A A A

Pašvaldības rezervētie īpašumi

Par perspektīvo attīstību un pašvaldības īpašumu rezervēšanu
 
Pamatojoties uz Latvijas Republikas 16.06.2005. likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 6.panta 6.punktu „Tikai pašvaldības dome (padome) var pieņemt lēmumu par atteikumu nodot privatizācijai pašvaldības īpašuma objektu, kā arī pašvaldībai piederošu apbūvētu un neapbūvētu zemesgabalu. Pašvaldības struktūrvienības, komitejas, komisijas vai citas institūcijas iebildumi pret konkrētā pašvaldības īpašuma objekta un pašvaldībai piederoša apbūvēta un neapbūvēta zemesgabala nodošanu privatizācijai nevar būt par pamatu tam, lai privatizācijas ierosinājumu neizskatītu pēc būtības. Lēmumā par atteikumu nodot privatizācijai pašvaldības īpašuma objektu, kā arī apbūvētu un neapbūvētu zemesgabalu norādāms, kuras valsts pārvaldes funkciju veikšanai vai kādas komercdarbības veikšanai attiecīgais objekts vai zemesgabals nepieciešams”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 30.08.2005. noteikumu Nr.9 „Instrukcija par Ministru kabineta rīkojumu projektu sagatavošanu par valsts īpašuma objektu un zemesgabalu nodošanu privatizācijai” 2.punkta „Objekts nododams privatizācijai, ja tas nav nepieciešams:” 2.1.apakšpunktu „valsts pārvaldes funkciju un uzdevumu (tiesību aktos un politikas plānošanas dokumentos noteiktās vai plānotās valsts pārvaldes funkcijas un uzdevumi) veikšanai”, Latvijas Republikas 31.10.2002. likuma “Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likums” 4.panta 1.punktu „Valsts mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgajai iestādei vai citām valsts iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgās pašvaldības iestādēm to funkcijas nodrošināšanai”, Latvijas Republikas 09.06.1994. likuma „Par pašvaldībām” 14.panta „Pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības:” 1. līdz 8.punktā un 15.panta „Pašvaldībām ir šādas autonomas funkcijas:” 1. līdz 23.punktā uzlikto pašvaldību funkciju nodrošināšanu, Valmieras pilsētas teritoriālo plānojumu, nepieciešamību pašvaldībai rezervēt īpašumus perspektīvai attīstībai jaunu ielu un stāvlaukumu projektēšanai un izbūvei, izglītības nodrošināšanai, medicīnisko pakalpojumu nodrošināšanai u.c. ar likumu normatīviem aktiem uzlikto pienākumu izpildei un Īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas 06.07.2006. atzinumu, atklāti balsojot R.Gailums, J.Zemļickis, G.Lapiņš, A.Kabraks, J.Siliņš, K.Greiškalns, G.Bilsēns, J.Skrastiņš, V.Dundure, I.Stiģe, E.Švēde – PAR, PRET – nav, ATTURAS – nav, Valmieras pilsētas pašvaldības dome NOLEMJ:
 
Izglītības iestādes, pirmsskolas izglītības iestādes, interešu izglītība
 
1. saskaņā ar Latvijas Republikas 09.06.1994. likumu „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu „gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.”, 14.punktu „organizēt pedagoģisko darbinieku tālākizglītību un izglītības metodisko darbu”, nenodot privatizācijai vai atsavināšanai Valmieras pilsētas pašvaldības īpašumus un rezervēt:
1.1. zemes gabalu 1457 m2 platībā Valmierā Grants ielā 9, zemes kadastra Nr.9601 002 0413, Valmieras pamatskolas perspektīvai būvniecībai;
1.2. zemes gabalu 740 m2 platībā Valmierā Georga Apiņa ielā 1, kadastra Nr.9601 001 2502, Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātskolas-attīstības centra perspektīvai būvniecībai;
1.3. zemes gabalu 28151 m2 platībā un ēkas Valmierā Raiņa ielā 3, zemes kadastra Nr.9601 001 1914, Valmieras 5.vidusskolas vajadzībām;
1.4. zemes gabalu 11566 m2 platībā un ēkas Valmierā Rīgas ielā 42, zemes kadastra Nr.9601 016 0205, Valmieras pamatskolas vajadzībām;
1.5. zemes gabalu 67513 m2 platībā un ēkas Valmierā Leona Paegles ielā 40, zemes kadastra Nr.9601 002 0410, Valmieras Valsts ģimnāzijas vajadzībām;
1.6. zemes gabalu 3505 m2 platībā un ēkas Valmierā Leona Paegles ielā 20, zemes kadastra Nr.9601 001 0606, Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātskolas-attīstības centra vajadzībām;
1.7. zemes gabalu 14421 m2 platībā un ēkas Valmierā Meža ielā 12, zemes kadastra Nr.9601 011 1407, Valmieras Pārgaujas pamatskolas vajadzībām;
1.8. zemes gabalu 14226 m2 platībā un ēkas Valmierā Meža ielā 12A, zemes kadastra Nr.9601 011 1410, Valmieras Pārgaujas pamatskolas vajadzībām;
1.9. zemes gabalu 25362 m2 platībā un ēkas Valmierā Zvaigžņu ielā 4, zemes kadastra Nr.9601 011 1413, Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas vajadzībām;
1.10. zemes gabalu 42009 m2 platībā un ēkas Valmierā Viestura alejā 3, zemes kadastra Nr.9601 008 0404, Valmieras Viestura vidusskolas vajadzībām;
1.11. ēkas Valmierā Raiņa ielā 11, saistītas ar zemes gabalu, kadastra Nr.9601 017 0715, Valmieras 2.vidusskolas un Valmieras vakara (maiņu) vidusskolas vajadzībām;
1.12. zemes gabalu 10783 m2 platībā un ēkas Valmierā Voldemāra Baloža ielā 5,zemes kadastra Nr.9601 003 0512, Valmieras mākslas vidusskolas vajadzībām;
1.13. zemes gabalu 22192 m2 platībā un ēkas Valmierā Purva ielā 12, zemes kadastra Nr.9601 005 0605 un zemes gabalu 4851 m2 platībā Valmierā Purva ielā 14, zemes kadastra Nr.9601 005 0606, Vidzemes profesionālās izglītības centra uzturēšanai un attīstībai;
1.14. zemes gabala 3337/4969 m2 domājamās daļas un ēkas Valmierā Cēsu ielā 4,zemes kadastra Nr.9601 011 2709, Vidzemes augstskolas un Integrētās bibliotēkas vajadzībām;
1.15. neapbūvētu zemes gabalu 10581 m2 platībā Valmierā Dīvaliņa ielā 15, zemes kadastra Nr.9601 009 0316, atbilstoši Valmieras pilsētas ģenerālplānam – publiskā stāvlaukuma uzturēšanai – J.Daliņa stadiona, kā arī Valmieras estrādes apmeklētāju, kā arī perspektīvās Kiberpilsētas vajadzībām un publisko parku, skvēru un zaļo zonu uzturēšanai.
1.16. zemes gabalu 2423 m2 platībā un ēku Valmierā Pilskalna ielā 3, zemes kadastra Nr.9601 001 2102, Valmieras Mūzikas skolas perspektīvai izvietošanai;
1.17. zemes gabalu 2700 m2 platībā (nav notikusi sadalīšana) un ēkas Valmierā Beātes ielā 48E, saistīts ar zemes gabalu Beātes ielā 46A, zemes kadastra Nr.9601 006 1001, Valmieras Valsts ģimnāzijas dienesta viesnīcas vajadzībām;
1.18. zemes gabalu 11284 m2 platībā un ēkas Valmierā Beātes ielā 42, zemes kadastra Nr.9601 006 0407, specializētās pirmsskolas iestādes „Buratino” vajadzībām;
1.19. zemes gabalu 3243 m2 platībā Valmierā Avotu ielā 5, zemes kadastra Nr.9601 013 0601, un ēkas Valmierā Smiltenes ielā 10, pirmsskolas izglītības iestādes „Vālodzīte” vajadzībām;
1.20. zemes gabalu 5145 m2 platībā un ēkas Valmierā Pārgaujas ielā 11A, zemes kadastra Nr.9601 011 1801, pirmsskolas izglītības iestādes „Krācītes” vajadzībām;
1.21. zemes gabalu 15207 m2 platībā un ēkas Valmierā Rubenes ielā 38, zemes kadastra Nr.9601 017 0801, pirmsskolas izglītības iestādes „Ezītis” vajadzībām;
1.22. zemes gabalu 6503 m2 platībā un ēkas Valmierā Rūpniecības ielā 16A, zemes kadastra Nr.9601 011 1311, pirmsskolas izglītības iestādes „Kārliena” vajadzībām;
1.23. zemes gabalu 2922 m2 platībā un ēku Valmierā Palejas ielā 5, zemes kadastra Nr.9601 010 0106, zemes gabalu 1047 m2 platībā Valmierā Palejas ielā 5, kadastra Nr. 9601 010 0104, (nav zemesgrāmatā), Valmieras 1.izglītības iestādes vajadzībām;
1.24. zemes gabalu 3414 m2 platībā un ēkas Valmierā Rūpniecības ielā 29, zemes kadastra Nr.9601 011 2123, pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” vajadzībām;
1.25. zemes gabalu 3440 m2 platībā un ēkas Valmierā Georga Apiņa ielā 5, zemes kadastra Nr.9601 001 0304, pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte” vajadzībām;
1.26. ēkas Valmierā Jumaras ielā 195, saistītas ar zemes gabalu 10990 m2 platībā Valmierā Jumaras ielā 3, zemes kadastra Nr.9601 003 0402, specializētās pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” vajadzībām;
1.27. zemes gabalu 1113 m2 platībā un ēkas Valmierā Garā ielā 10, zemes kadastra Nr.9601 001 0704, Valmieras tehniskās jaunrades centra vajadzībām.
 
Sociālās iestādes, veselības iestādes
 
2. saskaņā ar Latvijas Republikas 09.06.1994. likumu „Par pašvaldībām” 15.panta 7.punktu „nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību....”, 8.punktu „gādāt par aizgādnību, aizbildniecību, adopciju un bērnu personisko un mantisko tiesību un interešu aizsardzību, 15.panta 6.punktu „nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu”, 7.punktu „nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību....”, 8.punktu „gādāt par aizgādnību, aizbildniecību, adopciju un bērnu personisko un mantisko tiesību un interešu aizsardzību, 23.punktu „īstenot bērnu tiesību aizsardzību attiecīgajā administratīvajā teritorijā”, 9.punktu „sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu risināšanā”, nenodot privatizācijai vai atsavināšanai Valmieras pilsētas pašvaldības īpašumus un rezervēt:
2.1. zemes gabalu 16086 m2 platībā un ēkas Valmierā Rīgas ielā 50, zemes kadastra Nr.9601 004 0605, un neiznomāto zemes gabala daļu no zemes gabala ValmierāMatīšu šoseja 33, kadastra Nr.9601 004 0606, pašvaldības administratīvās ēkas vajadzībām un perspektīvai būvniecībai (rekonstrukcijai);
2.2. zemes gabalu 6845 m2 platībā un ēkas Valmierā Rīgas ielā 53, zemes kadastra Nr.9601 002 0701, Valmieras sabiedriskās pirts perspektīvai būvniecībai;
2.3. zemes gabalu 2177 m2 platībā Valmierā Rīgas ielā 51, zemes kadastra Nr.9601 002 0706, Valmieras pansionāta un sabiedriskās pirts teritorijas paplašināšanai, Ģīmes upītes palienes saglabāšanai un vienota kompleksa izbūvei;
2.4. zemes gabalu 1130 m2 platībā Valmierā Smilšu ielā 14, zemes kadastra Nr.9601 002 0603, Valmieras pansionāta un sabiedriskās pirts teritorijas paplašināšanai, Ģīmes upītes palienes saglabāšanai un vienota kompleksa izbūvei;
2.5. zemes gabalu 10274 m2 platībā un ēkas Valmierā Rīgas ielā 55, zemes kadastra Nr.9601 002 0705, Valmieras pansionāta un sabiedriskās pirts teritorijas paplašināšanai, Ģīmes upītes palienes saglabāšanai un vienota kompleksa izbūvei;
2.6. zemes gabalu 519 m2 platībā un ēku Valmierā Garā ielā 9, zemes kadastra Nr.9601 001 1103, Valmieras rajona Invalīdu biedrības vajadzībām;
2.7. zemes gabalu 20011 m2 platībā un ēku Valmierā Raiņa ielā 9F, zemes kadastra Nr.9601 017 0716, Vidzemes reģionālā atbalsta centra „Dardedze” vajadzībām, Dzirnavu ezeriņa aizsargjoslas saglabāšanai un skulptūru parka rekonstrukcijai;
2.8. pašvaldības īpašumu – domājamo daļu no zemes gabala 5825 m2 platības, dzīvojamās un nedzīvojamās telpas 1881,8 m2 platībā ar 18818/43145 mājas kopīpašuma domājamām daļām un 18818/43145 mājai piesaistītā zemes gabala domājamām daļām Valmierā Stacijas ielā 22, zemes kadastra Nr.9601 011 1214, iedzīvotāju sociālo jautājumu risināšanai un nodrošināšanai ar pagaidu apdzīvojamām platībām;
2.9. zemes gabalu 5170 m2 platībā un ēku Valmierā Stacijas ielā 26, zemes kadastra Nr.9601 011 1213, iedzīvotāju sociālo jautājumu risināšanai un nodrošināšanai ar pagaidu apdzīvojamām platībām, kā rezerves variantu sociālo dzīvojamo māju izveidošanai;
2.10. zemes gabalu 7622 m2 platībā un ēku Valmierā Purva ielā 13, zemes kadastra Nr.9601 005 0407, iedzīvotāju sociālo jautājumu risināšanai un nodrošināšanai ar sociālajām apdzīvojamām platībām;
2.11. zemes gabalu 4537 m2 platībā un ēku Valmierā Bastiona ielā 24, zemes kadastra Nr.9601 001 2001, medicīnas pakalpojumu sniegšanai, Valmieras pilsētas pašvaldības sociālo pakalpojumu nodrošināšanai;
2.12. ēku Valmierā Georga Apiņa ielā 12, saistītu ar zemes gabalu 2187 m2 platībā Valmierā Georga Apiņa 12, kadastra Nr.9601 017 0804, medicīnas pakalpojumu nodrošināšanai.
 
Kultūras iestādes
 
3. saskaņā ar Latvijas Republikas 09.06.1994. likumu „Par pašvaldībām” 15.panta 5.punktu „rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.)”, nenodot privatizācijai vai atsavināšanai Valmieras pilsētas pašvaldības īpašumus un rezervēt:
3.1. zemes gabalu 28300 m2 platībā un ēkas Valmierā Bruņinieku ielā 3, zemes kadastra Nr.9601 001 2112, Valmieras Novadpētniecības muzeja vajadzībām;
3.2. zemes gabalu 13218 m2 platībā un ēkas Valmierā Bruņinieku ielā 1, zemes kadastra Nr.9601 001 2114, valsts nozīmes kultūras pieminekļa – Valmieras pilsdrupas un Valmieras Novadpētniecības muzeja kompleksa saglabāšanai un uzturēšanai;
3.3. zemes gabalu 3971 m2 platībā un ēkas Valmierā Bruņinieku ielā 4, zemes kadastra Nr.9601 001 2113, Valmieras Novadpētniecības muzeja vajadzībām;
3.4. zemes gabalu 906 m2 platībā un ēkas Valmierā Pilskalna ielā 2, zemes kadastra Nr.9601 001 2105, Valmieras Novadpētniecības muzeja vajadzībām;
3.5. zemes gabalu 4368 m2 platībā un ēkas Valmierā Rīgas ielā 10, zemes kadastra Nr.9601 001 1905, Valmieras Kultūras centra vajadzībām;
3.6. zemes gabalu 1580 m2 platībā un ēku Valmierā Rīgas ielā 27, zemes kadastra Nr.9601 001 0705, Valmieras bibliotēkas, valsts un pašvaldību institūciju vajadzībām;
3.7. zemes gabalu 3608 m2 platībā un ēkas Valmierā Rīgas ielā 19, zemes kadastra Nr.9601 001 0410, Valmieras pilsētas kinoteātris;
3.8. zemes gabalu 1298 m2 platībā un ēkas Valmierā Lucas ielā 2A, zemes kadastra Nr.9601 001 0410, izstāžu zāles galerijas būvniecībai;
3.9. zemes gabalu 863 m2 platībā un ēkas Valmierā Krišjāņa Valdemāra ielā 1,zemes kadastra Nr.9601 010 0202, pilsētas nozīmes kultūras pieminekļa – ūdenstornis saglabāšanai.
 
 
 
 
Administratīvās ēkas veselības, valsts un pašvaldību iestādēm
 
4. saskaņā ar Latvijas Republikas 09.06.1994. likumu „Par pašvaldībām” 14.panta 1.punktu „veidot pašvaldības iestādes, dibināt biedrības vai nodibinājumus, kapitālsabiedrības, kā arī ieguldīt savus līdzekļus kapitālsabiedrībās”, nenodotprivatizācijai vai atsavināšanai Valmieras pilsētas pašvaldības īpašumus un rezervēt:
4.1. zemes gabalu 2896 m2 platībā un ēku Valmierā Lāčplēša ielā 2, zemes kadastra Nr.9601 001 2101, Valmieras pilsētas pašvaldības institūciju vajadzībām;
4.2. zemes gabalu 5375 m2 platībā un ēku Valmierā Beātes ielā 49, zemes kadastra Nr.9601 006 1102, Valsts institūciju vajadzībām;
4.3. zemes gabalu 523 m2 platībā un daļu no ēkas Valmierā Cēsu ielā 2, zemes kadastra Nr.9601 001 2503, Valmieras pilsētas pašvaldības institūciju vajadzībām;
4.4. neapbūvētu zemes gabalu 3417 m2 platībā Valmierā Ozolu ielā 4, zemes kadastra Nr.9601 001 1901, sakarā ar Valmieras pilsētas centra teritorijas labiekārtošanas darbu veikšanu un jaunas ielas izbūvi, pašvaldības administratīvās ēkas – Vidzemes reģiona centra perspektīvai celtniecībai;
4.5. neapbūvētu zemes gabalu 522 m2 platībā Valmierā Ziloņu ielā 9, zemes kadastra Nr.9601 001 1902, apvienojot blakus esošos zemes īpašumus, pašvaldības administratīvās ēkas – Vidzemes reģiona centra perspektīvai celtniecībai;
4.6. neapbūvētu zemes gabalu 574 m2 platībā Valmierā Ziloņu ielā 7, zemes kadastra Nr.9601 001 1903, apvienojot blakus esošos zemes īpašumus, pašvaldības administratīvās ēkas – Vidzemes reģiona centra perspektīvai celtniecībai.
 
Parki, skvēri, zaļās zonas, sporta laukumi, stāvlaukumi, ielas
 
5. saskaņā ar Latvijas Republikas 09.06.1994. likumu „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktu „gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana)”,nenodot privatizācijai vai atsavināšanai Valmieras pilsētas pašvaldības īpašumus unrezervēt:
5.1. zemes gabalu 6168 m2 platībā Valmierā Georga Apiņa ielā 1A, zemes kadastra Nr.9601 001 0412, pilsētas parks;
5.2. zemes gabalu 6445 m2 platībā Valmierā Rīgas ielā 17, zemes kadastra Nr.9601 001 0407, pilsētas parks;
5.3. zemes gabalu 5666 m2 platībā Valmierā Centra parks, zemes kadastra Nr.9601 001 1918, pilsētas parka, skvēra uzturēšanai un labiekārtošanai;
5.4. zemes gabalu 2462 m2 platībā Valmierā Stacijas ielā 2A, zemes kadastra Nr.9601 011 0509, pilsētas parks (skvērs);
5.5. zemes gabalu 9245 m2 platībā Valmierā Tērbatas ielā 9A, zemes kadastra Nr.9601 001 2308, pilsētas parks (skvērs);
5.6. zemes gabalu 27907 m2 platībā Valmierā Rīgas ielā 60A, zemes kadastra Nr.9601 004 0301, Jāņparks;
5.7. zemes gabalu 1231 m2 platībā Valmierā Linarda Laicena ielā 1A, zemes kadastra Nr.9601 011 0406, publiska auto stāvlaukuma ekspluatācijai;
5.8. zemes gabalu 1061 m2 platībā Valmierā Loku ielā 34A, zemes kadastra Nr.9601 009 3412, rotācijas apļa izbūvei;
5.9. zemes gabalu 5628 m2 platībā Valmierā Dīvaliņa ielā 17, zemes kadastra Nr.9601 010 0211, hokeja laukuma ekspluatācijai;
5.10. zemes gabalu 1172 m2 platībā Valmierā Diakonāta ielā 1A, zemes kadastra Nr.9601 001 2517, publiska auto stāvlaukuma ekspluatācijai;
5.11. zemes gabalu 9112 m2 platībā Valmierā Kārļa Baumaņa ielā 6A, zemes kadastra Nr.9601 001 1917, (izņemot aptuveni 3580 m2 platībā, kurai, saskaņā ar Valmieras pilsētas vēsturiskā centra detaļplānojumu un Valmieras pilsētas teritorijas plānojuma 1.redakciju, paredzēts mainīt atļauto izmantošanu) publiska auto stāvlaukuma ekspluatācijai;
5.12. zemes gabalu 1951 m2 platībā Valmierā Bastiona ielā 22, zemes kadastra Nr.9601 001 2011, publiska auto stāvlaukuma izbūves vajadzībām;
5.13. zemes gabalu 1813 m2 platībā Valmierā Cēsu ielā 3, zemes kadastra Nr.9601 011 1501, publiska auto stāvlaukuma (t.sk. Vidzemes augstskolas vajadzībām) izbūvei;
5.14. zemes gabalu 874 m2 platībā Valmierā Teodora Ūdera ielā 18, zemes kadastra Nr.9601 011 1502, publiska auto stāvlaukuma (t.sk. Vidzemes augstskolas vajadzībām) izbūvei;
5.15. zemes gabalu 376 m2 platībā Valmierā Stacijas ielā 1A, zemes kadastra Nr.9601 011 0106, publiskās tualetes ekspluatācijai;
5.16. zemes gabalu 10730 m2 platībā (notiek robežu noteikšana dabā) Valmierā Sporta ielā 2, zemes kadastra Nr.9601 016 0406, futbola laukuma ekspluatācijai;
5.17. zemes gabalu 159314 m2 platībā Valmierā Stāvie krasti, zemes kadastra Nr.9601 010 0210, Valmieras estrāde, pilsētas parka-meža teritorijas uzturēšanai;
5.18. zemes gabalu 354300 m2 platībā Valmierā Atpūtas parks, zemes kadastra Nr.9601 010 0207, Valmieras estrāde, pilsētas parka-meža teritorijas uzturēšanai.
5.19. zemes gabalu 78400 m2 platībā Valmierā Dīvaliņa ielā 10, zemes kadastra Nr.9601 010 0206, memoriāla teritorijas uzturēšanai.
5.20. zemes gabalu 9720 m2 platībā Valmierā Vienības laukums, zemes kadastra Nr.9601 016 0108, pilsētas zaļā zona, skulptūras parks;
5.21. zemes gabalu 3047 m2 platībā Valmierā Ziloņu ielā 1, zemes kadastra Nr.9601 001 2006, Ziloņu ielas rekonstrukcijas vajadzībām;
5.22. zemes gabalu 180600 m2 aptuvenā platībā (bez 6000 m2, kuriem atbilstoši Valmieras pilsētas Teritorijas plānojumam paredzēts mainīt atļauto izmantošanu)Valmierā Putriņu mežs, zemes kadastra Nr.9601 003 0407, pilsētas parka-meža teritorijas uzturēšanai;
6. rezervēt visas teritorijas, ko aizņem esošās un perspektīvās ielas;

7. rezervēt zemes gabalus – dabas pamatnes, kas saglabājamas kā dabīgs ūdens savākšanas un novadīšanas vietas, saskaņā ar Valmieras pilsētas teritorijas plānojuma 1.redakciju.