Valmieras pilsētas pašvaldības domes sēde 27.02.

10.02.2020

Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes sēdi sasaucis ceturtdien, 2020.gada 27.februārī, plkst.14.00, Lāčplēša ielā 2 (1.stāva zālē).

 

Domes sēdes protokols 27.02.2020.

Domes sēdes audioieraksts 27.02.2020.

 

Darba kārtība:

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņotājs

 1.  

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvojamām telpām

Guntis Braslis

 1.  

Par zemes vienību Matīšu ielā 33 un Matīšu ielā 35, Valmierā, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

Juris Zariņš

 1.  

Par zemes vienības Cēsu ielā 54, Valmierā, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

Juris Zariņš

 1.  

Par automašīnas “VW Transporter” (Valsts reģistrācijas numurs DJ7518) nodošanu atsavināšanai

Pielikums

Ilmārs Eglītis

 1.  

Par zemes starpgabala (kadastra apzīmējums 96010040080) atsavināšanu

Ilmārs Eglītis

 1.  

Par maksas pakalpojuma - licences kartītes izsniegšana pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā, apstiprināšanu

Pielikums

Anda Saliņa

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 29.01.2015. lēmumā Nr.7 (protokols Nr.1, 7.§) "Par zemes nomu no zemes īpašnieka ēku (būvju) īpašuma Cēsu ielā 4, Valmierā, apsaimniekošanas vajadzībām”

Anda Saliņa

 1.  

Par finansējuma piešķiršanu

Rihards Zalte

 1.  

Par iestādes “Valmieras 5.vidusskola” attīstības plāna 2020.-2022.gadam apstiprināšanu

Pielikums

Iveta Pāže

 1.  

Par iestādes “Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola” attīstības plāna 2020.-2022.gadam apstiprināšanu

Pielikums

Iveta Pāže

 1.  

Par precizējumiem Valmieras pilsētas pašvaldības 28.11.2019. saistošajos noteikumos Nr.334 "Valmieras pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi"

Andris Alpeus

 1.  

Par grozījumu Valmieras pilsētas pašvaldības domes 18.06.2015. lēmumā Nr.230 (protokols Nr.7, 19.§) "Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem izveidošanai un uzturēšanai”

Iveta Sokola-Sokolova

 1.  

Par sadarbības līguma slēgšanu ar Labklājības ministriju

Pielikums

Iveta Sokola-Sokolova

 1.  

Par Valmieras pilsētas teritorijas plānojuma (no 2017.gada) grozījumu izstrādes uzsākšanu

Pielikums

Dace Elbrete

 1.  

Par aktualizētā Valmieras pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam Investīciju plāna un Integrēto teritoriju investīciju projektu ideju apstiprināšanu

1.Pielikums

2.Pielikums

Gints Bērtiņš

 1.  

Par nodibinājuma “VALMIERAS SPORTA KLUBS” valdes un revidenta iecelšanu

Gints Bērtiņš

 1.  

Par mantiskā zaudējuma atlīdzinājumu

Baiba Tūtina

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības amatu sarakstā

Mairita Lakstiņa

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības Administratīvās komisijas sastāvā

Mairita Lakstiņa

 

PAPILDU JAUTĀJUMI

 

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņotājs

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 27.12.2018. lēmumā Nr.431 (protokols Nr.18, 3.§) “Par zemes nomu Rīgas ielā 91, Valmierā “VIDZEMES OLIMPISKAIS CENTRS” SIA

Anda Saliņa

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 31.07.2014. lēmumā Nr.223 (protokols Nr.11, 6.§) “Par zemes nomu Rīgas ielā 91, Valmierā “VIDZEMES OLIMPISKAIS CENTRS” SIA

Anda Saliņa

 1.  

Par papildus nekustamā īpašuma Purva ielā 12A, Valmierā, daļas nomu Valsts darba inspekcijai

 

Evija Stračinska

 1.  

Par sadarbības līguma slēgšanu ar SIA “Valmieras ūdens”

Gints Bērtiņš

 1.  

Par komandējumu uz Dāniju

Mairita Lakstiņa

 1.  

Par neapbūvētas zemes vienības Asteru ielā 8, Valmierā, nodošanu atsavināšanai

1.Pielikums

2.Pielikums

3.Pielikums

Ilmārs Eglītis

 1.  

Par neapbūvētas zemes vienības Asteru ielā 10, Valmierā, nodošanu atsavināšanai

1.Pielikums

2.Pielikums

3.Pielikums

Ilmārs Eglītis

 1.  

Par Valmieras 5.vidusskolas teritorijas labiekārtojuma projekta īstenošanu

Gints Bērtiņš

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības noteikumos “Par vienotu darba samaksas sistēmu Valmieras pilsētas pašvaldības budžeta iestādēs”

Olga Ozola