A A A

SAM 4.2.2. Trešais uzsaukums

4.2.2. SAM "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" pirmās atlases kārtas otrais uzsaukums

Publicēts: 25.04.2019.

 

4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās”

pirmā atlases kārta

„Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās”

otrais uzsaukums

Atlases veids

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš

no 2020. gada 20.februāra

līdz projekta iesnieguma iesniegšanas beigu termiņam, kas norādīts atlases nolikuma 7.pielikumā “Projektu iesniegumu iesniegšanas laika grafiks”

Uzaicinājuma vēstule_SAM551_trešais uzsaukums (521.42 KB)

Rīkojums par grozījumiem 4.2.2. atlases nolikumā (778.35 KB) (1.17 MB)

Projektu iesniegumu atlases nolikums aktualizēts 25.04.2019. (138.00 KB)

Projekta iesnieguma veidlapa, t.sk., 1.pielikums “Projekta īstenošanas laika grafiks”, 2.pielikums “Finansēšanas plāns”, 3.pielikums “Projekta budžeta kopsavilkums”   (262.50 KB) (53.00 KB)

Projekta iesnieguma veidlapas 1.pielikums “Projekta īstenošanas laika grafiks”, 2.pielikums “Finansēšanas plāns”, 3.pielikums “Projekta budžeta kopsavilkums” (53.00 KB) (271.50 KB)

Projekta iesnieguma pielikums “Apliecinājums par dubultā finansējuma neesamību (40.50 KB) (40.50 KB)

3.pielikums Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika (459.50 KB) (486.00 KB)

4.pielikums Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji (126.50 KB) (131.50 KB)

5.pielikums Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika (1.06 MB) (1.08 MB)

6.pielikums Līgums/Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu (286.00 KB) (287.00 KB)

7.pielikums Projektu iesniegumu iesniegšanas laika grafiks  (15.40 KB) (15.42 KB)

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" īstenošanas noteikumi

 

Palīgmateriāli projektu iesniegumu sagatavošanai pieejami Centrālās finanšu un līguma aģentūras tīmekļa vietnēhttp://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/4-2-2-k-2

Papildu informācija

Vadošās iestādes vadlīnijas un skaidrojumi: http://www.esfondi.lv/vadlinijas--skaidrojumi

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kā atbildīgās iestādes izstrādātie materiāli, t.sk. metodika 2014.-2020.gada Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda ieviešanā iesaistītajiem horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” īstenošanas uzraudzībai: http://varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/2014_2020/?doc=18633

Labklājības ministrijas izstrādātā metodika horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” īstenošanas uzraudzībai 2014.-2020.plānošanas periodā: http://sf.lm.gov.lv/lv/vienlidzigas-iespejas/2014-2020/metodika/