A A A

Valmieras pilsētas pašvaldības domes sēde 31.10.  

Drukāt
15.10.2019

Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes sēdi sasaucis ceturtdien, 2019.gada 31.oktobrī, plkst.14.00, Lāčplēša ielā 2 (1.stāva zālē).

 

Domes sēdes audioieraksts.

Domes sēdes protokols.

 

Darba kārtība:

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņotājs

 1.  

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvojamām telpām

Guntis Braslis

 1.  

Par zemes vienību Georga Apiņa iela, Gaujas ielā 17, Georga Apiņa ielā 1 un Leona Paegles ielā 5/7, Valmiera, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

Juris Zariņš

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības Satiksmes drošības komisijas nolikumā

Anda Saliņa

 1.  

Par zemes Dīvaliņa ielā 15, Valmierā, izmantošanu publisku pasākumu laikā

Anda Saliņa

 1.  

Par nekustamā īpašuma daļas Lodes ielā 1A, Valmierā, iegādi

Anda Saliņa

 1.  

Par zemes nomu Beātes ielā 47, Valmierā, SIA “ZAAO”

Anda Saliņa

 1.  

Par zemes nomu Marijas ielā 7A, Valmierā

Anda Saliņa

 1.  

Par apakšnomas līguma slēgšanas saskaņošanu nekustamajā īpašumā Bastiona ielā 24, Valmierā

Evija Stračinska

 1.  

Par nekustamā īpašuma nomu Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai Purva ielā 12, Valmierā

Evija Stračinska

 1.  

Par neizīrēta dzīvokļa Zvejnieku ielā 13-30, Valmierā, nodošanu atsavināšanai

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

Ilmārs Eglītis

 1.  

Par neizīrēta dzīvokļa Lucas ielā 2A-6, Valmierā, nodošanu atsavināšanai

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

Ilmārs Eglītis

 1.  

Par avārijā cietušas vieglās pasažieru automašīnas “Renault Trafic” (Valsts reģistrācijas numurs JB6649) nodošanu atsavināšanai

Pielikums

Ilmārs Eglītis

 1.  

Par pilnvarojumu lašveidīgo zivju licencētas makšķerēšanas organizācijai Gaujā

Ilmārs Eglītis

 1.  

Par malkas koksnes nodošanu atsavināšanai

Pielikums

Ilmārs Eglītis

 1.  

Par atbalstu biedrībai “SPORTA KLASE”

Rihards Zalte

 1.  

Par Valmieras sporta attīstības padomes atcelšanu

Rihards Zalte

 1.  

Par grozījumiem nolikumā “Par Valmieras pilsētas pašvaldības apbalvojumiem”

Konsolidētā versija

Rihards Zalte

 1.  

Par projekta “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana Gaujas Nacionālā parka teritorijā” īstenošanu 2020.gadā

Pielikums

Dace Jase

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības nolikumā “Valmieras pilsētas pašvaldības projektu konkursi”

Konsolidētā versija

Nolikuma 1.pielikums

Nolikuma 2.pielikums

Nolikuma 3.pielikums

Nolikuma 4.pielikums

Dace Jase

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības iestādes “Valmieras pilsētas pašvaldības administrācija” struktūrvienības “Apmeklētāju pieņemšanas centrs” nolikumā

Konsolidētā versija

Līga Solovjova

 1.  

Par Valmieras bāriņtiesas locekļu atbrīvošanu

Mairita Lakstiņa

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības amatu sarakstā

Konsolidētā versija

Mairita Lakstiņa

 1.  

Par grozījumiem pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmu saskaņošanas noteikumos

Konsolidētā versija

1.pielikums

2.pielikums

Velga Mālkalne

 1.  

Par nolikuma un dalības maksas apstiprināšanu XIII Latvijas bērnu un jauniešu teātru festivālam “...un es iešu un iešu!”

Pielikums

Agnese Vucina

 1.  

Par grozījumiem domes 26.09.2019. lēmumā Nr.300 (protokols Nr.12, 31.§) “Par finansējumu Valmieras pilsētas pašvaldības dibināto izglītības iestāžu interešu, profesionālās vidējās un profesionālās ievirzes izglītības pedagogu darba samaksai”

Konsolidētā versija

Agnese Vucina

 1.  

Par grozījumiem Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas stipendiju piešķiršanas noteikumos

Konsolidētā versija

Agnese Vucina

 1.  

Par grozījumiem Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas nolikumā

Konsolidētā versija

Agnese Vucina

 1.  

Par atbalstu projekta “Industriālo teritoriju attīstība Valmierā – 1.kārta” iesnieguma iesniegšanai

Gints Bērtiņš

 1.  

Par aktualizētā Valmieras pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam Investīciju plāna un Integrēto teritoriju investīciju projektu ideju apstiprināšanu

1.pielikums

2.pielikums

Gints Bērtiņš

 1.  

Grozījums Valmieras pilsētas pašvaldības 2019.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos Nr.323 „Valmieras pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi”

Paskaidrojuma raksts

Konsolidētā versija

Rita Jemšika

 1.  

Grozījums Valmieras pilsētas pašvaldības 2013.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.195 „Valmieras pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi”

Paskaidrojuma raksts

Konsolidētā versija

Rita Jemšika

 1.  

Grozījums Valmieras pilsētas pašvaldības 2013.gada 28.novembra saistošajos noteikumos Nr.187 „Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, uzskaites, turēšanas un izķeršanas kārtība Valmieras pilsētā”

Paskaidrojuma raksts

Konsolidētā versija

Rita Jemšika

 1.  

Grozījums Valmieras pilsētas pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.319 „Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas un uzskaites kārtību Valmieras pilsētā”

Paskaidrojuma raksts

Konsolidētā versija

Gints Bērtiņš

 1.  

Grozījums Valmieras pilsētas pašvaldības 2013.gada 29.augusta saistošajos noteikumos Nr.161 „Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Valmieras pilsētā”

Paskaidrojuma raksts

Konsolidētā versija

Gints Bērtiņš

 1.  

Grozījums Valmieras pilsētas pašvaldības 2017.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.277 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Valmieras pilsētā”

Paskaidrojuma raksts

Konsolidētā versija

Gints Bērtiņš

 1.  

Grozījums Valmieras pilsētas pašvaldības 2012.gada 19.jūlija saistošajos noteikumos Nr.129 „Par sabiedrisko kārtību un drošību Valmieras pilsētas pašvaldības aktīvās atpūtas objektos”

Paskaidrojuma raksts

Konsolidētā versija

Rita Jemšika

 1.  

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2017.gada 27.jūlija saistošajos noteikumos Nr.283 „Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā”

Paskaidrojuma raksts

Konsolidētā versija

Evija Stračinska

PAPILDU JAUTĀJUMI

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņotājs

1.

Par projekta “Vēstules manai valstij” pieteikuma iesniegšanu

Pielikums

Dace Jase

2.

Par apaļkoksnes nodošanu atsavināšanai

Pielikums

Ilmārs Eglītis

3.

Par apbūvētas zemes vienības Meldru ielā 8, Valmierā, atsavināšanu

Ilmārs Eglītis

4.

Par pieteikuma sagatavošanu starptautisku BMX riteņbraukšanas sacensību organizēšanai Rihards Zalte
5. Par administratīvi teritoriālo reformu Jānis Baiks