Valmieras pilsētas pašvaldības domes sēde 28.05.

05.05.2020

Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes sēdi sasaucis ceturtdien, 2020.gada 28.maijā, plkst.14.00, Valmieras kultūras centrā, Rīgas ielā 10 (lielajā zālē).

 

Domes sēdes audio ieraksts 28.05.2020.

Domes sēdes protokols 28.05.2020.

 

Darba kārtība:

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņotājs

 1.  

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvojamām telpām

Guntis Braslis

 1.  

Par zemes daļu maiņu

Anda Saliņa

 1.  

Par zemes daļas nomu Ūdens ielā 2C, Valmierā, Biedrībai “ŪDENS IELA 2D”

Anda Saliņa

 1.  

Par neapbūvētas zemes vienības Asteru ielā 8, Valmierā, atkārtotu nodošanu atsavināšanai

Anda Saliņa

 1.  

Par neapbūvētas zemes vienības Asteru ielā 10, Valmierā, atkārtotu nodošanu atsavināšanai

Anda Saliņa

 1.  

Par neizīrēta vienistabas dzīvokļa Gaides ielā 2-30, Valmierā, nodošanu atsavināšanai

Anda Saliņa

 1.  

Par malkas koksnes trešo atkārtoto nodošanu atsavināšanai par brīvu cenu

Anda Saliņa

 1.  

Par pilsētas zaļumsaimniecībā iegūtās koksnes nodošanu atsavināšanai

Anda Saliņa

 1.  

Par Valmieras Valsts ģimnāzijas izglītojamo uzņemšanas noteikumu 10.-12. klasēs apstiprināšanu

Pielikums

Sandra Purmale

 1.  

Par atbalstu dalībai projektu konkursā

Pielikums

Iveta Pāže

 1.  

Par atbalstu dalībai projektu konkursā

Pielikums

Iveta Pāže

 1.  

Par projekta “Dziedam, dejojam, cilpojam” pieteikuma iesniegšanu

Pielikums

Madara Lopenova

 1.  

Par Valmieras pilsētas pašvaldības 2019.gada publiskā pārskata apstiprināšanu

Pielikums

Kristīne Melece

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības amatu sarakstā

Mairita Lakstiņa

 1.  

Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu

Ilze Ķirse

 1.  

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu parādiem līdz 15 euro

Ilze Ķirse

 1.  

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu mirušām personām

Ilze Ķirse

 1.  

Grozījums Valmieras pilsētas pašvaldības 2018.gada 29.novembra saistošajos noteikumos Nr.314 „Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Valmierā”

Saistošo noteikumu Nr.351 paskaidrojuma raksts

Saistošo noteikumu Nr.314 konsolidētā versija

Ilze Ķirse

 1.  

Par sadarbības līguma slēgšanu ar Valsts ieņēmumu dienestu

Pielikums

Gints Bērtiņš

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 30.05.2019. lēmumā Nr.176 (protokols Nr.7, 14.§) "Par atbalstu projekta "Dienesta viesnīcas Ausekļa ielā energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve" iesnieguma iesniegšanu"

Gints Bērtiņš

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 30.05.2019. lēmumā Nr.175 (protokols Nr.7, 13.§) "Par atbalstu projekta "Valmieras Valsts ģimnāzijas mācību vides uzlabošana un dienesta viesnīcas Ausekļa ielā pārbūve" iesnieguma iesniegšanai"

Gints Bērtiņš

 

PAPILDU JAUTĀJUMI

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņotājs

 1.  

Par skolēnu nodarbinātību 2020.gada vasaras brīvlaikā Valmieras pilsētā

Solvita Andžāne

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 26.03.2020. lēmumā Nr.102 (protokols Nr,4, 21.§) “Par vecāku līdzfinansējuma maksu un īres maksu dienesta viesnīcā ārkārtējās situācijas laikā”

Solvita Andžāne

 1.  

Par atbrīvošanu no amata

Evija Voitkāne

 1.  

Par grozījumu Budžeta komisijas sastāvā

Mairita Lakstiņa

 1.  

Par grozījumu Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas sastāvā

Mairita Lakstiņa

 1.  

Par grozījumu Valmieras pilsētas pašvaldības projektu konkursu vērtēšanas komisijas sastāvā

Mairita Lakstiņa

 1.  

Par grozījumu Publisku izklaides un svētku pasākumu komisijas sastāvā

Mairita Lakstiņa

 1.  

Par grozījumu atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” iesniegumu vērtēšanas komisijas sastāvā

Mairita Lakstiņa

 1.  

Par grozījumu Valmieras pilsētas pašvaldības Sporta vienības vērtēšanas komisijas sastāvā

Mairita Lakstiņa

 1.  

Par grozījumu Valmieras pilsētas pašvaldības komisijas par stipendijas piešķiršanu studējošiem, kuri apgūst pedagoģiskās izglītības programmu, sastāvā

Mairita Lakstiņa

 1.  

Par Valmieras bāriņtiesas priekšsēdētāja ievēlēšanu

Evija Voitkāne

 1.  

Par saskaņojumu Mazsalacas novada pašvaldības investīciju projektam

Gints Bērtiņš

 1.  

Par atbalsta programmas MVU stiprināšanai konkursa nolikuma apstiprināšanu

Nolikums

Nolikuma 1.pielikums

Nolikuma 2.pielikums

Nolikuma 3.pielikums

Gints Bērtiņš

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumos

Noteikumu konsolidētā versija

Rita Jemšika