A A A

Valmieras pilsētas pašvaldības domes sēde 23.12.  

Drukāt
05.12.2019

Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes sēdi sasaucis pirmdien, 2019.gada 23.decembrī, plkst.14.00, Lāčplēša ielā 2 (1.stāva zālē).

 

Domes sēdes audioieraksts.

Domes sēdes protokols.

 

Darba kārtība:

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņotājs

 1.  

Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa izbeigšanu

Guntis Braslis

 1.  

Par grozījumiem pašvaldības domes 30.06.2016. lēmumā Nr.262 (protokols Nr.7, 39.§) “Par dienesta viesnīcas pakalpojumiem”

Konsolidētā versija

Guntis Braslis

 1.  

Par zemes vienību Zvaigžņu ielā 2 un Rūpniecības ielā 34, Valmierā, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

Juris Zariņš

 1.  

Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemes vienībām Pilātu ielā 5 un Pilātu ielā 5A, Valmierā

Juris Zariņš

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 23.10.2014. lēmumā Nr.319 (protokols Nr.16, 6.§) “Par zemes nomu Jāņa Enkmaņa ielā 4, Valmierā”

Anda Saliņa

 1.  

Par zemes nodošanu bezatlīdzības lietošanā vingrošanas laukuma izveidei Kāpu ielā 15, Valmierā

Anda Saliņa

 1.  

Par telpu grupu apvienošanu un adreses noteikšanu apvienotajai telpu grupai Leona Paegles ielā 45, Valmierā

Evija Stračinska

 1.  

Par nekustamā īpašuma Purva ielā 12, Valmierā, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai "Valmieras Attīstības aģentūra”

Evija Stračinska

 1.  

Par izmaiņām nekustamā īpašuma nomas tiesisko attiecību nodibināšanā ar ģimenes ārsti Annu Vilcāni Bastiona ielā 24, Valmierā

Evija Stračinska

 1.  

Par neizīrēta dzīvokļa Georga Apiņa ielā 16-24, Valmierā, nodošanu atsavināšanai

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

Ilmārs Eglītis

 1.  

Par valsts mērķdotācijas Valmieras pilsētas pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai sadales kārtības apstiprināšanu 2020.gadam

Toms Upners

 1.  

Par grozījumu Valmieras pilsētas pašvaldības domes 21.12.2017. lēmuma Nr.462 (protokols Nr.18, 30.§) “Par Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra štatu (amata) sarakstu apstiprināšanu”

Konsolidetā versija

Iveta Pāže

 1.  

Par Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas mākslas objektu konkursa “Kustība” nolikuma apstiprināšanu

Pielikums

Iveta Pāže

 1.  

“Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu studējošiem, kuri apgūst pedagoģiskās izglītības programmu” komisijas izveidošanu

Iveta Pāže

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 28.01.2016. lēmumā Nr.49 (protokols Nr.1, 49.§) “Par Valmieras pilsētas pašvaldības interešu izglītības iestāžu štatu (amatu) sarakstu apstiprināšanu”

Konsolidētā versija

Agnese Vucina

 1.  

Par iestādes “Valmieras Mūzikas skola” nolikuma apstiprināšanu - Jautājums atlikts

Agnese Vucina

 1.  

Par grozījumiem domes 28.01.2016.lēmumā Nr.48 (protokols Nr.1, 48.§) "Par Valmieras pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu štatu (amatu) sarakstu apstiprināšanu".

Konsolidētā versija

Guna Zvirgzda

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības 2019.gada 26.septembra lēmumā Nr.301 (protokols Nr.12, 32.§) "Par Valmieras  pilsētas pašvaldības  dibināto un finansēto izglītības iestāžu, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, darbinieku amata vienību un atalgojuma noteikšanas kārtību 2019./2020.mācību gadā”

Konsolidētā versija

Guna Zvirgzda

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības iestādes “Pansionāts “Valmiera”” štatu (amatu) sarakstā

Konsolidētā versija

Olga Ozola

 1.  

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2013.gada 27.jūnija saistošajos noteikumos Nr.159 „Valmieras pilsētas pašvaldības nolikums”

Paskaidrojuma raksts

Pielikums

Konsolidētā versija

 

Baiba Tūtina

 1.  

Par redakcionālu grozījumu izdarīšanu ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes sēdes 27.12.2018. lēmumu Nr. 449 (protokols Nr.18, 22.§) apstiprinātā nolikumā “Par Valmieras pilsētas pašvaldības Grāmatvedības kārtošanas un organizēšanas nolikums”

Konsolidētā versija

Rūta Zaļaiskalna

 1.  

Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu

Pielikumi

Rūta Zaļaiskalna

 1.  

Par piešķirtā valsts ilgtermiņa aizdevuma Valmieras Viesturu vidusskolas sporta kompleksa būvniecībai izsniegšanas termiņa pagarinājumu

Inta Štefenberga

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 318 "Par Valmieras pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetu"

Pielikumi

Paskaidrojuma raksts

Konsolidētā versija saistošajiem noteikumiem Nr.318

Gunita Jansone

 

PAPILDU JAUTĀJUMI

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņotājs

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības noteikumos “Par vienotu darba samaksas sistēmu Valmieras pilsētas pašvaldības budžeta iestādēs”

Konsolidētā versija

Mairita Lakstiņa

 1.  

Par Valmieras pilsētas pašvaldības pārstāvja izvirzīšanu Vidzemes plānošanas reģiona Konsultatīvajā padomē

Mairita Lakstiņa

 1.  

Par Valmieras bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu

Mairita Lakstiņa

 1.  

“Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu studējošiem, kuri apgūst pedagoģiskās izglītības programmu” komisijas nolikuma apstiprināšanu

Pielikums

Iveta Pāže

 1.  

Par grozījumiem Valmieras Bērnu sporta skolas pilnvarojumā

Rihards Zalte

 1.  

Par piešķirtā valsts ilgtermiņa aizdevuma J.Daliņa stadiona rekonstrukcijai un vieglatlētikas manēžas būvniecībai Valmierā izsniegšanas termiņa pagarinājumu

Inta Štefenberga

 1.  

Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu

Evija Voitkāne