Valmieras pilsētas pašvaldības domes kārtējā sēde 24.09.

01.09.2020

Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes kārtējo sēdi sasaucis ceturtdien, 2020.gada 24.septembrī plkst.14:00, Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 1.stāva zālē.

 

Domes sēdes protokols 24.09.2020.

Domes sēdes audioieraksts 24.09.2020.

 

Darba kārtība:

Nr.p.k.

Lēm. Nr.

Jautājums

Ziņotājs

 1.  

286.

Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu

Guntis Braslis

 1.  

287.

Par atbalstu dalībai projektā “Teaming Up”

Gints Bērtiņš

 1.  

288.

Par atbalstu dalībai projektā “Kopā darīt – kopā radīt”

Gints Bērtiņš

 1.  

Izslēgts no darba kārtības

Par īpašuma Smilšu ielā 11, Valmierā, daļas iegādi

Gints Bērtiņš

 1.  

289.

Par adreses Kāpu iela 13A, Valmiera, likvidēšanu 

Juris Zariņš

 1.  

290.

Par zemes vienību Voldemāra Baloža ielā 8 un Voldemāra Baloža ielā 8A, Valmierā, apvienošanu

Juris Zariņš

 1.  

291.

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 30.06.2016. lēmumā Nr.228 (protokols Nr.7, 5.§) „Par zemes nomu kioska darbības nodrošināšanai Stacijas – Nākotnes ielu krustojumā, Valmierā”

Anda Saliņa

 1.  

292.

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 28.11.2019. lēmumā Nr.344 (protokols Nr.15, 6.§) “Par nekustamā īpašuma nomas līguma slēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Beātes Salenieces Ģimenes ārsta prakse” Bastiona ielā 24, Valmierā”

Evija Stračinska

 1.  

293.

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 23.12.2019. lēmumā Nr.378 (protokols Nr.16, 9.§) “Par izmaiņām nekustamā īpašuma nomas tiesisko attiecību nodibināšanā ar ģimenes ārsti Annu Vilcāni Bastiona ielā 24, Valmierā”

Evija Stračinska

 1.  

294.

Par atbalstu Valmieras pilsētas pašvaldības iestādes “Valmieras bibliotēka” dalībai projektā “Europe Direct informācijas centrs Valmierā”

Pielikums

Daiga Rokpelne

 1.  

Saistošie noteikumi Nr.354

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2016.gada 27.oktobra saistošajos noteikumos Nr.268 „Par sociālajiem pakalpojumiem Valmieras pilsētā”

Paskaidrojuma raksts

Saistošo noteikumu Nr.268 konsolidētā versija

Sanita Strazdiņa

 1.  

295.

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 28.01.2016. lēmumā Nr.46 (protokols Nr.1, 46.§) "Par Valmieras pilsētas pašvaldības vispārējās un speciālās izglītības iestāžu štatu (amatu) sarakstu apstiprināšanu”

Iveta Pāže

 1.  

296.

Par grozījumu Valmieras pilsētas pašvaldības domes 28.01.2016. lēmumā Nr.48 (protokols Nr.1, 48.§) "Par Valmieras pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu štatu (amatu) sarakstu apstiprināšanu”

Iveta Pāže

 1.  

297.

Par grozījumu Valmieras pilsētas pašvaldības domes 27.08.2020. lēmumā Nr.276 (protokols Nr.17, 19.§) “Par finansējumu Valmieras pilsētas pašvaldības dibināto izglītības iestāžu interešu, profesionālās vidējās un profesionālās ievirzes izglītības pedagogu darba samaksai 2020./2021.mācību gadā”

Iveta Pāže

 1.  

298.

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 21.12.2017. lēmumā Nr.462 (protokols Nr.18, 30.§) "Par Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra štatu (amatu) sarakstu apstiprināšanu”

Iveta Pāže

 1.  

299.

Par grozījumu nolikumā “Par Valmieras pilsētas pašvaldības apbalvojumiem”

Sandra Purmale

 1.  

300.

Par atbalstu dalībai projektā “GAYA – Global Alternatives for Young Actors

Pielikums

Sandra Purmale

 1.  

301.

Par grozījumu Valmieras pilsētas pašvaldības 2019.gada 27.jūnija lēmumā Nr.214 (protokols Nr.9, 17.§) “Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības amatu sarakstā”

Mairita Lakstiņa

 1.  

302.

Par grozījumu Valmieras pilsētas pašvaldības Vidi degradējošu ēku (būvju) un nekoptu teritoriju apzināšanas komisijas sastāvā

Mairita Lakstiņa

 1.  

303.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu SIA “AIMASA” par īpašumu G.Apiņa ielā 27A, Valmierā

Ilze Ķirse

 1.  

304.

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 30.01.2020. lēmumā Nr.38 (protokols Nr.2, 37.§) “Par Valmieras pilsētas pašvaldības savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2020.gadā”

Līga Šmukste

 1.  

305.

Par ilgtermiņa aizņēmumu  Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta projekta “Viedo tehnoloģiju ieviešana Valmieras pilsētas apgaismojuma sistēmā” īstenošanai

Inta Štefenberga

 1.  

Saistošie noteikumi Nr.355

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2020.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.344  "Par Valmieras pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu"

Paskaidrojuma raksts

Saistošo noteikumu Nr.344 konsolidētā versija

Gunita Jansone

 

Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Jautājums

Ziņotājs

 1.  

306.

Par Valmieras pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu iesaisti multimodālās agrīnās intervences programmas STOP 4-7 ieviešanā un īstenošanā

Sandra Purmale

 1.  

307.

Par atbalstu dalībai projektā  “Prasmju pilnveidošana radoši risināt problēmas matemātikā ar spēļu palīdzību”

Pielikums

Iveta Pāže

 1.  

308.

Par atbalstu dalībai projektā  “Droša sportiska jauniešu ar speciālām vajadzībām iekļaušana”

Pielikums

Iveta Pāže

 1.  

309.

Par atbalstu dalībai projektā  “Izpētīsim mūsu kultūras”

Pielikums

Iveta Pāže

 1.  

310.

Par Valmieras Pārgaujas sākumskolas, Valmieras 5.vidusskolas un  Valmieras Viestura vidusskolas dalību Latvijas Olimpiskās komitejas projektā „Sporto visa klase”

Iveta Pāže

 1.  

311.

Par jaunveidojamā Valmieras novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādi

Evija Voitkāne

 1.  

312.

Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu

Evija Voitkāne