A A A

Nomas izsoles

Valmieras pilsētas pašvaldība izsludina izsoli par nomas tiesību iegūšanu uz nekustamā īpašuma Stacijas ielā 22, Valmierā, pirmā stāva telpām

Valmieras pilsētas pašvaldība izsludina vienpadsmito rakstisko izsoli uz nekustamā īpašuma Stacijas ielā 22, Valmierā, kadastra apzīmējums Nr.9601 011 1214, ēkas pirmā stāva telpām, ar kopējo platību 53,18 m2 (t.s. darba telpas 42,10 m2 un koplietošanas telpas 11,08 m2), turpmāk tekstā – Telpas, nomas tiesību iegūšanu. Telpu ekspluatēšanai piesaistītais zemes gabals 52,12m2 platībā no 5825 m2 liela zemes gabala.

Telpu lietošanas mērķis – biroja vai pakalpojumu (kas nav saistīti ar sabiedrisko ēdināšanu) sniegšanas telpas.

Telpu nosacītā nomas maksa ir 2,63 EUR/m2 (bez PVN) mēnesī.

Telpas tiek iznomātas uz 3 (trīs) gadiem ar tiesībām pagarināt nomas līguma termiņu.

Nomas tiesību pretendentu pieteikumu reģistrācija izsolei notiek katru darba dienu, darba laikā no 2018.gada 18.decembra līdz 2019.gada 29.janvārim plkst.13.10 Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Lāčplēša ielā 2, Valmierā, nogādājot piedāvājumus personīgi, ar kurjeru vai pa pastu.

Nomas tiesību pretendenti var iepazīties ar izsoles nolikumu, nekustamā īpašuma tehniskās inventarizācijas lietu personīgi vai elektroniski līdz 2019.gada 29.janvārim plkst.13.00, Valmieras pilsētas pašvaldībā, Lāčplēša ielā 2, 214.kabinetā, darba laikā, darba dienās, telefons 64228430, 25618630, e-pasts: evija.stracinska@valmiera.lv.

Nomas tiesību izsoles nolikums (61.62 KB)

Pielikums 1_Nomas līguma projekts (76.57 KB)

Pielikums 2_Telpu plāns (159.73 KB)

Pielikums 3_Pieteikuma veidlapa (14.69 KB)


Valmieras pilsētas pašvaldība izsludina izsoli par nomas tiesību iegūšanu uz nekustamā īpašuma Purva ielā 12A, Valmierā, biroja telpām

 

Valmieras pilsētas pašvaldība izsludina septīto rakstisko izsoli uz nekustamā īpašuma Purva ielā 12A, Valmierā, kadastra apzīmējums Nr.9601 005 0605 002, ēkas brīvajām biroja telpām, ar kopējo platību 70,80 m2, turpmāk tekstā – Telpas, nomas tiesību iegūšanu. Telpu ekspluatēšanai piesaistītais zemes gabals 262,58 m2 platībā no 24141 m2 liela zemes gabala.

Telpu lietošanas mērķis: biroja telpas.

Telpu dalījums telpu grupās:

telpu grupas Nr.

telpu grupas nosaukums

telpu grupas platība kopā (m2)

telpu grupai proporcionāli piesaistītais zemes gabals (m2)

1.

telpu grupa 86

30,00

111,26

2.

telpu grupa 107

40,80

151,32

 

Visas Telpas kopā

70,80

262,58

Nomas tiesību pretendents var iesniegt nomas pieteikumu uz vienu vai vairākām telpu grupām, vai uz visām Telpām kopā.

Telpu nosacītā nomas maksa ir 2,42 EUR/m2 (bez PVN) mēnesī, papildus maksājama īpašuma pārvaldīšanas maksa 3,56 EUR/m2 (bez PVN).

Telpas tiek iznomātas uz 3 (trīs) gadiem ar tiesībām pagarināt nomas līguma termiņu.

Nomas tiesību pretendentu pieteikumu reģistrācija izsolei notiek katru darba dienu, darba laikā no 2018.gada 18.decembra līdz 2019.gada 29.janvārim plkst.13.10 Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Lāčplēša ielā 2, Valmierā, nogādājot piedāvājumus personīgi, ar kurjeru vai pa pastu.

Nomas tiesību pretendenti var iepazīties ar izsoles nolikumu, nekustamā īpašuma tehniskās inventarizācijas lietu personīgi vai elektroniski līdz 2019.gada 29.janvārim plkst.13.00, Valmieras pilsētas pašvaldībā, Lāčplēša ielā 2, 214.kabinetā, darba laikā, darba dienās, telefons 64228430, 25618630, e-pasts: evija.stracinska@valmiera.lv.

Nomas tiesību izsoles nolikums (60.72 KB)

Pielikums 1_Nomas līguma projekts (75.38 KB)

Pielikums 2_Telpu plāns (150.02 KB)

Pielikums 3_Pieteikuma veidlapa (14.72 KB)