A A A

Valmieras pilsētas pašvaldības domes sēde 28.11.  

Drukāt
04.11.2019

Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes sēdi sasaucis ceturtdien, 2019.gada 28.novembrī, plkst.14.00, Lāčplēša ielā 2 (1.stāva zālē).

 

Domes sēdes audioieraksts.

Domes sēdes protokols.

 

Darba kārtība:

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņotājs

 1.  

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvojamai telpai

Guntis Braslis

 1.  

Par dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas Ūdens ielā 2C, Valmierā, iekšējās kārtības noteikumu apstiprināšanu

Pielikums

Guntis Braslis

 1.  

Par zemes vienību Stacijas ielā 8, Stacijas ielā 8A, Stacijas iela, Dīķa iela, Meža iela un Krāsotāju iela, Valmierā, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

Juris Zariņš

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 05.11.2009. lēmumā Nr.645 (protokols Nr.16, 19.§) “Par zemes nomu Bruņinieku ielā 1, Valmierā, SIA “Valmieras ūdens”

Konsolidētā versija

Anda Saliņa

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 23.12.2009. lēmumā Nr.749 (protokols Nr.18, 34.§) „Par zemes nomu Cēsu ielā 2, Valmierā, Guntim Jansonam”

Anda Saliņa

 1.  

Par nekustamā īpašuma nomas līguma slēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Beātes Salenieces Ģimenes ārsta prakse” Bastiona ielā 24, Valmierā

Evija Stračinska

 1.  

Par nekustamā īpašuma nomas līguma slēgšanu ar ģimenes ārsti Annu Vilcāni Bastiona ielā 24, Valmierā

Evija Stračinska

 1.  

Par neapbūvētas zemes vienības Matīšu ielā 31, Valmierā, trešo izsoli

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

Ilmārs Eglītis

 1.  

Par neapbūvētas zemes vienības Sporta ielā 10A, Valmierā, trešo izsoli

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

Ilmārs Eglītis

 1.  

Par būves piespiedu sakārtošanu

Jolanta Brūniņa

 1.  

Par finansiālu atbalstu memuāra “Saules mūzika” izdošanai par pianisti Jautrīti Putniņu

Dace Jase

 1.  

Par atbalstu lielkoncerta “Lielais blieziens Valmierā 2020” organizēšanai

Dace Jase

 1.  

Par Valmieras Vasaras teātra festivāla finansējuma tāmes grozījumiem

Dace Jase

 1.  

Par finansiālu atbalstu Valmieras sieviešu frisbija komandai

Rihards Zalte

 1.  

Par finansiālu atbalstu Četru nāciju U16 hokeja turnīram

Rihards Zalte

 1.  

Par papildus finansējuma piešķiršanu Valmieras Bērnu sporta skolai

Rihards Zalte

 1.  

Par 2019.gada sporta laureātu nominācijām

Rihards Zalte

 1.  

Par papildu finansējumu Valmieras volejbola klubam

Rihards Zalte

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības noteikumos “Par vienotu darba samaksas sistēmu Valmieras pilsētas pašvaldības budžeta iestādēs”

Pielikums

Konsolidētā versija

Indra Čākure

 1.  

Par komandējumu uz Beļģiju

Mairita Lakstiņa

 1.  

Par SIA “Valmieras ūdens” pamatkapitāla palielināšanu

Gints Bērtiņš

 1.  

Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu

Pielikumi

Rūta Zaļaiskalna

 1.  

Par Valmieras pilsētas pašvaldības noteikumu “Maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un apstiprināšanas kārtība” apstiprināšanu

Pielikumi

Inta Štefenberga

 1.  

Par cenrāža apstiprināšanu pansionātā “Valmiera”

Pielikums

Teiksma Taube

 1.  

Valmieras pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi

Paskaidrojuma raksts

Andris Alpeus

 1.  

Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību Valmieras pilsētā

Pielikums

Paskaidrojuma raksts

Agnese Vucina

 1.  

Par Valmieras pilsētas pašvaldības Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu

Pielikums

Agnese Vucina

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 25.01.2018. lēmumā Nr.28 (protokols Nr.1, 31.§) “Par Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas un interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas

Konsolidētā versija

Agnese Vucina

 

PAPILDU JAUTĀJUMI

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņotājs

 1.  

Par grozījumiem Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra nolikumā

Konsolidētā versija

Agnese Vucina

 1.  

Par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā

Pielikums

Paskaidrojuma raksts

Ilmārs Eglītis

 1.  

Par grozījumu Valmieras pilsētas pašvaldības 26.09.2013. lēmumā Nr.360 (protokols Nr.13, 36.§) “Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Valmieras bibliotēkā”

Konsolidētā versija

Daiga Rokpelne

 1.  

Par Valmieras bibliotēkas maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu

Pielikums

Daiga Rokpelne

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes deputātu, komisiju un Valmieras bāriņtiesas locekļu atlīdzības noteikumos

Konsolidētā versija

Mairita Lakstiņa

 1.  

Par malkas koksnes atkārtotu nodošanu atsavināšanai par brīvu cenu

Pielikums

Ilmārs Eglītis