A A A

8.1.2. SAM Otrais uzsaukums (15.03.2019.–30.04.2019.)

Otrais uzsaukums (15.03.2019.–30.04.2019.)

Publicēts: 15.03.2019.

                                                                                                                

 

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”

8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”

pirmā projektu iesniegumu atlases kārta

Atlases veids

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš

2019.gada 15.marta 

Līdz 2019.gada 30.aprīlim

 

Jauns! Uzaicinājums iesniegt projektu iesniegumu (377.23 KB)

29.04.2019 Rīkojums par grozījumiem atlases nolikumā (442.04 KB)

Projektu iesniegumu atlases nolikums  (141.00 KB)

Projekta iesnieguma veidlapa  (78.28 KB)

Projekta iesnieguma 1.pielikums “Projekta īstenošanas laika grafiks", 2.pielikums “Finansēšanas plāns”, 3.pielikums “Projekta budžeta kopsavilkums” (68.50 KB)

Apliecinājums par dubultā finansējuma neesamību (40.50 KB)

Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika (212.23 KB)

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji  (54.93 KB)

Kritēriju piemērošanas metodika (76.99 KB)

Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu (85.46 KB)

Ieteikumi vispārējās izglītības iestāžu mācību vides modernizācijai (96.61 KB)

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" īstenošanas noteikumi

Palīgmateriāli projektu iesniegumu sagatavošanai pieejami Centrālās finanšu un līguma aģentūras tīmekļa vietnē: http://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/8-1-2-k-1

Palīgmateriāli projektu iesniegumu sagatavošanai pieejami:

Labklājības ministrijas izstrādātā metodika horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” īstenošanas uzraudzībai 2014.-2020. plānošanas periodā

Finanšu ministrijas kā vadošās iestādes izstrādātās vadlīnijas un skaidrojumi

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kā atbildīgās iestādes izstrādātie materiāli, t.sk. metodika 2014.-2020.gada Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda ieviešanā iesaistītajiem horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” īstenošanas uzraudzībai.