A A A

4.2.2. SAM Pirmais uzsaukums (15.03.2017.-28.12.2018.)

Publicēts: 15.03.2017.

 

4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās”

pirmā atlases kārta

„Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās”

Atlases veids

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš

No 2017.gada 15.marta

līdz 2018.gada 28.decembrim

Lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu_Ūdens iela (publicēts: 07.11.2018)  (153.90 KB)

Lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu_Ausekļa iela (publicēts: 07.11.2018) (160.21 KB)

 Paziņojums par grozījumiem projektu iesniegumu atlases nolikumā (505.46 KB)

Uzaicinājums iesniegt projektu iesniegumu (776.14 KB)

Valmieras pilsētas pašvaldības 2017.gada 15.marta rīkojums “Par projekta iesniegumu atlases nolikuma apstiprināšanu 4.2.2. specifiskajam atbalsta mērķim” (308.05 KB)

 Valmieras pilsētas pašvaldības 2017.gada 18.decembra rīkojums Nr.2.2.1.2/17/297 ”Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības 15.03.2017 rīkojumā Nr.2.2.1.2/17/90 “Par projekta iesniegumu atlases nolikuma apstiprināšanu 4.2.2. specifiskajam atbalsta mērķim” apstiprināšanu” (513.79 KB)

 Projektu iesniegumu atlases nolikums  (62.60 KB)

Projekta iesniegumu atlases nolikums (62.55 KB)

 

Projekta iesnieguma veidlapa, t.sk., 1.pielikums “Projekta īstenošanas laika grafiks”, 2.pielikums “Finansēšanas plāns”, 3.pielikums “Projekta budžeta kopsavilkums” (Word)    (262.50 KB)

Projekta iesnieguma veidlapas 1.pielikums “Projekta īstenošanas laika grafiks”, 2.pielikums “Finansēšanas plāns”, 3.pielikums “Projekta budžeta kopsavilkums” (Excel) (53.00 KB)

Projekta iesnieguma pielikums “Apliecinājums par dubultā finansējuma neesamību (40.50 KB)

 
 
Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika (459.50 KB)
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji (126.50 KB)
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika (1.06 MB)
Līgums/Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu (277.00 KB)
 

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" īstenošanas noteikumi

 

Palīgmateriāli projektu iesniegumu sagatavošanai pieejami Centrālās finanšu un līguma aģentūras tīmekļa vietnē: http://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/4-2-2-k-2

Papildu informācija

Vadošās iestādes vadlīnijas un skaidrojumi: http://www.esfondi.lv/vadlinijas--skaidrojumi

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kā atbildīgās iestādes izstrādātie materiāli, t.sk. metodika 2014.-2020.gada Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda ieviešanā iesaistītajiem horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” īstenošanas uzraudzībai: http://varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/2014_2020/?doc=18633

Labklājības ministrijas izstrādātā metodika horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” īstenošanas uzraudzībai 2014.-2020.plānošanas periodā: http://sf.lm.gov.lv/lv/vienlidzigas-iespejas/2014-2020/metodika/