A A A

Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās

Publicēts: 06.07.2016.

3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”

pirmā projektu iesniegumu atlases kārta „Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās

 

LĒMUMS PAR PROJEKTA IESNIEGUMA APSTIPRINĀŠANU (1.19 MB)

 

***

 

Paziņojums par grozījumiem projektu iesniegumu atlases nolikumā (220.85 KB)
Uzaicinājums iesniegt projektu iesniegumu (251.55 KB)
 
 
2016.gada 28.jūlija Valmieras pilsētas pašvaldības domes lēmums “Par grozījumiem projekta iesniegumu atlases nolikumā 3.3.1. specifiskam atbalsta mērķim, kas apstiprināts ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes 30.06.2016. lēmumu Nr.250 (protokols Nr.7, 27.§)” (3.59 MB)
 
2016.gada 30.jūnija Valmieras pilsētas pašvaldības domes lēmums “Par projekta iesniegumu atlases nolikuma apstiprināšanu 3.3.1. specifiskam atbalsta mērķim”: 
 
 
Projekta iesniegumu atlases nolikums. Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.07.2016. domes lēmumu Nr.280 (82.12 KB)
Projekta iesniegumu atlases nolikumsArhīvs (68.81 KB)
 
 
Projekta iesnieguma veidlapa un tās pielikumi ("Projekta īstenošanas laika grafiks", "Finansēšanas plāns", "Projekta budžeta kopsavilkums" un "Projekta izmaksu efektivitātes novērtēšana") (377.50 KB)
 
"Komersanta saraksts. Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.07.2016. domes lēmumu Nr.280 (45.50 KB)
“Komersanta saraksts” Arhīvs (44.00 KB)
 “Projekta budžeta kopsavilkuma pielikums” (73.00 KB)
 “Finansēšanas plāna pielikums” (39.50 KB)
 “Apliecinājuma par interesi” ieteicamā veidlapas forma (51.50 KB)
 “Apliecinājums par dubultā finansējuma neesamību” (41.00 KB)
 “Apliecinājums par valsts atbalsta nosacījumu ievērošanu” (34.50 KB)
 “Apliecinājums par de minimis atbalsta nosacījumu (33.00 KB)
 “Apliecinājums, ka saimnieciskās darbības veicējs uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi neatbilst grūtībās nonākuša saimnieciskās darbības veicēja pazīmēm” (36.50 KB)
 
 
Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika (691.00 KB)
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji (121.00 KB)
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika (2.26 MB)
Līgums/Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu (311.00 KB)
 
 
Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" īstenošanas noteikumi

 

Palīgmateriāli projektu iesniegumu sagatavošanai pieejami Centrālās finanšu un līguma aģentūras tīmekļa vietnē: http://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/3-3-1-palielinat-privato-investiciju-apjomu-regionos-veicot-ieguldijumus-uznemejdarbibas-attistibai-3-karta

Papildu informācija

Vadošās iestādes vadlīnijas un skaidrojumi: http://www.esfondi.lv/vadlinijas--skaidrojumi

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kā atbildīgās iestādes izstrādātie materiāli, t.sk. metodika 2014.-2020.gada Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda ieviešanā iesaistītajiem horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” īstenošanas uzraudzībai: http://varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/2014_2020/?doc=18633

Labklājības ministrijas izstrādātā metodika horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” īstenošanas uzraudzībai 2014.-2020.plānošanas periodā: http://sf.lm.gov.lv/lv/vienlidzigas-iespejas/2014-2020/metodika/