Valmieras pilsētas pašvaldības domes sēde 26.11.

02.11.2020

Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes kārtējo sēdi sasaucis ceturtdien, 2020.gada 26.novembrī plkst.14.00, Valmieras Kultūras centrā Valmierā, Rīgas ielā 10.

 

Domes sēdes protokols 26.11.2020.

Domes sēdes audioieraksts 26.11.2020. I daļa

Domes sēdes audioieraksts 26.11.2020. II daļa

 

Darba kartība:

Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Jautājums

Ziņotājs

 1.  

350

Par statusa noteikšanu dzīvojamām telpām

Guntis Braslis

 1.  

351

Par dalību Baltijas jūras reģiona valstu pilsētu savienībā

Gints Bērtiņš

 1.  

352

Par garāžas Zāļu ielā 8 k-1-1, Valmierā, iegādi

Gints Bērtiņš

 1.  

353

Par zemes vienību Matīšu ielā 31 un Salacas ielā 9, Valmierā, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

Juris Zariņš

 1.  

354

Par Valmieras pilsētas pašvaldības domes 27.08.2020. lēmuma Nr.260 (protokols Nr.17, 3.§) “Par zemes vienību Senču ielā 17F un Senču iela, Valmierā, robežu un platību izmaiņām” atcelšanu  un  zemes vienības Senču ielā 17F, Valmierā, robežām un platību

Juris Zariņš

 1.  

355

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 03.12.2010. lēmumā Nr.533 (protokols Nr.18, 19.§) “Par zemes nomu Tālavas ielā 15A, Valmierā Valmieras pilsētas 11.garāžu biedrībai”

Lēmuma Nr.533 konsolidētā versija

Anda Saliņa

 1.  

356

Par zemes nomu no zemes īpašniekiem ēku (būvju) īpašuma Kārļa Baumaņa ielā 13, Valmierā, apsaimniekošanas vajadzībām

Anda Saliņa

 1.  

357

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 03.12.2010. lēmumā Nr.530 (protokols Nr.18, 16.§) “Par zemes nomu Kauguru ielā 7, Valmierā SIA “ARM AUTO””

Lēmuma Nr.530 konsolidētā versija

Anda Saliņa

 1.  

358

Par Valmieras pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu pārvaldīšanā un lietošanā Valmieras pilsētas pašvaldības iestādēm

Pielikums

Evija Stračinska

 1.  

359

Par Pasaules 13. čempionāta florbolā sievietēm kvalifikācijas turnīru Valmierā

Rihards Zalte

 1.  

360

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības iestādes “Valmieras muzejs” štatu (amatu) sarakstā

Indra Čākure

 1.  

361

Par nolikuma un dalības maksas apstiprināšanu XIV Latvijas un jauniešu teātru festivālam “…un es iešu un iešu!”

Pielikums

Iveta Pāže

 1.  

362

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 27.08.2020. lēmumā Nr.274 (protokols Nr.17, 17.§) “Par valsts 2020./2021. mācību gada piešķirtās mērķdotācijas Valmieras pilsētas pašvaldības dibināto vispārējās izglītības, interešu izglītības un speciālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai sadales kārtības noteikšanu”

Lēmuma Nr.274 konsolidētā versija

Iveta Pāže

 1.  

363

Par vecāku līdzfinansējuma maksu un īres maksu dienesta viesnīcā ārkārtējās situācijas laikā

Iveta Pāže

 1.  

364

Par iestādes “Valmieras Viestura vidusskola” nolikuma apstiprināšanu

Pielikums

Sandra Purmale

 1.  

365

Par mantiskā zaudējuma atlīdzinājumu

Baiba Tūtina

 1.  

366

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu par zemi un ēku Rīgas ielā 43A, Valmierā

Ilze Ķirse

 1.  

367

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu SIA "AKĀCIJA E.V." par zemi un ēku Rīgas ielā 10, Valmierā

Ilze Ķirse

 
PAPILDU JAUTĀJUMI
 

Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Jautājums

Ziņotājs

 1.  

368

Par grozījumu Valmieras pilsētas pašvaldības domes 17.02.2011. lēmumā Nr.30 (protokols Nr.2, 7.§) “Par zemes nomu Dīvaliņa ielā 15, Valmierā”

Anda Saliņa

 1.  

369

Par sadarbību maršruta “Via Hanseatica” attīstībā 2021.–2025.gadā

Pielikums

Anita Tīlena

 1.  

370

Par zemes vienības Grīšļu ielā 1, Valmierā, nepieciešamību pašvaldības funkciju īstenošanai

Gints Bērtiņš

 1.  

371

Par Valmieras pilsētas pašvaldības izpilddirektora vietnieka iecelšanu

Pielikums

Jānis Baiks

 1.  

372

Par iestādes “Attīstības pārvalde” vadītāja iecelšanu

Evija Voitkāne

 1.  

373

Par grozījumu Valmieras pilsētas pašvaldības domes 29.10.2020. lēmumā Nr.347 (protokols Nr.21, 39.§) “Par Valmieras pilsētas pašvaldības neapdzīvojamo telpu nomas maksas cenrāža apstiprināšanu”

Pielikums

Lēmuma Nr.347 konsolidētā versija

Evija Stračinska

 1.  

374

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības iestādes “Attīstības pārvalde” un tās struktūrvienības nolikumos

Attīstības pārvaldes nolikuma konsolidētā versija

Attīstības nodaļas nolikuma konsolidētā versija

Evija Voitkāne

 1.  

NORAIDĪTS

Par apbalvojumu “Par teicamām sekmēm mācību darbā” 2020./2021. mācību gada 1. semestrī

Sandra Purmale