A A A

9.3.1.1.SAM

Publicēts: 28.01.2019.

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”

9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā”

9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai”  

pirmā projektu iesniegumu atlases kārta

Atlases veids

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš

No 2019.gada 28.janvāra

līdz 2019.gada 28.februārim

Lēmums par projekta apstiprināšanu (1.50 MB)

Uzaicinājums iesniegt projektu iesniegumu (498.70 KB)

Valmieras pilsētas pašvaldības 25.01.2019 rīkojums Nr.2.2.1.2/19/25 “Par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1.1.pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" projekta iesniegumu atlases nolikuma apstiprināšanu” (360.18 KB)

Projektu iesniegumu atlases nolikums (156.50 KB)

 

Projekta iesnieguma veidlapa (t.sk., projekta iesnieguma 1.pielikums “Projekta īstenošanas laika grafiks, 2.pielikums “Finansēšanas plāns”, 3.pielikums “Projekta budžeta kopsavilkums”, 4.pielikums “Apliecinājums par dubultā finansējuma neesamību”) (444.00 KB)

 

Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika (581.50 KB)

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji (158.00 KB)

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika (274.00 KB)

Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu (86.93 KB)

Vienošanās pielikums “Sniegto sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu uzskaites forma” (14.85 KB)

 

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi:

“Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”

 

Palīgmateriāli projektu iesniegumu sagatavošanai pieejami Centrālās finanšu un līguma aģentūras tīmekļa vietnē: https://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/9-3-1-1-k-2

 

Papildu informācija

Labklājības ministrijas izstrādātā metodika horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” īstenošanas uzraudzībai 2014.-2020. plānošanas periodā

Finanšu ministrijas kā vadošās iestādes izstrādātās vadlīnijas un skaidrojumi

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kā atbildīgās iestādes izstrādātie materiāli, t.sk. metodika 2014.-2020.gada Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda ieviešanā iesaistītajiem horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” īstenošanas uzraudzībai: http://varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/2014_2020/?doc=18633