A A A

Iznomā zemi

Valmieras pilsētas pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Jāņparka ielā 10, Valmierā, nomas tiesību izsoli.

Izsoles objekts ir Valmieras pilsētas pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums – meža zeme Jāņparka ielā 10, Valmierā, zemes kadastra apzīmējums 9601 005 0611, platība 21,68 ha.

Objekta iznomāšanas mērķis – aktīvās izklaides pasākumu organizēšana. Bez tiesībām veikt apbūvi.

Zemesgabala nosacītā (zemākā) nomas maksa ir 1% no zemes kadastrālās vērtības gadā plus pievienotās vērtības nodoklis.

Nomas līguma termiņš 1 gads ar tiesībām pagarināt nomas līguma termiņu, ja izpildīti visi nomas līguma nosacījumi. Maksimālais līguma termiņa pagarinājums ir viens gads vienu reizi līguma darbības laikā.

Pretendentu piedāvājumu reģistrācija izsolei notiek katru darba dienu darba laikā līdz 2019.gada 7.maijam plkst. 13.00 Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Lāčplēša ielā 2, Valmierā, nogādājot piedāvājumus personīgi, pa pastu vai ar kurjeru. Centra darba laiks – pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās no 8.00 līdz 17.00, trešdienās no 8.00 līdz 18.00, piektdienās no 8.00 līdz 16.00;

Piedāvājumi tiek atvērti 2019.gada 7.maijā plkst. 13.10.

Pretendenti ar Izsoles nolikumu var iepazīties Valmieras pilsētas pašvaldības mājaslapā www.valmiera.lv.

Izsoles nolikums (63.78 KB)

Zemes nomas plāns (294.92 KB)

Nomas līgums (48.68 KB)

Pieteikuma veidlapa (15.25 KB)