A A A

Iznomā zemi

Valmieras pilsētas pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Rīgas ielā 43A, Valmierā, nomas tiesību izsoli.

Izsoles objekts ir Valmieras pilsētas pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums – zeme Rīgas ielā 43A, Valmierā, zemes kadastra apzīmējums 9601 002 0202, platība 20 m2.

Objekta iznomāšanas mērķis – pirmsskolas vecuma bērnu aktivitāšu brīvā dabā organizēšanai vasaras periodā. Bez tiesībām veikt apbūvi.

Zemesgabala nosacītā (zemākā) nomas maksa ir 60,- euro/mēnesī (plus PVN)

Objekts tiek iznomāts uz nomas periodu 2019.gada vasaras, rudens periodā (t.i. no līguma noslēgšanas brīža līdz 01.10.2019.)

Pretendentu piedāvājumu reģistrācija izsolei notiek katru darba dienu darba laikā no 2019. gada 5.jūnija līdz 2019.gada 11.jūnijam plkst. 13.00 Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Lāčplēša ielā 2, Valmierā, nogādājot piedāvājumus personīgi, pa pastu vai ar kurjeru. Centra darba laiks – pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās no 8.00 līdz 17.00, trešdienās no 8.00 līdz 18.00, piektdienās no 8.00 līdz 16.00;

Piedāvājumi tiek atvērti 2019.gada 11.jūnijā plkst. 13.10.

Pretendenti ar Izsoles nolikumu var iepazīties Valmieras pilsētas pašvaldības mājaslapā www.valmiera.lv.

Nolikums (60.62 KB)

Līguma projekts (48.85 KB)

Pieteikuma veidlapa (14.56 KB)