Valmieras pilsētas pašvaldības domes sēde 30.04.

28.04.2020

Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes sēdi sasaucis ceturtdien, 2020.gada 30.aprīli, plkst.14.00, Valmieras kultūras centrā, Rīgas ielā 10 (lielajā zālē).

 

Domes sēdes protokols 30.04.2020.

Domes sēdes audioieraksts 30.04.2020.

 

Darba kārtība:

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņotājs

 1.  

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvojamām telpām

Guntis Braslis

 1.  

Par zemes vienības Krišjāņa Valdemāra ielā 9, Valmierā, iegādi

Gints Bērtiņš

 1.  

Par nekustamā īpašuma Jumaras ielā 19, Valmierā iegādi

Gints Bērtiņš

 1.  

Par Valmieras pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam Ikgadējā uzraudzības ziņojuma (monitoringa) par 2019.gadu apstiprināšanu

Pielikums

Gints Bērtiņš

 1.  

Par kapitālsabiedrību, kurās Valmieras pilsētas pašvaldībai pieder kapitāla daļas, 2019.gada peļņas izlietošanu

Gints Bērtiņš

 1.  

Par licences līguma slēgšanu ar Latvijas Ģeotelpisko informācijas aģentūru

Pielikums

Gints Bērtiņš

 1.  

Par adreses Stacijas iela 8, Valmiera, piešķiršanu projektētajai būvei- Pārtikas preču veikals

Pielikums

Juris Zariņš

 1.  

Par zemes vienību Podnieku ielā 7, Podnieku Ielā 7A un Podnieku ielā 7B, Valmierā, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

Juris Zariņš

 1.  

Par neizīrēta dzīvokļa Jumaras ielā 195 k-3-76, Valmierā, nodošanu atsavināšanai

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

Ilmārs Eglītis

 1.  

Par neapbūvētas zemes vienības Salacas ielā 9, Valmierā, nodošanu atsavināšanai

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

Ilmārs Eglītis

 1.  

Par zemes daļas nomu Loku ielā 34A, Valmierā

Anda Saliņa

 1.  

Par grozījumiem “Valmieras Valsts ģimnāzijas noteikumi par izglītojamo uzņemšanu 7.-9.klasē”

Solvita Andžāne

 1.  

Par Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas skolēnu uzņemšanas noteikumu apstiprināšanu

Pielikums

Solvita Andžāne

 1.  

Par grozījumu Valmieras Bērnu sporta skola nolikumā

Solvita Andžāne

 1.  

Par skolēnu nodarbinātību 2020. gada vasaras brīvlaikā Valmieras pilsētā

Solvita Andžāne

 1.  

Par grozījumu Valmieras pilsētas 2.pirmsskolas izglītības iestādes “Ezītis” nolikumā

Konsolidētā versija

Solvita Andžāne

 1.  

Par grozījumu Valmieras pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Buratino” nolikumā

Konsolidētā versija

Solvita Andžāne

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes “Vālodzīte” nolikumā

Konsolidētā versija

Solvita Andžāne

 1.  

Par grozījumu Valmieras pilsētas 6.pirmsskolas izglītības iestādes “Kārliena” nolikumā

Konsolidētā versija

Solvita Andžāne

 1.  

Par Valmieras pilsētas pašvaldības Sporta vienības vērtēšanas komisijas lēmuma apstiprināšanu

Pielikums

Rihards Zalte

 1.  

Par projekta “Kino Pedāļa Supervaroņu akadēmija” pieteikuma iesniegšanu

Pielikums

Dace Jase

 1.  

Par projekta “Hakatons “Jaunā radošā Eiropa”” pieteikuma iesniegšanu

Pielikums

Dace Jase

 1.  

Par grozījumu Valmieras pilsētas pašvaldības amatu sarakstā

Konsolidētā versija

Mairita Lakstiņa

 1.  

Par precizējumiem Valmieras pilsētas pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.334 "Valmieras pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi"

Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi

Andris Alpeus

 1.  

Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma 2020.gada 2. un 3.termiņa pārcelšanu

Inta Štefenberga

 1.  

Par vecāku līdzfinansējuma maksas un maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu Valmieras Mūzikas skolā

Inta Štefenberga

 1.  

Par vecāku līdzfinansējuma maksas un maksas pakalpojumu apstiprināšanu Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā

Inta Štefenberga

 1.  

Par Valmieras pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu

Inta Štefenberga

 1.  

Par dienesta viesnīcas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu

Inta Štefenberga

 1.  

Par vecāku līdzfinansējuma maksas un maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu Valmieras Bērnu sporta skolā

Inta Štefenberga

 1.  

Par Valmieras pilsētas vispārējās izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu

Inta Štefenberga

 1.  

Par iestādes “Valmieras Jaunatnes centrs “Vinda”” maksas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu

Inta Štefenberga

 1.  

Par Valmieras Gaujas krasta vidusskolas-attīstības centrs maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu

Inta Štefenberga

 1.  

Par iestādes “Valmieras Izglītības pārvalde” maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu

Inta Štefenberga

 1.  

Par Valmiera pilsēta pašvaldības domes lēmuma atzīšanu par spēku zaudējušu

Inta Štefenberga

 1.  

Par Valmieras pilsētas pašvaldības 2019.gada pārskata apstiprināšanu

Inta Štefenberga

37.

Par atlbalstu dalībai Erasmus+ projektā "Drosme draudzēties"

Pielikums

Solvita Andžāne
38.

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2020.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.344 "Par Valmieras pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu"

Paskaidrojuma raksts

Konsolidētā versija

Inta Štefenberga
39. Par zemes nodošanu bezatlīdzības lietošanā sakņu dārza izveidošanai Ūdens ielā 2E, Valmierā, biedrībai "Latvijas Samariešu apvienība"

Ilmārs Eglītis

40. Par dienesta viesnīcas Ausekļa ielā 25C, Valmierā pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu ārkārtējās situācijas laikā

Inta Štefenberga

41. Par nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu ārkārtējās situācijas laikā

Inta Štefenberga

42. 

Par grozījumiem Valmieras Tūrisma Informācijas centra nolikumā

Konsolidētā versija

Dace Jase