumus par atzinumā norādīto informāciju, būvprojektu vai projekta iesniegumā par būvniecību sniegto informāciju.
 • Pirms projekta iesnieguma izvērtēšanas, Eksperts paraksta apliecinājumus par objektivitātes un konfidencialitātes ievērošanu projektu iesnieguma izvērtēšanā saskaņā ar Līguma 2.1. un 2.2. pielikumā pievienoto formu.

IESNIEDZMIE DOKUMENTI

Piedāvājums, kurš sagatavots atbilstoši cenu aptaujas 1.pielikumā pievienotajai formai. Lai apliecinātu Eksperta atbilstību cenu aptaujas prasībām, nepieciešams pievienot:

 • Dzīves gājuma apraksts (CV), kurā atspoguļota izglītība un zināšanas par Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu īstenošanu, kā arī pieredze ES fondu finansēto projektu realizēšanā, veicot būvuzraudzību vai būvdarbu vadību (vismaz 2 būvobjekti);
 • Būvprakses sertifikāts, vai cits dokuments, kas apliecina tiesības veikt būvprojektu izstrādi, vadīt būvniecību vai būvuzraudzību.

PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJS - zemākā cena no piedāvājumiem, kas atbilst kvalifikācijas prasībām. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc norādītā iesniegšanas termiņa, netiks vērtēti. Valmieras pilsētas pašvaldībai ir tiesības neslēgt pakalpojuma līgumu ar izvēlēto ekspertu, ja eksperta piedāvājuma summa pārsniedz paredzētos budžeta līdzekļus.

PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANA

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2018.gada 15.marts, plkst.10.00.

Piedāvājumu var iesniegt personīgi Valmieras pilsētas pašvaldībā (Lāčplēša iela 2, Valmiera) vai Valmieras pilsētas pārstāvniecībā Rīgā (11.novembra krastmala 29), kā arī parakstītu piedāvājumu skanētā veidā nosūtot uz e-pastu: vertesana@valmiera.lv, iesniedzot piedāvājuma oriģinālu pēc eksperta atlases rezultātu apstiprināšanas, līgumizpildes tiesību piešķiršanas gadījumā.

PIELIKUMI

1.Pielikums. Piedāvājuma forma. (85.44 KB)

2.Pielikums. Līgumprojekts un tā pielikumi: (288.35 KB)

Līgumprojekta 1.Pielikums. Atzinuma forma “Eksperta atzinums”

Līgumprojekta 2.1.Pielikums. Apliecinājumi par objektivitātes ievērošanu projektu iesnieguma izvērtēšanā;

Līgumprojekta 3.2.Pielikums. Apliecinājumi par konfidencialitātes ievērošanu projektu iesnieguma izvērtēšanā;

Iesniegtie personas dati tiks izmantoti tikai Eksperta atbilstības un kvalifikācijas prasību izvērtēšanai cenu aptaujas ietvaros un tiks uzglabāti līdz brīdim, kad beigsies ar PI vērtēšanu saistītās darbības un noteiktie PI dokumentu glabāšanas termiņi. Dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams atbilstības un kvalifikācijas prasību izvērtēšanai Personas datu pārzinis - Valmieras pilsētas pašvaldība, reģ. Nr. 90000043403, e-pasts pasts@valmiera.lv.