A A A

Valmieras pilsētas pašvaldības domes sēde 29.12. 

Drukāt
29.12.2020

Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes kārtējo sēdi sasaucis otrdien, 2020.gada 29.decembrī plkst.14.00, Valmieras Kultūras centrā Valmierā, Rīgas ielā 10.

 

 

Domes sēdes protokols 29.12.2020.

Domes sēdes audioieraksts 29.12.2020.

 

Darba kārtība:

Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Jautājums

Ziņotājs

 1.  

376

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvojamām telpām

Guntis Braslis

 1.  

377

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 28.03.2019. lēmumā Nr.119 (protokols Nr.4, 44.§) “Par Valmieras pilsētas, Beverīnas, Burtnieku un Kocēnu novadu pašvaldību inovāciju atbalsta programmas “ZĪLE” nolikuma apstiprināšanu”

Nolikums

Nolikuma 1.pielikums

Nolikuma 2.pielikums

Gints Bērtiņš

 1.  

378

Par lietus kanalizācijas tīklu iegādi

Pielikums

Gints Bērtiņš

 1.  

379

Par precizējumiem Valmieras pilsētas pašvaldības 29.10.2020. saistošajos noteikumos Nr.356 “Par Valmieras pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu jaunizbūvētām  dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai”

Ilmārs Eglītis

 1.  

380

Par grozījumu Valmieras pilsētas pašvaldības domes 30.01.2020. lēmumā Nr.7 (protokols Nr.2, 6.§) “Par zemes nomu Linarda Laicena ielā 31, Valmierā biedrībai “PĀRGAUJAS ZVEJNIEKS””

Konsolidētā versija

Ilmārs Eglītis

 1.  

381

Par adrešu piešķiršanu dzīvojamo telpu grupām daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Georga Apiņa ielā 27A, Valmierā

Evija Stračinska

 1.  

382

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 21.06.2018. lēmumā Nr.228 (protokols Nr.7, 7.§) “Par nekustamā īpašuma Stacijas ielā 26, Valmierā, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „KRISTĪGAIS ŽĒLSIRDĪBAS CENTRS””

Konsolidētā versija

Evija Stračinska

 1.  

383

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 30.07.2020. lēmumā Nr.257 (protokols Nr.16, 22.§) “Par nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu piemērošanu Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas laikā”

Konsolidētā versija

Evija Stračinska

 1.  

384

Par grozījumu Valmieras pilsētas pašvaldības domes 29.10.2020. lēmumā Nr.347 (protokols Nr.21, 39.§) “Par Valmieras pilsētas pašvaldības neapdzīvojamo telpu nomas maksas cenrāža apstiprināšanu”

Pielikums

Konsolidētā versija

Evija Stračinska

 1.  

385

Par grozījumu Valmieras pilsētas pašvaldības domes 26.11.2020. lēmumā Nr.358 (protokols Nr.22, 9.§) “Par Valmieras pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu pārvaldīšanā un lietošanā Valmieras pilsētas pašvaldības iestādēm

Konsolidētā versija

Konsolidētās versijas pielikums

Evija Stračinska

 1.  

386

Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu

Rūta Zaļaiskalna

 1.  

387

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 26.11.2020. lēmumā Nr.363 (protokols Nr.22, 14.§) “Par vecāku līdzfinansējuma maksu un īres maksu dienesta viesnīcā ārkārtējās situācijas laikā”

Konsolidētā versija

Iveta Pāže

 1.  

388

Par amatu savienošanu

Olga Ozola

 1.  

389

Par grozījumu Valmieras pilsētas pašvaldības domes 26.11.2020. lēmumā Nr.372 (protokols Nr.22, 23.§) „Par iestādes “Attīstības pārvalde” vadītāja iecelšanu”

Konsolidētā versija

Olga Ozola

 1.  

390

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības amatu sarakstā

Konsolidētā versija

Olga Ozola

 1.  

Saistošie noteikumi Nr.359

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2013.gada 27.jūnija saistošajos noteikumos Nr.159 „Valmieras pilsētas pašvaldības nolikums”

Paskaidrojuma raksts

Baiba Tūtina

 1.  

391

Par grozījumu Valmieras pilsētas pašvaldības domes 30.04.2020. lēmumā Nr.148 (protokols Nr.7, 31.§) “Par Valmieras pilsētas vispārējās izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu”

Konsolidētā versija

Baiba Tūtina

PAPILDU JAUTĀJUMI

Nr.p.k.

Lēmumu Nr.

Jautājums

Ziņotājs

 1.  

ATLIKTS!

Par nekustamā īpašuma Zvaigžņu ielā 4, Valmierā nomas līguma slēgšanu ar biedrību “OPEN Radošais Centrs”

Evija Stračinska

 1.  

392

Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 91, Valmierā peldbaseina daļas nomu “VIDZEMES OLIMPISKAIS CENTRS” SIA

Evija Stračinska

 1.  

393

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 29.10.2020. lēmumā Nr.341 (protokols Nr.21, 33.§) “Par atbalstu projekta “Pašvaldības ēkas Palejas ielā 5, Valmierā energoefektivitātes paaugstināšana” iesnieguma iesniegšanai”

Konsolidētā versija

Gints Bērtiņš

 1.  

394

Par aktualizētā Valmieras pilsētas attīstības programmas 2015.–2020.gadam Investīciju plāna un Integrēto teritoriju investīciju projektu ideju apstiprināšanu

1.pielikums

2.pielikums

Gints Bērtiņš

 1.  

375

Par Valmieras pilsētas pašvaldības struktūrvienības “Valmieras pilsētas pārstāvniecība Rīgā” vadītāja, domes priekšsēdētāja padomnieka iecelšanu

Olga Ozola

 1.  

Saistošie noteikumi Nr.360

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2020.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.344 "Par Valmieras pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu"

Pielikumi

Paskaidrojuma raksts

Inta Štefenberga