A A A

Informācija par kapitālsabiedrībām, kurās Valmieras pilsētas pašvaldībai pieder kapitāla daļas (akcijas)

Informācija sagatavota atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 36.pantam.

Lietotie saīsinājumi:
PPKDKSPL – publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums.
VPIL – Valsts pārvaldes iekārtas likums.
VPP – Valmieras pilsētas pašvaldība.
VSAOI – valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Tabula ŠEIT (23.13 KB)

Publiskais pārskats par Valmieras pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrībām un tai piederošajām kapitāla daļām/akcijām 2020.gadā

Kapitālsabiedrību apstiprinātie gada pārskati par 2020.gadu:

Informācija aktualizēta 13.05.2021.