A A A

SAM 5.6.2. Otrais uzsaukums

 

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”

5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”

pirmā projektu iesniegumu atlases kārta

Atlases veids

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš

No 2019.gada 1.augusta

Līdz projekta iesnieguma iesniegšanas beigu termiņam, kas norādīts atlases nolikuma 7.pielikumā “Projektu iesniegumu iesniegšanas laika grafiks”

Valmieras pilsētas pašvaldības 22.11.2019. rīkojums Nr. 2.2.1.2/19/271"Par grozījumu Valmieras pilsētas pašvaldības 13.12.2017. rīkojumā Nr.2.2.1.2/17/287 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa projektu iesniegumu atlases nolikuma apstiprināšanu” (627.32 KB)

Rīkojums par grozījumiem projektu iesniegumu atlases nolikumā (1.91 MB)

Uzaicinājums iesniegt projektu iesniegumu (736.97 KB)

Projektu iesniegumu atlases nolikums (209.00 KB)

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" īstenošanas noteikumi

 

Palīgmateriāli projektu iesniegumu sagatavošanai pieejami Centrālās finanšu un līguma aģentūras tīmekļa vietnēhttp://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/5-6-2-k-2

Palīgmateriāli projektu iesniegumu sagatavošanai pieejami:

Labklājības ministrijas izstrādātā metodika horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” īstenošanas uzraudzībai 2014.-2020. plānošanas periodā

Finanšu ministrijas kā vadošās iestādes izstrādātās vadlīnijas un skaidrojumi

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kā atbildīgās iestādes izstrādātie materiāli, t.sk. metodika 2014.-2020.gada Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda ieviešanā iesaistītajiem horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” īstenošanas uzraudzībai