A A A

Valmieras pilsētas pašvaldības domes sēde 30.01.  

Drukāt
30.12.2019

Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes sēdi sasaucis ceturtdien, 2020.gada 30.janvārī, plkst.14.00, Lāčplēša ielā 2 (1.stāva zālē).

 
Domes sēdes audioieraksts 1.daļa2.daļa.

Domes sēdes protokols.

 

Darba kārtība:

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņotājs

 1.  

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvojamām telpām

Guntis Braslis

 1.  

Par zemes vienību Andreja Upīša ielā 9A un Andreja Upīša ielā 11, Valmierā, apvienošanu

Juris Zariņš

 1.  

Par zemes vienību Mērnieku ielā 22 un Mērnieku ielā 24, Valmierā, apvienošanu

Juris Zariņš

 1.  

Par zemes vienības Brūkleņu ielā 12,Valmierā, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

Juris Zariņš

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 05.08.2010. lēmumā Nr.324 (protokols Nr.11, 5.§) „Par izmaiņām zemes nomas līgumā par zemes nomu Cēsu ielā 32, Valmierā, no zemes īpašnieka Ivara Kursīša”

Anda Saliņa

 1.  

Par zemes nomu Linarda Laicena ielā 31, Valmierā biedrībai “PĀRGAUJAS ZVEJNIEKS”

Anda Saliņa

 1.  

Par nekustamā īpašuma nomas līguma slēgšanu ar “ULTRASONOGRĀFIJAS CENTRS” SIA Bastiona ielā 24, Valmierā

Evija Stračinska

 1.  

Par nekustamā īpašuma nomas līguma slēgšanu ar Venti Beķeri SIA Bastiona ielā 24, Valmierā

Evija Stračinska

 1.  

Par precizējumu Valmieras pilsētas pašvaldības 31.10.2019. saistošajos noteikumos Nr.328 “Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2013.gada 28.novembra saistošajos noteikumos Nr.187 “Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, uzskaites, turēšanas (..)

Precizēti saistošie noteikumi Nr.328

Paskaidrojuma raksts

Konsolidētā versija

Rita Jemšika

 1.  

Par Valmieras pilsētas ielu un to posmu uzturēšanas klases apstiprināšanu

Pielikums

Rita Jemšika

 1.  

Par garāžu ēkas Kārļa Baumaņa ielā 4A, Valmierā nojaukšanu

Rita Jemšika

 1.  

Par projekta “Filmu programma Valmieras Mākslas dienu 2020 ietvaros “Kustība”” pieteikuma iesniegšanu

Pielikums

Liene Jakobsone

 1.  

Deju meistarklases Valmieras Mākslas dienu 2020 ietvaros “Kustība”

Pielikums

Liene Jakobsone

 1.  

Par atbalstu projektam “Māksliniekam Andrim Vārpam – 70. Zīmējumu iepirkums Valmieras muzeja krājumā”

Pielikums

Iveta Blūma

 1.  

Par Valmieras pilsētas pašvaldības projektu konkursa rezultātu apstiprināšanu un finansējuma piešķiršanu

Rihards Zalte

 1.  

Par Valmieras pilsētas pašvaldības Sporta vienības vērtēšanas komisijas lēmuma apstiprināšanu

Rihards Zalte

 1.  

Par iestādes “Valmieras Mūzikas skola” nolikuma apstiprināšanu

Pielikums

Agnese Vucina

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 28.01.2016. lēmumā Nr.49 (protokols Nr.1, 49.§) “Par Valmieras pilsētas pašvaldības interešu izglītības iestāžu štatu (amatu) sarakstu apstiprināšanu”

Agnese Vucina

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 26.09.2019. lēmumā Nr.300 (protokols Nr.12, 31.§) “Par finansējumu Valmieras pilsētas pašvaldības dibināto izglītības iestāžu interešu, profesionālās vidējās un profesionālās ievirzes (..)

Konsolidētā versija

Agnese Vucina

 1.  

Par iestādes “Valmieras 6.pirmsskolas izglītības iestādes “Kārliena”” nolikuma apstiprināšanu

Pielikums

Iveta Pāže

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 28.01.2016. lēmumā Nr.46 (protokols Nr.1, 46.§) “Par Valmieras pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu štatu (amatu) sarakstu apstiprināšanu”

Iveta Pāže

 1.  

Par Valmieras 2. vidusskolas vienošanos par sadarbību ar Pleskavas apgabala Valsts budžeta papildizglītības iestādi “Pleskavas apgabala talantīgo bērnu un jauniešu attīstības centrs”

Pielikums

Sandra Purmale

 1.  

Par atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” III kārtas nolikuma apstiprināšanu

Pielikums

Velga Mālkalne

 1.  

Par skolēnu skaita noteikšanu 2020./2021.mācību gadam Valmieras pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 1., 7. un 10.klasēs

Velga Mālkalne

 1.  

Par projekta “Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas multimediju dizaina programmas materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana” pieteikuma iesniegšanu

Pielikums

Inese Mētriņa

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības iestādes “Valmieras bāriņtiesa” nolikumā

Konsolidētā versija

Ilze Polka

 1.  

Par Valmieras pilsētas pašvaldības iestādes „Pansionāts „Valmiera”” nolikuma apstiprināšanu

Pielikums

Teiksma Taube

 1.  

Par Valmieras pašvaldības policijas maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu

Pielikums

Gunita Jansone

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības iestādes “Valmieras Kultūras centrs” amatu sarakstā

Olga Ozola

 1.  

Par komandējumu uz Poliju

Mairita Lakstiņa

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības amatu sarakstā

Mairita Lakstiņa

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes deputātu, komisiju locekļu atlīdzības noteikumos

Pielikums

Mairita Lakstiņa

 1.  

Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar VALMIERAS INVALĪDU BIEDRĪBU „ATSPĒRIENS"

Pielikums

Iveta Sokola-Sokolova

 1.  

Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar biedrību „VALMIERAS PILSĒTAS PENSIONĀRS”

Pielikums

Iveta Sokola-Sokolova

 1.  

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu par īpašumu Rīgas ielā 19, Valmierā

Ilze Ķirse

 1.  

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu SIA „SALVIS”

Ilze Ķirse

 1.  

Par Valmieras pilsētas pašvaldības savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2020.gadā

Inta Štefenberga

 1.  

Par Valmieras pilsētas pašvaldības atbalsta apmēru mēnesī par vienu bērnu privātajām izglītības iestādēm 2020.gadā

Inta Štefenberga

 1.  

Par Valmieras pilsētas pašvaldības atbalsta apmēru mēnesī par vienu izglītojamo privātajām vispārizglītojošām iestādēm 2020.gadā

Inta Štefenberga

 1.  

Par ilgtermiņa aizņēmumu projektu “Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas un Valmieras Viestura vidusskolas mācību vides uzlabošana un Dienesta viesnīcas Ausekļa ielā pārbūve” un “Dienesta viesnīcas Ausekļa ielā energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve”

Inta Štefenberga

 1.  

Par ilgtermiņa aizņēmumu projekta “Industriālo teritoriju attīstība Valmierā – 1.kārta” īstenošanai

Inta Štefenberga

 1.  

Par ilgtermiņa aizņēmumu projekta “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” īstenošanai

Inta Štefenberga

 1.  

Saistošie noteikumi Nr.339 "Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2016.gada 27.oktobra saistošajos noteikumos Nr.268 „Par sociālajiem pakalpojumiem Valmieras pilsētā”

Paskaidrojuma raksts

Konsolidētā versija

Kaija Muceniece

 1.  

Saistošie noteikumi Nr.340 "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu un pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem Valmieras pilsētā"

Paskaidrojuma raksts

Kaija Muceniece

 1.  

Saistošie noteikumi Nr.341 "Par pašvaldības pabalstiem Valmieras pilsētas pašvaldībā"

Paskaidrojuma raksts

Kaija Muceniece

 1.  

Saistošie noteikumi Nr.342 "Par Valmieras pilsētas pašvaldības materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, audžuģimenēm un daudzbērnu ģimenēm"

Paskaidrojuma raksts

Kaija Muceniece

 1.  

Saistošie noteikumi Nr.343 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Valmieras pilsētā"

Paskaidrojuma raksts

Gints Bērtiņš

 1.  

Saistošie noteikumi Nr.344 "Par Valmieras pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu"

Pielikumi

Paskaidrojuma raksts

Inta Štefenberga

 1.  

Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „VALMIERAS NAMSAIMNIEKS”

Pielikums

Rita Jemšika

 

 

 

 

PAPILDU JAUTĀJUMI

 

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņotājs

 1.  

(Informatīvs jautājums) Valmieras pilsētas pašvaldības Administratīvās komisijas 2019.gada pārskats - Pārcelts uz februāri

Ričards Gailums

 1.  

(Informatīvs jautājums) Par Valmieras pilsētas pašvaldības policijas darbu 2019.gadā - Pārcelts uz februāri

Armands Miķelsons

 1.  

Par projekta “Spēlējam ar prieku – mācību darbam un koncertprakses tehnikas nodrošinājumam – flīģeļa WEINBACH 180 SE iegāde” pieteikuma iesniegšanu

Pielikums

Inese Sudraba

 1.  

Par ilgtermiņa aizņēmumu projekta “Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra un grupu dzīvokļu izveide Valmieras pilsētā” īstenošanai

Inta Štefenberga

 1.  

Par ilgtermiņa aizņēmumu projekta “Ēkas Stacijas ielā 26, Valmierā energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai

Inta Štefenberga

 1.  

Par atbalstu dalībai projektu konkursā

Pielikums

Iveta Pāže

 1.  

Par projekta “Solidaritātes projekts” pieteikuma iesniegšanu

Pielikums

Agnese Vucina

 1.  

Par nekustamā īpašuma nomas līguma slēgšanu ar Antru Rami Bastiona ielā 24, Valmierā

Evija Stračinska

 1.  

Par nekustamā īpašuma nomas līguma slēgšanu ar Sarmīti Kotovu Bastiona ielā 24, Valmierā

Evija Stračinska

 1.  

Par nekustamā īpašuma nomas līguma slēgšanu ar SIA “SANDRAS VIĻUMSONES PRIVĀTPRAKSE” Bastiona ielā 24, Valmierā

Evija Stračinska

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma nomas līguma slēgšanu ar Violu Vilčinsku Bastiona ielā 24, Valmierā

Evija Stračinska

 1.  

Par aktualizētā Valmieras pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam Investīciju plāna un Integrēto teritoriju investīciju projektu ideju apstiprināšanu

1.pielikums

2.pielikums

Gints Bērtiņš

 1.  

Par nodibinājuma “VALMIERAS SPORTA KLUBS” statūtu grozījumiem

Gints Bērtiņš

 1.  

Par projekta “Blumbergs / Kustība” pieteikuma iesniegšanu

Pielikums

Liene Jakobsone