A A A

8.1.2. SAM Pirmais uzsaukums (10.07.2017-28.12.2018)

Pirmais uzsaukums (10.07.2017-28.12.2018)

 

Publicēts: 10.07.2017.

 

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”

8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”

pirmā projektu iesniegumu atlases kārta

Atlases veids

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš

2017.gada 10.jūlija

Līdz 2018.gada 28.decembrim

Lēmums par projekta iesnieguma "Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas un Valmieras Viestura vidusskolas mācību vides uzlabošana un Dienesta viesnīcas Ausekļa ielā pārbūve" apstiprināšanu (publicēts 16.01.2019.) (2.04 MB)

Paziņojums par grozījumiem projektu iesniegumu atlases nolikumā (505.46 KB)

Valmieras pilsētas pašvaldības 2017.gada 10.jūlija rīkojums Nr.2.2.1.2./17164 "Par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" projekta iesniegumu atlases nolikuma apstiprināšanu" (331.57 KB)

 Valmieras pilsētas pašvaldības 2017.gada 18.decembra rīkojums Nr.2.2.1.2/17/296 ”Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības 10.07.2017 rīkojumā Nr.2.2.1.2/17/164 “Par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" projekta iesniegumu atlases nolikuma apstiprināšanu” apstiprināšanu” (458.91 KB)

Projektu iesniegumu atlases nolikums  (64.60 KB)

Projektu iesniegumu atlases nolikums (arhīvs) (75.00 KB)

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" īstenošanas noteikumi

Palīgmateriāli projektu iesniegumu sagatavošanai pieejami Centrālās finanšu un līguma aģentūras tīmekļa vietnē: http://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/8-1-2-k-1

Palīgmateriāli projektu iesniegumu sagatavošanai pieejami:

Labklājības ministrijas izstrādātā metodika horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” īstenošanas uzraudzībai 2014.-2020. plānošanas periodā

Finanšu ministrijas kā vadošās iestādes izstrādātās vadlīnijas un skaidrojumi

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kā atbildīgās iestādes izstrādātie materiāli, t.sk. metodika 2014.-2020.gada Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda ieviešanā iesaistītajiem horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” īstenošanas uzraudzībai.