Valmieras pilsētas pašvaldības domes kārtējā sēde 27.08.

03.08.2020

Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes kārtējo sēdi sasaucis ceturtdien, 2020.gada 27.augustā plkst.15:00, Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 1.stāva zālē.

 

Domes sēdes protokols 27.08.2020.

Domes sēdes audioieraksts 27.08.2020.

 

Darba kārtība:

Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Jautājums

Ziņotājs

 1.  

258.

Par statusa noteikšanu dzīvojamām telpām

Anda Saliņa

 1.  

259.

Par sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” doto uzdevumu

Gints Bērtiņš

 1.  

260.

Par zemes vienību Senču ielā 17F un Senču iela, Valmierā, robežu un platību izmaiņām

Pielikums

Juris Zariņš

 1.  

261.

Par zemes vienības Ūdens ielā 2D, Valmierā, nodošanu īpašumā

Ilmārs Eglītis

 1.  

262.

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 28.03.2019. lēmumā Nr.79 (protokols Nr.4, 4.§) „Par nekustamā īpašuma Sporta ielā 2, Valmierā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Valmieras futbola klubs””

Anda Saliņa

 1.  

263.

Par zemes nodošanu bezatlīdzības lietošanā Valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”

Anda Saliņa

 1.  

264.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu SIA “VIDZEMES OLIMPISKAIS CENTRS” viesnīcas ēkai Vaidavas ielā 15, Valmierā

Inta Štefenberga

 1.  

265.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu SIA “VĒRDIŅŠ P.R.” par īpašumu Cēsu ielā 11, Valmierā

Inta Štefenberga

 1.  

266.

Par ilgtermiņa aizņēmumu projekta “Valmieras vēsturiskā centra attīstība” īstenošanai

Inta Štefenberga

 1.  

267.

Par atbalstu dalībai projektā  “Mācies kopā ar ģimeni”

Pielikums

Iveta Pāže

 1.  

268.

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 28.01.2016. lēmumā Nr.48 (protokols Nr.1, 48.§) "Par Valmieras pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu štatu (amatu) sarakstu apstiprināšanu”

Iveta Pāže

 1.  

269.

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 21.12.2017. lēmumā Nr.462 (protokols Nr.18, 30.§) "Par Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra štatu (amatu) sarakstu apstiprināšanu”

Iveta Pāže

 1.  

Izņemts no darba kārtības / iekļauts 3.papildu jautājumā

Par papildus pedagoģiskās likmes piešķiršanu Valmieras 2.vidusskolai

Iveta Pāže

 1.  

Izņemts no darba kārtības / iekļauts 4.papildu jautājumā

Par papildus štata vietas piešķiršanu Valmieras 2.vidusskolai

Iveta Pāže

 1.  

270.

Par izglītības projekta “Mācītspēks” jaunā pedagoga mentora darba samaksu Valmieras 2.vidusskolā

Iveta Pāže

 1.  

271.

Par izglītības procesu organizēšanu 2020./2021. mācību gadā Valmieras pilsētas pašvaldības dibinātajās izglītības iestādē

Iveta Pāže

 

PAPILDU JAUTĀJUMI

Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Jautājums

Ziņotājs

 1.  

272.

Par gāzesvada būvniecību zemes vienībā Cēsu ielā 41, Valmierā

Pielikums

Juris Zariņš

 1.  

273.

Par grozījumu Valmieras pilsētas pašvaldības domes 30.04.2020. lēmumā Nr.146 (protokols Nr.7, 29.§) “Par dienesta viesnīcas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu”

Inta Štefenberga

 1.  

274.

Par valsts 2020./2021.mācību gada piešķirtās mērķdotācijas Valmieras pilsētas pašvaldības dibināto vispārējās izglītības, interešu izglītības un speciālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai sadales kārtības noteikšanu

Iveta Pāže

 1.  

275.

Par Valmieras pilsētas pašvaldības dibināto un finansēto izglītības iestāžu, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, darbinieku amata vienību un atalgojuma noteikšanas kārtību 2020./2021.mācību gadā

Iveta Pāže

 1.  

276.

Par finansējumu Valmieras pilsētas pašvaldības dibināto izglītības iestāžu interešu, profesionālās vidējās un profesionālās ievirzes izglītības pedagogu darba samaksai 2020./2021.mācību gadā

Iveta Pāže

 1.  

277.

Par grozījumu Valmieras pilsētas pašvaldības domes 28.01.2016. lēmumā Nr.46 (protokols Nr.1, 46.§) "Par Valmieras pilsētas pašvaldības vispārējās un speciālās izglītības iestāžu štatu (amatu) sarakstu apstiprināšanu”

Iveta Pāže

 1.  

278.

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 28.01.2016. lēmumā Nr.49 (protokols Nr.1, 49.§) „Par Valmieras pilsētas pašvaldības interešu izglītības iestāžu štatu (amatu) sarakstu apstiprināšanu”

Iveta Pāže

 1.  

279.

Par finansiālu atbalstu pilnmetrāžas filmas “Lielais notikums” uzņemšanai

Liene Jakobsone

 1.  

280.

Par grozījumiem nolikumā “Ielu tirdzniecība Valmieras pilsētas HANZAS laukumā 2020.gadā”

Nolikuma konsolidētā versija

Iveta Blūma

 1.  

281.

Par izmaiņām Valmieras pilsētas pašvaldības struktūrā

Evija Voitkāne

 1.  

Saistošie noteikumi Nr.353

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2013.gada 27.jūnija saistošajos noteikumos Nr.159 „Valmieras pilsētas pašvaldības nolikums”

Paskaidrojuma raksts

Pielikums

159.saistošo noteikumu konsolidētā versija

Baiba Tūtina

 1.  

282.

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības amatu sarakstā

Indra Čākure

 1.  

283.

Par iestādes “Attīstības pārvalde” vadītāja atbrīvošanu no amata

Evija Voitkāne

 1.  

284.

Par iestādes “Valmieras pilsētas pašvaldības policija” priekšnieka iecelšanu amatā

Evija Voitkāne