Valmieras pilsētas pašvaldības domes sēde 26.03.

02.03.2020

Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes sēdi sasaucis ceturtdien, 2020.gada 26.martā, plkst.14.00, Valmieras kultūras centrā, Rīgas ielā 10 (lielajā zālē).

 

Domes sēdes protokols 26.03.2020.

Domes sēdes audioieraksts 26.03.2020.

 

Darba kārtība:

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņotājs

 1.  

Par statusa noteikšanu dzīvojamām telpām

Guntis Braslis

 1.  

Par dzīvojamās mājas Upes ielā 9, Valmierā, nodošanu pārvaldīšanā un apsaimniekošanā

Ilmārs Eglītis

 1.  

Par Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas izglītojamo uzņemšanas noteikumu apstiprināšanu

Sandra Purmale

 1.  

Par Valmieras pilsētas pašvaldības noteikumu "Par skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā Valmieras pilsētā" apstiprināšanu

1.pielikums

2.pielikums

Sandra Purmale

 1.  

Par pieteikuma sagatavošanu Eiropas komandu čempionāta vieglatlētikā sacensību organizēšanai

Rihards Zalte

 1.  

Par projekta “Grāmata VALMIERAS MŪZIKAS SKOLAI – 100 “Starp nošu līnijām skolotāju dzīve”” pieteikuma iesniegšanu

Pielikums

Dace Jase

 1.  

Par cenrāža apstiprināšanu publiskās lietošanas Pirtī

Teiksma Taube

 1.  

Par atbalstu sīkdzīvnieku izstādes organizēšanai

Toms Upners

 1.  

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu SIA “KANTĪNE B” vasaras kafejnīcai Lāčplēša ielā 1A, Valmierā

Ilze Ķirse

 1.  

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu SIA “KANTĪNE B” nomā esošajām telpām un zemi

Ilze Ķirse

 1.  

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu SIA “NORLAT” par īpašumu Leona Paegles ielā 10, Valmierā

Ilze Ķirse

 1.  

Par grozījumiem struktūrvienības “Valmieras pilsētas pārstāvniecība Rīgā” nolikumā

Konsolidētā versija

Evija Voitkāne

 1.  

Par iestādes “Valmieras sākumskola” direktora iecelšanu amatā

Evija Voitkāne

 1.  

Par atļauju savienot valsts amatpersonu amatus ar citiem amatiem

Mairita Lakstiņa

 1.  

Par precizējumu Valmieras pilsētas pašvaldības 30.01.2020. saistošajos noteikumos Nr.341 "Par pabalstiem Valmieras pilsētas pašvaldībā”

Saistošie noteikumi Nr.341

Paskaidrojuma raksts

Iveta Sokola-Sokolova

 1.  

Par precizējumiem Valmieras pilsētas pašvaldības 30.01.2020. saistošajos noteikumos Nr.342 “Par Valmieras pilsētas pašvaldības pabalstu bārenim, bez vecāku gādības palikušam bērnam, audžuģimenei un daudzbērnu ģimenei”

Saistošie noteikumi Nr.342

Paskaidrojuma raksts

Sanita Strazdiņa

 

PAPILDU JAUTĀJUMI

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņotājs

 1.  

Par finansiālu atbalstu dokumentālās filmas “Operetes sargs” arhīva materiālu izpētei

Liene Jakobsone

 1.  

Par gāzesvada būvniecību zemes vienībā Sporta ielā 2, Valmierā

Pielikums

Juris Zariņš

 1.  

Par grozījumiem iestādes “Valmieras Bērnu sporta skola” nolikumā

Konsolidētā versija

Iveta Pāže

 1.  

Par grozījumiem iestādes “Valmieras Bērnu sporta skola” pilnvarojumā

Konsolidētā versija

Iveta Pāže

 1.  

Par vecāku līdzfinansējuma maksas un maksas pakalpojumu atcelšanu ārkārtējās situācijas laikā

Sandra Purmale

 1.  

Par ilgtermiņa aizņēmumu projekta “Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas un Valmieras Viestura vidusskolas mācību vides uzlabošana un Dienesta viesnīcas Ausekļa ielā pārbūve” īstenošanai

Inta Štefenberga

 1.  

Par ilgtermiņa aizņēmumu projekta “Dienesta viesnīcas Ausekļa ielā energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve” īstenošanai

Inta Štefenberga

 1.  

Par dzīvojamās mājas Robežu ielā 4, Valmierā, nodošanu pārvaldīšanā un apsaimniekošanā

Ilmārs Eglītis

 1.  

Par sabiedriskā transporta pakalpojuma organizēšanu

Gints Bērtiņš

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 31.10.2019. lēmumā Nr.338 (protokols Nr.14, 42.§) “Par administratīvi teritoriālo reformu”

Konsolidētā versija

Gints Bērtiņš

 1.  

Grozījums Valmieras pilsētas pašvaldības 2017.gada  23.novembra saistošajos noteikumos Nr.288 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Valmieras pilsētas sabiedriskajā transportā”

Paskaidrojuma raksts

Konsolidētā versija

Gints Bērtiņš

 1.  

Par atbalstu projektam ”Starptautiska laikmetīgās mākslas izstāde “3 x ilūzija = īstenība””

Pielikums

Iveta Blūma

 1.  

Par atbalstu projektam ““Valmieras muzeja virtuālā tūre “Ceļojums pa Bruņinieku ielu””

Pielikums

Iveta Blūma

 1.  

Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma 2020.gada 1.termiņa pārcelšanu

Ilze Ķirse

 1.  

Par nomas maksas atbrīvošanu ārkārtējās situācijas laikā skartajām nozarēm

Inta Štefenberga

 1.  

Par Valmieras Kultūras centra projektu pieteikumu iesniegšanu

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

Toms Upners

 1.  

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2013.gada 27.jūnija saistošajos noteikumos Nr.159 „Valmieras pilsētas pašvaldības nolikums”

Paskaidrojuma raksts

Konsolidētā versija

Gints Konošonoks

 1.  

Par atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” iesniegšanas termiņa pagarināšanu

Solvita Andžāne