A A A

Valmieras pilsētas pašvaldības domes sēde 28.01. 

Drukāt
30.12.2020

Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes kārtējo sēdi sasaucis ceturtdien, 2021.gada 28.janvārī plkst.14.00, Valmieras Kultūras centrā Valmierā, Rīgas ielā 10.

 

Domes sēdes protokols 28.01.2021.

Domes sēdes audiorieraksts 28.01.2021.

 

Darba kārtība:

Nr.p.k.

Lēmuma  Nr.

Jautājums

Ziņotājs

 1.  

3

Par statusa noteikšanu dzīvojamām telpām

Guntis Braslis

 1.  

4

Par jaunveidojamā Valmieras novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2038.gadam un Attīstības programmas 2022.-2028.gadam izstrādes uzsākšanu

1.pielikums

2.pielikums

Gints Bērtiņš

 1.  

5

Par dāvinājuma pieņemšanu

Gints Bērtiņš

 1.  

6

Par zemes vienību Loku ielā 13 un Beverīnas ielā 48, Valmierā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

Juris Zariņš

 1.  

Saistošie noteikumi Nr.361

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2012.gada 27.septembra saistošajos noteikumos Nr.130 „Par Valmieras pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju atjaunošanai”

Paskaidrojuma raksts

Konsolidētā versija

Ilmārs Eglītis

 1.  

7

Par zemes pirkšanu Krišjāņa Valdemāra ielā 9, Valmierā

Ilmārs Eglītis

 1.  

8

Par dzīvokļa īpašumam Cēsu ielā 24-50, Valmierā, piekrītošās zemes pārdošanu

Ilmārs Eglītis

 1.  

9

Par zemes nomu Rubenes ielā 32, Valmierā, no zemes īpašnieces

Anda Saliņa

 1.  

10

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 30.03.2017. lēmumā Nr.111 (protokols Nr.4, 8.§) “Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības kārtību””

Konsolidētā versija

Anda Saliņa

 1.  

11

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 25.04.2019. lēmumā Nr.131 (protokols Nr.6, 2.§) “Par zemes daļas nomu Rūpniecības ielā 16A, Valmierā”

Konsolidētā versija

Anda Saliņa

 1.  

12

Par grozījumu Valmieras pilsētas pašvaldības domes 24.08.2017. lēmumā Nr.290 (protokols Nr.11, 2.§) “Par apbūves tiesības līgumu slēgšanu ar valsts akciju sabiedrību “Ceļu satiksmes drošības direkcija””

Konsolidētā versija

Anda Saliņa

 1.  

13

Par Valmieras pilsētas ielu un to posmu uzturēšanas klases apstiprināšanu

Pielikums

Rita Jemšika

 1.  

14

Par atbalstu projektam “Atklātais krājums “Mājā un sētā” Valmieras muzejā”

Pielikums

Iveta Blūma

 1.  

15

Par valsts mērķdotācijas Valmieras pilsētas pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai sadales kārtības apstiprināšanu 2021.gadam

Toms Upners

 1.  

Saistošie noteikumi Nr.362

Par Valmieras pilsētas simboliku

Paskaidrojuma raksts

Kristīne Melece

 1.  

16

Par iestādes “Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola” stipendiju piešķiršanas noteikumu apstiprināšanu

Pielikums

Sandra Purmale

 1.  

17

Par atbalstu dalībai projektā  “Inovatīvu digitālu rīku izveide mācību procesam”

Pielikums

Iveta Pāže

 1.  

18

Par atbalstu dalībai projektā  “Mākslas terapija skolēniem ar autismu”

Pielikums

Iveta Pāže

 1.  

19

Par atbalstu dalībai projektā  “Pilnskanīgs pūtēju orķestris”

Pielikums

Iveta Pāže

 1.  

20

Par atbalstu dalībai projektā  “Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas Multimediju dizaina programmas materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana”

Pielikums

Iveta Pāže

 1.  

21

Par Valmieras pilsētas pašvaldības domes 22.12.2016. lēmuma Nr.502 (protokols Nr.14, 33.§) “Par aprūpes mājās pakalpojuma cenu” atzīšanu par spēku zaudējušu

Iveta Sokola-Sokolova

 1.  

22

Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar VALMIERAS INVALĪDU BIEDRĪBU “ATSPĒRIENS"

Pielikums

Iveta Sokola-Sokolova

 1.  

23

Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar biedrību “VALMIERAS PILSĒTAS PENSIONĀRS”

Pielikums

Iveta Sokola-Sokolova

 1.  

24

Par grozījumu Valmieras pilsētas pašvaldības iestādes “Valmieras Kultūras centrs” amatu sarakstā

Konsolidētā versija

Olga Ozola

 1.  

25

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības iestādes “Pansionāts “Valmiera”” amatu sarakstā

Konsolidētā versija

Olga Ozola

 1.  

26

Par grozījumu Valmieras pilsētas pašvaldības domes 28.01.2016. lēmumā Nr.49 (protokols Nr.1, 49.§) “Par Valmieras pilsētas pašvaldības interešu izglītības iestāžu štatu (amatu) sarakstu apstiprināšanu”

Konsolidētā versija

Olga Ozola

 1.  

27

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 28.01.2016. lēmumā Nr.46 (protokols Nr.1, 46.§) "Par Valmieras pilsētas pašvaldības vispārējās un speciālās izglītības iestāžu štatu (amatu) sarakstu apstiprināšanu”

Konsolidētā versija

Olga Ozola

 1.  

28

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības amatu sarakstā

Konsolidētā versija

Olga Ozola

 1.  

29

Par 2021.gada nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pārcelšanu

Ilze Ķirse

 1.  

Saistošie noteikumi Nr.363

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2018.gada 29.novembra saistošajos noteikumos Nr.314 „Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Valmierā”

Paskaidrojuma raksts

Konsolidētā versija

Ilze Ķirse

 1.  

30

Par Valmieras pilsētas pašvaldības savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2021.gadā

Pielikums

Līga Šmukste

 1.  

31

Par Valmieras pilsētas pašvaldības atbalsta apmēru mēnesī par vienu bērnu privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm 2021.gadā

Pielikums

Līga Šmukste

 1.  

32

Par Valmieras pilsētas pašvaldības atbalsta apmēru mēnesī par vienu izglītojamo privātajām vispārizglītojošām izglītības iestādēm 2021.gadā

Līga Šmukste

 1.  

Saistošie noteikumi Nr.364

Par Valmieras pilsētas pašvaldības 2021.gada budžetu

Paskaidrojuma raksts

Pielikumi

Inta Štefenberga

 1.  

33

Par Valmieras pilsētas pašvaldības projektu konkursa rezultātu apstiprināšanu un finansējuma piešķiršanu

Pielikums

Rihards Zalte

 1.  

-

(Informatīvais jautājums) Valmieras pilsētas pašvaldības Administratīvās komisijas 2020.gada pārskats

Ričards Gailums

 

PAPILDU JAUTĀJUMI

Nr.p.k.

Lēmuma vai SN numurs

Jautājums

Ziņotājs

 1.  

34

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes

29.12.2020. lēmumā Nr.378 (protokols Nr.23, 4.§) “Par

lietus kanalizācijas tīklu iegādi”

Konsolidētā versija

Konsolidētās versijas pielikums

Ilmārs Eglītis

 1.  

2

Par Valmieras pilsētas pašvaldības dalību

konkursā “Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027”

Liene Jakobsone

 1.  

35

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības noteikumos „Sociālās garantijas, to piešķiršanas kārtība Valmieras pilsētas pašvaldībā”

Konsolidētā versija

Mairita Lakstiņa

 1.  

36

Par nekustamā īpašuma nomas līguma slēgšanu Bastiona ielā 24, Valmierā ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Rutas Lūciņas ārsta prakse”

Evija Stračinska

 1.  

37

Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS”

Pielikums

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

5.pielikums

6.pielikums

7.pielikums

8.pielikums

9.pielikums

10.pielikums

11.pielikums

12.pielikums

13.pielikums

14.pielikums

15.pielikums

Rita Jemšika

 1.  

38

Par grozījumu Valmieras pilsētas pašvaldības domes deputātu, komisiju locekļu atlīdzības noteikumos

Konsolidētā versija

Mairita Lakstiņa

 1.  

39

Par grozījumu Valmieras pilsētas pašvaldības noteikumos “Par vienotu darba samaksas sistēmu Valmieras pilsētas pašvaldības budžeta iestādēs”

Konsolidētā versija

Mairita Lakstiņa

 1.  

40

Par ilgtermiņa aizņēmumu projekta “Aktīvās atpūtas un sporta parka izbūve Rīgas ielā 43A, Valmierā” īstenošanai

Inta Štefenberga

 1.  

41

Par ilgtermiņa aizņēmumu SAM 6.1.4.2. projekta “Valmieras pilsētas Rietumu industriālās maģistrāles attīstība – Leona Paegles ielas savienojums ar TEN-T tīklu” īstenošanai

Inta Štefenberga

 1.  

42

Par ilgtermiņa aizņēmumu Eiropas Savienības fonda projekta “Ēkas Stacijas ielā 26, Valmierā energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai

Inta Štefenberga

 1.  

43

Par ilgtermiņa aizņēmumu Eiropas Savienības fonda projekta “Industriālo teritoriju attīstība Valmierā – 1.kārta” īstenošanai

Inta Štefenberga

 1.  

44

Par ilgtermiņa aizņēmumu Eiropas Savienības fonda projekta “Industriālo teritoriju attīstība Valmierā – 2.kārta” īstenošanai

Inta Štefenberga

 1.  

45

Par Valmieras pilsētas pašvaldības 2020.gada 29.decembra domes lēmuma Nr.375 (protokols Nr.23, 1.§) “Par Valmieras pilsētas pašvaldības struktūrvienības “Valmieras pilsētas pārstāvniecība Rīgā” vadītāja, domes priekšsēdētāja padomnieka iecelšanu” atcelšanu

Indra Čākure