Valmieras pilsētas pašvaldības domes sēde 29.10.

24.09.2020

Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes kārtējo sēdi sasaucis ceturtdien, 2020.gada 29.oktobrī plkst.14:00, Valmieras Kultūras centrā Valmierā, Rīgas ielā 10. Darba kārtība tiks izsludināta 2020.gada 26.oktobrī.

 

 

 

Domes sēdes protokols 29.10.2020.

Domes sēdes audioieraksts 29.10.2020. 1.daļa

Domes sēdes audioieraksts 29.10.2020. 2.daļa

Darba kārtība:

Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Jautājums

Ziņotājs

 1.  

314

Par statusa noteikšanu dzīvojamām telpām

Guntis Braslis

 1.  

315

Par zemes vienības Beātes ielā 40 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9601 006 0416, Valmierā, apvienošanu

Pielikums

Juris Zariņš

 1.  

316

Par nekustamā īpašuma Rubenes iela un nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 9601 017 0013, Valmierā, apvienošanu 

Pielikums

Juris Zariņš

 1.  

317

Par mantiskā zaudējuma atlīdzinājumu par nekustamo īpašumu Liepu iela 18, Valmierā

Ilmārs Eglītis

 1.  

318

Par līdzfinansējuma piešķiršanu avārijas situācijas novēršanai pie dzīvojamām mājām Cēsu ielā 24 un Cēsu ielā 26, Valmierā

Ilmārs Eglītis

 1.  

Saistošie noteikumi Nr.356

Par Valmieras pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu jaunizbūvētām dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai

Paskaidrojuma raksts

Ilmārs Eglītis

 1.  

319

Par zemes nomu Gaides-2, Valmierā

Anda Saliņa

 1.  

320

Par apbūves tiesības piešķiršanu

Anda Saliņa

 1.  

321

Par Valmieras pilsētas pašvaldības noteikumu “Neapdzīvojamo telpu nomas maksas aprēķināšanas metodika” apstiprināšanu

Pielikums

Evija Stračinska

 1.  

322

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumos

2.pielikums

Rita Jemšika

 1.  

323

Par projekta “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana Gaujas Nacionālā parka teritorijā” īstenošanu 2021.gadā

Anita Tīlena

 1.  

324

Par sadarbību ar SIA „PRĀTA VĒTRAS SKAŅU IERAKSTU KOMPĀNIJA” grupas „Prāta Vētra” turnejas koncerta organizēšanā Valmierā

Toms Upners

 1.  

325

Par Valmieras pilsētas pašvaldības Valmieras sporta attīstības padomes izveidošanu

Pielikums

Liene Jakobsone

 1.  

 

Informatīvais ziņojums par pieteikuma iesniegšanu “Eiropas Kultūras galvaspilsēta 2027” nosaukumam

Liene Jakobsone

 1.  

326

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības nolikumā “Valmieras pilsētas pašvaldības projektu konkursi”

Madara Lopenova

 1.  

327

Par Valmieras pilsētas pašvaldības iestādes “Valmieras pilsētas būvvalde” padotības formas izvērtēšanu

Pielikums

Gints Konošonoks

 1.  

328

Par grozījumu Valmieras pilsētas pašvaldības iestādes “Valmieras Kultūras centrs” amatu sarakstā

Indra Čākure

 1.  

329

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības amatu sarakstā

Indra Čākure

 1.  

330

Par Valmieras pilsētas izglītības attīstības stratēģijas 2021.–2027.gadam izstrādes uzsākšanu

Pielikums

Iveta Pāže

 1.  

331

Par naudas balvas piešķiršanas kārtību Valmieras pilsētas pašvaldības dibināto izglītības iestāžu tehniskajiem darbiniekiem

Pielikums

Sandra Purmale

 1.  

332

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu SIA “V.L.T.” par ēkām un būvēm Mūrmuižas ielā 11A,Valmierā

Ilze Ķirse

 1.  

333

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Cempu ielā 13, Cempu ielā 13A un Cempu ielā 13B, Valmierā

Ilze Ķirse

 1.  

334

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu SIA “VALPRO” par ēkām un būvēm Linarda Laicena ielā 2, Valmierā un Fabrikas ielā 1, Valmierā

Ilze Ķirse

 1.  

335

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu SIA “Dailŗade koks” par ēkām un būvēm Linarda Laicena ielā 4, Valmierā

Ilze Ķirse

 1.  

336

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu AS “Valmieras piens” par ēkām un būvēm Rīgas ielā 93, Valmierā, un Rīgas ielā 93A, Valmierā

Ilze Ķirse

 1.  

337

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu SIA “Hotel Wolmar” viesnīcas ēkai Tērbatas ielā 16A, Valmierā

Ilze Ķirse

 1.  

Saistošie noteikumi Nr.357

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2018.gada 29.novembra saistošajos noteikumos Nr.314 „Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Valmierā”

Paskaidrojuma raksts

Saistošo noteikumu Nr.314 konsolidētā versija

Ilze Ķirse

 1.  

338

Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas dzēšanu

Ilze Ķirse

 1.  

339

Par grozījumu Valmieras pilsētas pašvaldības domes 30.04.2020. lēmumā Nr.146 (protokols Nr.7, 29.§) “Par dienesta viesnīcas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu”

Inta Štefenberga

 1.  

Izskatīšana atlikta

Par zemes vienības Gaujas ielā 5A, Valmierā, iegādi

Gints Bērtiņš

 1.  

340

Par zemes vienības Smilšu ielā 11, Valmierā, daļas iegādi

Gints Bērtiņš

 1.  

Izskatīšana atlikta

Par īpašuma Zāļu ielā 8 k-1-1, Valmierā, daļas iegādi

Gints Bērtiņš

 1.  

341

Par atbalstu projekta “Pašvaldības ēkas Palejas ielā 5, Valmierā  energoefektivitātes paaugstināšana” iesnieguma iesniegšanu

Gints Bērtiņš

 1.  

342

Par aktualizētā Valmieras pilsētas attīstības programmas 2015.–2020.gadam Investīciju plāna un Integrēto teritoriju investīciju projektu ideju apstiprināšanu

1.pielikums

2.pielikums

Gints Bērtiņš

 
PAPILDU JAUTĀJUMI
 

Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Jautājums

Ziņotājs

 1.  

343

Par izmaiņām Valmieras pilsētas pašvaldības Iestādes “Attīstības pārvalde” un tās struktūrvienību nolikumos

Gints Bērtiņš

 1.  

344

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 30.05.2019. lēmumā Nr.194 (protokols Nr.7, 33.§) “Par atbalstu dalībai projektā “Daudzfunkcionālā centra un grupu dzīvokļu izveide Valmieras pilsētā”

Gints Bērtiņš

 1.  

345

Par grozījumiem sadarbības līgumā ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „VTU VALMIERA”

Pielikums

Gints Bērtiņš

 1.  

346

Par izīrēta dzīvokļa Limbažu ielā 23-4, Valmierā, nodošanu atsavināšanai

Ilmārs Eglītis

 1.  

347

Par Valmieras pilsētas pašvaldības neapdzīvojamo telpu nomas maksas cenrāža apstiprināšanu

Pielikums

Evija Stračinska

 1.  

348

Par saistošajiem noteikumiem Nr.349 “Grozījums Valmieras pilsētas pašvaldības 2018. gada 26. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 304 “Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā”

Evija Stračinska

 1.  

Saistošie noteikumi Nr.358

Grozījums Valmieras pilsētas pašvaldības 2018. gada 26. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 304 “Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā”

Paskaidrojuma raksts

Saistošo noteikumu Nr.304 konsolidētā versija

Evija Stračinska

 

 1.  

349

Par profesionālās ievirzes izglītības programmu “Basketbols”

Iveta Pāže