A A A

Finanšu dienests

FINANŠU DIENESTS

Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201
Grāmatvedība: Rīgas iela 25c, Valmiera, LV-4201
Tālr.: 6 4207130


Darba laiks:*
P. 8.00-12.00 13.00-17.00
O. 8.00-12.00 13.00-17.00
T. 8.00-12.00 13.00-18.00
C. 8.00-12.00 13.00-17.00
Pk. 8.00-12.00 13.00-16.00

* Steidzamos gadījumos pusdienu pārtraukuma laikā lūdzam sazināties ar Apmeklētāju pieņemšanas centra darbiniekiem. Apmeklētāju pieņemšanas centrs strādā bez pusdienu pārtraukuma. 


Finanšu dienesta mērķi:

 • pašvaldības finanšu politikas un vadības izstrādāšana, organizēšana un koordinēšana;
 • pašvaldības finanšu resursu plānošana un vadība;
 • Eiropas Savienības struktūrfondu un citu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu un valsts programmu projektu, kā arī ziedojumi un ārvalstu finanšu palīdzības finanšu pārraudzība;
 • nekustamā īpašuma nodokļa efektīva administrēšana.

Finanšu dienesta uzdevumi:

 • nodrošināt pašvaldībā vienotas sistēmas metodiskās vadības ieviešanu finanšu un darba samaksas jomā;
 • izstrādāt metodiskos norādījumus pašvaldības iestādēm par budžeta pieprasījumu sagatavošanu, noformēšanu un iesniegšanas kārtību;
 • izvērtēt pašvaldības iestāžu budžeta pieprasījumu atbilstību pašvaldības budžeta bāzes kontrolskaitļiem;
 • sagatavot pašvaldības iestāžu budžetu ieņēmu un izdevumu tāmes, kā arī izstrādāt pašvaldības kopbudžetu un tā grozījumu projektus;
 • sagatavot lēmumu, saistošo noteikumu, rīkojumu, noteikumu un instrukciju projektus atbilstoši dienesta kompetencei;
 • analizēt un sagatavot visa veida pārskatus par pašvaldības iestāžu budžetu un kopbudžeta izpildi;
 • sagatavot un sniegt priekšlikumus pašvaldības vadībai savas kompetences ietvaros par pašvaldības budžeta līdzekļu racionālāku un lietderīgāku izlietošanu;
 • veikt pašvaldības finansiālā stāvokļa un darbības efektivitātes rādītāju analīzi;
 • kontrolēt pašvaldības aizņēmumu, galvojumu un citu finanšu saistību izpildi;
 • nodrošināt pašvaldības finanšu resursu uzskaitei un izlietojuma kontrolei nepieciešamo norēķinu kontu atvēršanu kredītiestādēs;
 • kontrolēt bankas kontu apgrozījumus un atlikumus, kārtot norēķinus ar pakalpojumu un preču piegādātājiem un citiem klientiem, izmantot efektīvi brīvos finanšu līdzekļus;
 • izstrādāt grāmatvedības uzskaites un organizācijas dokumentus, kontu plānu, finanšu dokumentu aprites shēmu un citus ar grāmatvedību saistītus dokumentus;
 • kārtot pašvaldības iestāžu finanšu un grāmatvedības uzskaiti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un pašvaldībā noteiktai kārtībai;
 • piedalīties pašvaldības iestāžu materiālo vērtību inventarizācijās un veikt pārējo bilances kontu inventarizāciju;
 • veikt un kontrolēt pamatlīdzekļu, inventāra un materiālu uzskaiti un norakstīšanu;
 • sagatavot un iesniegt attiecīgās institūcijās nepieciešamos finanšu pārskatus un atskaites Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā apjomā un kārtībā;
 • sagatavot un iesniegt apstiprināšanai pašvaldības finanšu gada pārskatu un, sadarbībā ar pašvaldības iestādēm, piedalīties pašvaldības publiskā gada pārskata sastādīšanā;
 • sadarboties un sniegt nepieciešamo informāciju ārējiem auditoriem un zvērinātiem revidentiem par finanšu un grāmatvedības uzskaites jautājumiem;
 • nodrošināt pašvaldības finanšu informācijas uzkrāšanas, apkopošanas un analīzes informatīvo sistēmu administrēšanu;
 • piedalīties Eiropas Savienības struktūrfondu un citu politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un valsts investīciju programmu projektu finanšu plānošanā, izvērtēšanā, vadībā un veikt to finanšu uzskaiti;
 • sniegt norādījumus un konsultācijas pašvaldības iestādēm par jautājumiem, kas ir dienesta darbinieku kompetencē;
 • veikt nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) administrēšanu, tai skaitā:
 • aprēķināt NĪN un izsūtīt maksāšanas paziņojumus;
 • izstrādāt saistošos noteikumus par NĪN atvieglojumu piemērošanu Valmieras pilsētā;
 • sagatavot pašvaldības domes lēmumu projektus par NĪN atvieglojumu piemērošanu;
 • veikt NĪN parādu piedziņu atbilstoši pašvaldībā izstrādātajai piedziņas kārtībai;
 • nodrošināt savstarpējo norēķinu ar citām pašvaldībām par pašvaldības izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem administrēšanu;
 • nodrošināt kontroli par pašvaldības līdzdalības kapitālsabiedrību finanšu resursu efektīvu plānošanu un izmantošanu;
 • sniegt atzinumus par pašvaldības kontrolējošās ietekmes kapitālsabiedrību attīstības plāniem un investīciju projektiem;
 • sadarbībā ar Juridisko nodaļu sniegt pašvaldības domei priekšlikumus pašvaldības kontrolējošās ietekmes kapitālsabiedrību darbības uzlabošanai;
 • veikt citus normatīvajos aktos un pašvaldības vadības noteiktos uzdevumus.

Finanšu dienesta nolikums (aktualizēts 22.01.2016.) (174.67 KB)