A A A

Pansionāts „Valmiera”

VALMIERAS PILSĒTAS PANSIONĀTS „VALMIERA”

    Rīgas ielā 55, Valmierā, LV-4201

    Tālr.: 64207383, 64207382, 20218661 (kopējais)

    Filiāle: Kauguru ielā 3, Valmierā, LV-4201,

    Tālr.: 20203672 (kopējais)

     E-pasts: pansionats@valmiera.lv
    

    Direktore: Teiksma Taube

 

Valmieras pilsētas pašvaldības pansionāts ”Valmiera” ir vispārēja tipa pašvaldības sociālās aprūpes iestāde (reģistrēta Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā), kura sniedz aprūpes pakalpojumu divās ēkās: Rīgas ielā 55 un Kauguru ielā 3.

Vairāk nekā simts gadus vecā ēka Jāņparkā piedzīvojusi vairākus saimniekus. 20.gadsimta sākumā, kad paplašinājās tirdzniecība, bija vajadzīgas telpas ceļotājiem. Valmierā uzbūvēja viesu māju-krogu „Zelta lauva”. Vēlāk to pielāgoja armijas kazarmām.  1913.gadā ēkai uzbūvēja otro stāvu. 1930.gada 19.decembrī atklāja nespējnieku patversmi, kas 1930.gadā pārtapa par pansionātu. No 2000.gada līdz 2007.gadam notika pansionāta reorganizācija, līdz ēka ieguva pašreizējo veidolu. 2030.gadā Valmieras pansionāts svinēs savu simt gadu pastāvēšanu. Šajā laikā pansionāts ir piedzīvojis lielas pārmaiņas, iegūstot plašas, gaišas dzīvojamās un sadzīves telpas.

Ēka Kauguru ielā 3 celta kā bērnudārzs Valmieras stikla šķiedras rūpnīcā strādājošo bērniem, vēlākos gados pēc renovēšanas tā kalpoja bērnu nama “Pārgauja” bērniem. 2010. gadā ēka durvis vēra kā pansionāts “Valmiera”, un no 2014.gada decembra tā aprīkota arī ar liftu.

* * *

Pansionāta galvenais uzdevums ir sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana pensijas vecuma personām, kā arī I un II grupas invalīdiem, ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādē.

Darbības mērķis ir sniegt sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus, kas vērsti uz to personu pamatvajadzību apmierināšanu, kurām ir objektīvas grūtības sevi aprūpēt vecuma vai funkcionālu traucējumu dēļ, kā arī nodrošināt šo personu dzīves kvalitātes nepazemināšanos, novēršot negatīvās sociālās sekas šo personu dzīvē.

 

Lai saņemtu pakalpojumu, persona vai viņas likumiskais pārstāvis vēršas Valmieras pilsētas pašvaldības iestādē "Sociālo lietu pārvalde" klātienē un iesniedz iesniegumu, ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli, izziņā norādot funkcionālo spēju smaguma pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju neesību.

 

Nepieciešamie dokumenti, iestājoties pansionātā:

 • Sociālo lietu pārvaldes lēmums par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma piešķiršanu;
 • Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izziņa par Klienta pensijas vai pabalsta apmēru;
 • personas vai viņa aizgādņa iesniegums, kurā dota piekrišana pensijas vai pabalsta daļas ieskaitīšanai Pansionātam klienta uzturēšanai, vienlaicīgi  nosakot, ka pensijas apmērs ieskaitīšanai tiek noteikts 90 procentu apmērā, bet ne vairāk kā apstiprinātā mēneša uzturēšanas maksa Pansionātā.

Gadījumā, ja Klienta pensijas vai sociālā nodrošinājuma pabalsta daļa saskaņā ar normatīvo aktu normām noslēgto līgumu nesedz Pašvaldības domes noteikto uzturēšanas maksu Pansionātā, starpību, saskaņā ar normatīvo aktu normām, sedz Klienta apgādnieks, apgādnieki. Gadījumā, ja Klientam nav neviena apgādnieka, starpību, saskaņā ar normatīvo aktu normām, sedz no attiecīgās pašvaldības budžeta līdzekļiem.

 • ģimenes ārsta izsniegta izziņa personas uzņemšanai sociālās  aprūpes iestādē;
 • personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karte;
 • pensijas apliecība vai invaliditātes apliecība;
 • iestājoties uz patstāvīgu dzīvi, jāuzrāda pases vai personas identifikācijas karte.

Pansionātā:

 • nodrošina pensionāru un invalīdu aprūpi, labvēlīgus dzīves apstākļus;
 • pansionāta klientus nodrošina ar dzīvojamo platību un sanitārajām telpām, kuru aprīkojums un iekārtojums atbilst klienta vecumam un funkcionālajam stāvoklim;
 • nodrošina vecumam un veselības stāvoklim atbilstošu pilnvērtīgu ēdināšanu, medicīnisko aprūpi;
 • nodrošina fizioterapeita palīdzību un konsultācijas veselības uzlabošanai;
 • veic sociālā darba, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pasākumu kompleksu atbilstoši katra klienta fiziskajam un psihiatriskajam stāvoklim;
 • atbilstoši klienta vajadzībām nodrošina nepieciešamos tehniskos palīglīdzekļus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 • ja nepieciešams, organizē palīdzību personas individuālo sociālo problēmu risināšanā;
 • iestādes klientiem organizē brīvā laika, kultūras, sporta un atpūtas pasākumus, radoši nodarbinot un piedāvājot pasākumu kompleksu, kas vērsts uz klientu aktivitāšu palielināšanu.

Pansionāta "Valmiera" nolikums (aktualizēts 26.01.2017.) (248.92 KB)

Pansionāta "Valmiera" pakalpojumu cenrādis (aktualizēts 02.01.2019.) (116.00 KB)

 

Informācija aktualizēta 09.10.2019.