A A A

Komisiju sastāvi

 

Administratīvā komisija Skatīt vairāk

Nolikums

Komisijas priekšsēdētājs

Ričards Gailums

Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks-atbildīgais sekretārs

Andris Alpeus

Valmieras bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieks

Komisijas locekļi

Jānis Bagāts

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Valmieras iecirkņa Kārtības policijas nodaļas priekšnieks

Rasma Grasberga

Valmieras pilsētas pašvaldības policijas priekšnieka vietniece

Ilze Kaupe

Valmieras pilsētas pašvaldības Sociālo lietu pārvaldes struktūrvienības “Ģimenes atbalsta nodaļa” vecākā sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem

Uldis Ābeltiņš

Valmieras pilsētas iedzīvotājs, Valmieras Viestura vidusskolas un Valmieras Pārgaujas sākumskolas pedagogs

 

Bērnu tiesību aizsardzības komisija Skatīt vairāk

Nolikums

Komisijas priekšsēdētāja

Ilze Polka

Valmieras bāriņtiesas priekšsēdētāja

Komisijas locekļi

Andris Alpeus

Valmieras bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks (Komisijas atbildīgais sekretārs)

Kaija Muceniece

Valmieras pilsētas pašvaldības Sociālo lietu pārvaldes vadītāja

Sanita Strazdiņa

Valmieras pilsētas pašvaldības Sociālo lietu pārvaldes vadītājas vietniece, Ģimenes atbalsta nodaļas vadītāja

Iveta Pāže

Pašvaldības iestādes "Valmieras Izglītības pārvalde" vadītāja vietniece

Velga Mālkalne

Pašvaldības iestādes "Valmieras Izglītības pārvalde" vadītājas vietniece, Metodiskā dienesta vadītāja

Indulis Rūsis

Valmieras pilsētas pašvaldības policijas priekšnieks

Rasma Grasberga

Valmieras pilsētas pašvaldības policijas priekšnieka vietniece

 

Budžeta komisija Skatīt vairāk

Nolikums

Komisijas priekšsēdētājs

Jānis Baiks

Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks

Ričards Gailums

Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

Komisijas locekļi

Artūrs Skrastiņš

Valmieras pilsētas pašvaldības domes deputāts, Sociālo un veselības lietu komitejas priekšsēdētājs

Andrejs Gluhovs

Valmieras pilsētas pašvaldības domes deputāts, Saimniecisko un transporta lietu komitejas priekšsēdētājs

Andris Klepers

Valmieras pilsētas pašvaldības domes deputāts, Attīstības un uzņēmējdarbības komitejas priekšsēdētājs

Evija Voitkāne

Valmieras pilsētas pašvaldības izpilddirektore/pašvaldības administrācijas vadītāja

Inta Štefenberga

Valmieras pilsētas pašvaldības Finanšu dienesta finanšu direktore

 

Vidi degradējošo ēku (būvju) un nekoptu teritoriju apzināšanas komisija Skatīt vairāk

Nolikums

Komisijas priekšsēdētāja

Jolanta Brūniņa

Valmieras pilsētas Būvvaldes vadītāja, arhitekte

Komisijas priekšsēdētāja vietniece

Rita Jemšika

Valmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja

Komisijas locekļi

Anda Saliņa

Valmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes speciāliste zemes nomas jautājumos

Guntra Grigorjeva

Valmieras pilsētas Būvvaldes būvinženiere

Inese Ozola-Bondare

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Valmieras daļas inspektore

Indulis Rūsis

Valmieras pilsētas pašvaldības polcijas priekšnieks

 

Dāvinājumu (ziedojumu) un dāvanu novērtēšanas komisija Skatīt vairāk

Rīkojums (53.50 KB)

Komisijas priekšsēdētāja

Evija Voitkāne

Valmieras pilsētas pašvaldības izpilddirektore/pašvaldības administrācijas vadītāja (ar balsstiesībām) 

 

Komisijas locekļi

 

Baiba Tūtina

Valmieras pilsētas pašvaldības Juridiskās nodaļas vadītāja vietniece (ar balsstiesībām)

Rita Pole

Valmieras pilsētas pašvaldības Finanšu dienesta vecākā grāmatvede (ar balsstiesībām)

Indra Čākure

Valmieras pilsētas pašvaldības Audita, personāla un kvalitātes vadības nodaļas vadītāja (bez balsstiesībām)

 

Dzīvojamo māju privatizācijas komisija Skatīt vairāk

Nolikums

Komisijas priekšsēdētājs

Ilmārs Eglītis

Valmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītājas vietnieks

Komisijas priekšsēdētāja vietniece

Anda Saliņa

Valmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes galvenā speciāliste zemes nomas jautājumos

Komisijas locekļi

Evija Voitkāne

Valmieras pilsētas pašvaldības izpilddirektore/pašvaldības administrācijas vadītāja

Guntis Braslis

Valmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes speciālists mājokļu jautājumos

Gints Konošonoks

Valmieras pilsētas pašvaldības Juridiskās nodaļas vadītājs

 

Dzīvokļu komisija Skatīt vairāk

Nolikums

Komisijas priekšsēdētāja

Ieva Miķīte-Plusniņa

Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Komisijas priekšsēdētājas vietniece

Ieva Stiģe

Valmieras pilsētas iedzīvotāja, Kocēnu novada Izglītības pārvaldes vadītāja

Komisijas locekļi

Ilmārs Eglītis

Valmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītājas vietnieks

Ričards Gailums

Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks

Ilmārs Skādulis

SIA “Valmieras Namsaimnieks” valdes loceklis

 

Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisija Skatīt vairāk

Nolikums

Komisijas priekšsēdētājs

 

 

Komisijas priekšsēdētājas vietnieks

Andris Klepers

Valmieras pilsētas pašvaldības domes deputāts, Valmieras pilsētas pašvaldības Attīstības un uzņēmējdarbības lietu komitejas priekšsēdētājs

Komisijas locekļi

Toms Upners

Pašvaldības domes deputāts, iestādes "Valmieras Kultūras centrs" direktors

Iveta Pāže

Pašvaldības iestādes "Valmieras Izglītības pārvalde" vadītāja vietniece

Inta Štefenberga

Pašvaldības iestādes "Valmieras pilsētas pašvaldības administrācija" struktūrvienības "Finanšu dienests" finanšu direktore

Ilze Eglāja

Biedrības "Valmieras Attīstības aģentūra" valdes priekšsēdētāja

 

Īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisija Skatīt vairāk

Komisijas priekšsēdētāja

Evija Voitkāne

Valmieras pilsētas pašvaldības izpilddirektore/pašvaldības administrācijas vadītāja

Komisijas priekšsēdētājas vietnieks

Ričards Gailums

Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks

Komisijas locekļi

Ieva Miķīte-Plusniņa

Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Ilmārs Eglītis

Valmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītājas vietnieks

Inta Štefenberga

Valmieras pilsētas pašvaldības Finanšu dienesta finanšu direktore

 

Koku novērtēšanas komisija Skatīt vairāk

Nolikums

Komisijas priekšsēdētāja

Rita Jemšika

Valmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja

Komisijas locekļi

Ilmārs Eglītis

Valmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja vietnieks

Līga Bieziņa

Valmieras pilsētas pašvaldības Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste vides komunikācijā

Dace Elbrete

Valmieras pilsētas pašvaldības iestādes "Attīstības pārvalde" struktūrvienības "Pilsētplānošanas nodaļa" ainavu arhitekte - teritorijas plānotāja

Eksperti*

Dzintra Miķelsone

SIA “Ainava-V” vadītāja

Vilnis Velde

Vides speciālists

* Pieaicinātie eksperti neietilpst komisijas locekļu sastāvā

 

Metu konkursu žūrijas komisija Skatīt vairāk

Komisijas priekšsēdētājs

Jānis Baiks

Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs

Komisijas sekretārs

Raivis Grīviņš

Valmieras pilsētas pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs

Komisijas locekļi

Jolanta Brūniņa

Valmieras pilsētas pašvaldības iestādes "Valmieras pilsētas Būvvalde" vadītāja, arhitekte

Dace Elbrete

Valmieras pilsētas pašvaldības iestādes "Attīstības pārvalde" struktūrvienības "Pilsētplānošanas nodaļa" teritorijas plānotāja - ainavu arhitekte

Zanda Lapsa

Valmieras pilsētas pašvaldības iestādes "Attīstības pārvalde" struktūrvienības "Pilsētplānošanas nodaļa" vadītāja, pilsētas galvenā arhitekte

Evita Ašeradena

Valmieras pilsētas pašvaldības domes deputāte

Inese Kokenberga

Valmieras pilsētas pašvaldības iestādes "Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvalde" ceļu būvinženiere

 

Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku iesniegumu izskatīšanas komisija Skatīt vairāk

Nolikums

Komisijas priekšsēdētāja

Vija Kuģe

Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece

Komisijas locekļi

Uldis Jansons

Valmieras pilsētas pašvaldības domes deputāts

Iveta Sokola-Sokolova

Valmieras pilsētas pašvaldības Sociālo lietu pārvaldes Sociālā atbalsta nodaļas vadītāja

Daina Krēpause

Valmieras politiski represēto biedrības pārstāve

 

Pastāvīgā nekustamo īpašumu iznomāšanas komisija Skatīt vairāk

Nolikums

Komisijas priekšsēdētāja

Evija Voitkāne

Valmieras pilsētas pašvaldības izpilddirektore/pašvaldības administrācijas vadītāja

Komisijas priekšsēdētājas vietniece

Rita Jemšika

Valmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja

Komisijas sekretāre

Evija Stračinska

Valmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes speciāliste telpu nomas jautājumos

Komisijas locekļi

Baiba Tūtina

Valmieras pilsētas pašvaldības Juridiskās nodaļas vadītāja vietniece

Ilmārs Eglītis

Valmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītājas vietnieks

Vugars Ecmanis

Valmieras pilsētas pašvaldības domes deputāts

 

Komisija pieprasījumu par līdzfinansējuma piešķiršanu izvērtēšanai Skatīt vairāk

Nolikums

Komisijas priekšsēdētāja

Evija Voitkāne

Valmieras pilsētas pašvaldības izpilddirektore/pašvaldības administrācijas vadītāja

Komisijas priekšsēdētājas vietniece

Rita Jemšika

Valmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja

Komisijas sekretārs

Ilmārs Eglītis

Valmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītājas vietnieks

Komisijas locekļi

Jolanta Brūniņa

Valmieras pilsētas pašvaldības iestādes "Valmieras pilsētas Būvvalde" vadītāja, arhitekte

Rita Pole

Valmieras pilsētas pašvaldības Finanšu dienesta galvenās grāmatvedes vietniece

 

Projektu iesniegumu vērtēšanas komisija Skatīt vairāk

Nolikums

Komisijas priekšsēdētāja

Līva Immermane

Pašvaldības struktūrvienības „Valmieras pilsētas pašvaldības pārstāvniecība Rīgā” vadītāja, domes priekšsēdētāja padomniece

Komisijas loceklis

Edmunds Širsons

Pašvaldības struktūrvienības „Valmieras pilsētas pašvaldības pārstāvniecība Rīgā” projektu vērtēšanas speciālists

Specifiskā atbalsta mērķa 3.3.1. projektu vērtēšanai deleģētie pārstāvji

Evita Klapere

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Investīciju politikas departamenta Reģionālo un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju investīciju nodaļas vecākā eksperte

Aizvietotājs: Ritvars Timermanis

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Investīciju politikas departamenta Reģionālo un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju investīciju nodaļas vadītājs

Aizvietotājs: Liene Dorbe

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Investīciju politikas departamenta Reģionālo un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju investīciju nodaļas vecākā eksperte

Aizvietotājs: Dana Šķērstena

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Investīciju politikas departamenta Reģionālo un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju investīciju nodaļas vecākā eksperte

Andris Eglītis

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās politikas departamenta Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vecākais eksperts

Aizvietotājs: Jevgēnija Butņicka

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās politikas departamenta direktora vietniece, Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vadītāja

Aizvietotājs: Krista Krūmiņa

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās politikas departamenta Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vecākā referente

Santa Ozola-Tīruma

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Infrastruktūras projektu atlases nodaļas vecākā eksperte

Aizvietotājs: Ilze Blumberga

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta  Infrastruktūras projektu atlases nodaļas vecākā eksperte

Aizvietotājs: Kristīne Šmite

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Infrastruktūras projektu atlases nodaļas vadošā eksperte 

Specifiskā atbalsta mērķa 3.3.1. projektu vērtēšanai deleģētie pārstāvji bez balss tiesībām (novērotāja statusā)

Irma Bondare

Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamenta Infrastruktūras projektu atlases nodaļas vadošā eksperte

Aizvietotājs: Līva Zvirgzdiņa

Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamenta Publisko investīciju attīstības nodaļas vecākā eksperte

Specifiskā atbalsta mērķa 4.2.2.projektu vērtēšanai deleģētie pārstāvji

Kaspars Raubišķis

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Investīciju politikas departamenta Reģionālo un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju investīciju nodaļas vecākais eksperts

Aizvietotājs: Ritvars Timermanis

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Investīciju politikas departamenta Reģionālo un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju investīciju nodaļas vadītājs

Krista Krūmiņa

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās politikas departamenta Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vecākā referente

Aizvietotājs: Andris Eglītis

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās politikas departamenta Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vecākais eksperts

Aizvietotājs: Jevgēnija Butņicka

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās politikas departamenta direktora vietniece, Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vadītāja

Kristīne Šmite

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Infrastruktūras projektu atlases nodaļas vadošā eksperte

Aizvietotājs: Inguna Kalere

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Infrastruktūras projektu atlases nodaļas eksperte

Aizvietotājs: Ilze Blumberga

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Infrastruktūras projektu atlases nodaļas eksperte

Specifiskā atbalsta mērķa 4.2.2.projektu vērtēšanai deleģētie pārstāvji bez balss tiesībām (novērotāja statusā)

Evita Bāliņa

Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamenta Publisko investīciju attīstības nodaļas vecākā eksperte 

Aizvietotājs: Anna Pukse

Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamenta Publisko investīciju attīstības nodaļas vecākā eksperte

Specifiskā atbalsta mērķa 5.5.1.projektu vērtēšanai deleģētie pārstāvji

Ilze Rokpelne

Kultūras ministrijas Eiropas Savienības fondu departamenta ES fondu uzraudzības nodaļas vecākā referente

Aizvietotājs: Zanda Saulīte

Kultūras ministrijas Eiropas Savienības fondu departamenta direktore

Juris Dambis

Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes vadītājs

Aizvietotājs: Baiba Mūrniece

Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes Kultūras mantojuma politikas daļas vadītāja

Santa Ozola-Tīruma

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Infrastruktūras projektu atlases nodaļas vecākā eksperte

Aizvietotājs: Ilze Blumberga

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta  Infrastruktūras projektu atlases nodaļas vecākā eksperte

Aizvietotājs: Kristīne Šmite

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Infrastruktūras projektu atlases nodaļas vadošā eksperte 

Specifiskā atbalsta mērķa 5.5.1. projektu vērtēšanai deleģētie pārstāvji bez balss tiesībām (novērotāja statusā)

Irma Bondare

Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamenta Infrastruktūras projektu atlases nodaļas vadošā eksperte

Aizvietotājs: Līva Zvirgzdiņa

Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamenta Publisko investīciju attīstības nodaļas vecākā eksperte

Krista Krūmiņa

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās politikas departamenta Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vecākā referente 

Aizvietotājs: Andris Eglītis

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās politikas departamenta Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vecākais eksperts

Specifiskā atbalsta mērķa 5.6.2. projektu vērtēšanai deleģētie pārstāvji

Evita Klapere

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Investīciju politikas departamenta Reģionālo un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju investīciju nodaļas vecākā eksperte

Aizvietotājs: Ritvars Timmermanis

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Investīciju politikas departamenta Reģionālo un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju investīciju nodaļas vadītājs

Aizvietotājs: Liene Dorbe

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Investīciju politikas departamenta Reģionālo un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju investīciju nodaļas vecākā eksperte

Aizvietotājs: Dana Šķērstena

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Investīciju politikas departamenta Reģionālo un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju investīciju nodaļas vecākā eksperte 

Andris Eglītis

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās politikas departamenta Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vecākais eksperts

Aizvietotājs: Jevgēnija Butņicka

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās politikas departamenta direktora vietniece, Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vadītāja 

Aizvietotājs: Krista Krūmiņa

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās politikas departamenta Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vecākā referente 

Santa Ozola-Tīruma

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Infrastruktūras projektu atlases nodaļas vecākā eksperte 

Aizvietotājs: Ilze Blumberga

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta  Infrastruktūras projektu atlases nodaļas vecākā eksperte

Aizvietotājs: Kristīne Šmite

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Infrastruktūras projektu atlases nodaļas vadošā eksperte 

Sepcifiskā atbalsta mērķa 5.6.2. projektu vērtēšanai deleģētie pārstāvji bez balsstiesībām (novērotāja statusā)

Irma Bondare

Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamenta Publisko investīciju attīstības nodaļas vecākā eksperte

Aizvietotājs: Līva Zvirgzdiņa

Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamenta Publisko investīciju attīstības nodaļas vecākā eksperte

Specifiskā atbalsta mērķa 8.1.2. projektu vērtēšanai deleģētie pārstāvji

Edgars Lore

Izglītības un zinātnes ministrijas Struktūrfondu departamenta vecākais eksperts

Lelde Zemberga

Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta eksperte 

Agrita Ķepīte

Centrālās finanšu un līguma aģentūras Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Izglītības, zinātnes un cilvēkresursu attīstības projektu atlases nodaļas vecākā eksperte

Aizvietotājs: Elvīra Prokofjeva

Centrālās finanšu un līguma aģentūras Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Izglītības, zinātnes un cilvēkresursu attīstības projektu atlases nodaļas vecākā eksperte

Sepcifiskā atbalsta mērķa 8.1.2. projektu vērtēšanai deleģētie pārstāvji bez balsstiesībām (novērotāja statusā)

Anna Pukse

Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamenta Publisko investīciju attīstības nodaļas vecākā eksperte 

Aizvietotājs: Jolanta Baldunčika

Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamenta Publisko investīciju attīstības nodaļas vecākā eksperte

Specifiskā atbalsta mērķa 9.3.1.1. projektu vērtēšanai deleģētie pārstāvji

Jānis Laucis

Labklājības ministrijas Eiropas Savienības struktūrfondu departamenta vecākais eksperts 

Aizvietotājs: Ilga Vjakse

Labklājības ministrijas Eiropas Savienības struktūrfondu departamenta vecākā referente

Kristīne Lasmane

Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu departamenta vecākā eksperte

Aizvitotājs: Sigita Rozentāle

Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu departamenta vecākā eksperte 

Anita Čāčus

Centrālās finanšu un līguma aģentūras pārstāvēs Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Izglītības, zinātnes un cilvēkresursu attīstības projektu atlases nodaļas vecākā eksperte

Aizvietotājs: Elvīra Prokofjeva

Centrālās finanšu un līguma aģentūras Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Izglītības, zinātnes un cilvēkresursu attīstības projektu atlases nodaļas vecākā eksperte

Aizvietotājs: Agrita Ķepīte

Centrālās finanšu un līguma aģentūras Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Izglītības, zinātnes un cilvēkresursu attīstības projektu atlases nodaļas vecākā eksperte

Sepcifiskā atbalsta mērķa 9.3.1.1. projektu vērtēšanai deleģētie pārstāvji bez balsstiesībām (novērotāja statusā)

Jekaterina Sorokina

Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamenta  Cilvēkkapitāla attīstības nodaļas vecākā eksperte

Aizvietotājs: Edijs Kirsanovs

Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamenta  Cilvēkkapitāla attīstības nodaļas vecākā eksperts

 

Publisko izklaides un svētku pasākumu komisija Skatīt vairāk

Nolikums

Komisijas priekšsēdētājs

Toms Upners

Valmieras pilsētas pašvaldības deputāts, iestādes "Valmieras Kultūras centrs" direktors

Komisijas locekļi

Andris Klepers

Valmieras pilsētas pašvaldības domes deputāts, Attīstības un uzņēmējdarbības lietu komitejas priekšsēdētājs

Rita Jemšika

Valmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja

Eksperts*

Andris Šteimaks

Valsts policijas Vidzemes reģiona Valmieras iecirkņa priekšnieks

* Pieaicinātais eksperts neietilpst komisijas locekļu sastāvā

 

Satiksmes drošības komisija Skatīt vairāk

Nolikums

Komisijas priekšsēdētājs

Valdis Stiģis

VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” Valmieras rajona priekšnieks

Komisijas sekretāre

Anda Saliņa

Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes galvenā speciāliste zemes nomas jautājumos

Komisijas locekļi

Ilmārs Skādulis

SIA “Valmieras Namsaimnieks” valdes loceklis

Jānis Baiks

Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs

Ričards Gailums

Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks

Evija Voitkāne

Valmieras pilsētas pašvaldības izpilddirektore/pašvaldības administrācijas vadītāja

Juris Zariņš

iestādes "Attīstības pārvalde" struktūrvienības "Pilsētplānošanas nodaļa" zemes ierīkotājs

Eksperti*

Vilnis Puroms

Valsts policijas Vidzemes reģiona Kārtības policijas biroja Patruļpolicijas nodaļas Satiksmes uzraudzības rotas komandieris, policijas virsleitnants

Imants Krīgers

VAS “Latvijas Valsts ceļi” Vidzemes reģiona Valmieras nodaļas vadītājs

Anda Liepiņa

SIA “VTU Valmiera” pārvadājumu daļas priekšniece

Sarmīte Pērkone

VAS "Latvijas Valsts ceļi" Valmieras nodaļas ceļu būvinženiere

Argils Soloveiko

Būvinženieris

* Pieaicinātie eksperti neietilpst komisijas locekļu sastāvā

 

Sporta vienības vērtēšanas komisija Skatīt vairāk

Nolikums

Komisijas priekšsēdētājs

Jānis Baiks

Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs

 

Komisijas locekļi

Evija Voitkāne

Valmieras pilsētas pašvaldības izpilddirektore

Andris Klepers

Valmieras pilsētas pašvaldības domes deputāts

Līga Dzene

Valmieras pilsētas pašvaldības iestādes “Valmieras Bērnu sporta skola” direktore

Artis Jansons

“VIDZEMES OLIMPISKAIS CENTRS” SIA valdes priekšsēdētājs

 

Pašvaldības projektu konkursu vērtēšanas komisija Skatīt vairāk

Nolikums

Komisijas priekšsēdētāja

Evita Ašeradena

Valmieras pilsētas pašvaldības domes deputāte

Komisijas locekļi

Toms Upners

Valmieras pilsētas pašvaldības domes deputāts, Valmieras pilsētas pašvaldības iestādes "Valmieras Kultūras centrs" direktors

Iveta Pāže

Valmieras pilsētas pašvaldības iestādes "Valmieras Izglītības pārvalde" vadītāja vietniece

Evija Dzvinko

Valmieras pilsētas pašvaldības iestādes "Valmieras Kultūras centrs" direktora vietniece

 

Valmieras pilsētas pašvaldības pastāvīgā iepirkuma komisija Skatīt vairāk

Nolikums

Komisijas priekšsēdētājs

Jānis Baiks

Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšēdētājs

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks

Ilmārs Eglītis

Valmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja vietnieks

Komisijas sekretārs Raivis Grīviņš Valmieras pilsētas pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs

Komisijas locekļi

Evija Voitkāne

Valmieras pilsētas pašvaldības izpilddirektore / iestādes "Valmieras pašvaldības administrācija" vadītāja

Rita Jemšika

Valmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja

Gints Konošonoks

Valmieras pilsētas pašvaldības Juridiskās nodaļas vadītājs

 

Atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” iesniegumu vērtēšanas komisija Skatīt vairāk 

Komisijas priekšsēdētājs

Toms Upners 

 Valmieras pilsētas pašvaldības iestādes "Valmieras Kultūras centrs" direktors

Komisijas locekļi

Iveta Pāže

Valmieras pilsētas pašvaldības iestādes "Valmieras izglītības pārvalde" vadītāja vietniece

Kaija Muceniece

Valmieras pilsētas pašvaldības iestādes "Sociālo lietu pārvalde" vadītāja

Maija Zālamane

Iestādes "Attīstības pārvalde" struktūrvienības "Attīstības nodaļa" vadītāja, galvenā projektu vadītāja

Liene Dembovska

Iestādes "Valmieras Izglītības pārvalde" izglītības projektu vadītāja

 

Valmieras pilsētas pašvaldības komisijas par stipendijas piešķiršanu studējošiem, kuri apgūst pedagoģiskās izglītības programmu Skatīt vairāk

Nolikums

Komisijas priekšsēdētājs

Ričards Gailums 

 Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vientieks, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

Komisijas locekļi

Toms Upners

Valmieras pilsētas pašvaldības iestādes "Valmieras Kultūras centrs" direktors, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja vietnieks

Andris Klepers

Valmieras pilsētas pašvaldības domes deputāts, Attīstības un uzņēmējdarbības lietu komitejas priekšsēdētājs

Andrejs Gluhovs

Valmieras pilsētas pašvaldības domes deputāts, iestādes "Valmieras 2.vidusskola" direktors

Iveta Pāže Valmieras pilsētas pašvaldības iestādes "Valmieras izglītības pārvalde" vadītāja vietniece

 

Valmieras sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija Skatīt vairāk

Nolikums

Valmieras sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijā pārstāvētas šādas pašvaldības: Valmieras pilsēta, Burtnieku novads, Naukšēnu novads, Mazsalacas novads, Beverīnas novads, Kocēnu novads, Strenču novads un Rūjienas novads.

Komisijas sastāvā ir arī pārstāvji no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, AS “Augstsprieguma tīkls”, Pārtikas un veterinārā dienesta, AS “Sadales tīkls”, SIA “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS”, Valsts robežsardzes, Veselības inspekcijas, Valsts vides dienesta, Zemessardzes 22.kājnieku bataljona, Valsts meža dienesta, Slimību profilakses un kontroles centra, Valsts policijas, Valmieras pilsētas pašvaldības policijas, Valmieras rajona Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības.