A A A

Valmieras pilsētas pašvaldības domes sēde 26.09. 

Drukāt
04.09.2019

Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes sēdi sasaucis ceturtdien, 2019.gada 26.septembrī, plkst.14.00, Lāčplēša ielā 2 (1.stāva zālē).

 

Domes sēdes audioieraksts

Domes sēdes protokols

 

Darba kārtība:

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņotājs

 1.  

Par zemes vienību Ķieģeļu ielā 15 un Ķieģeļu ielā 17, Valmierā, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

Juris Zariņš

 1.  

Par adrešu Dīķa iela 4, Dīķa iela 6 un Meža iela 3, Valmiera, likvidēšanu

Juris Zariņš

 1.  

Par adrešu noteikšanu izveidotām jaunām telpu grupām Dīķa ielā 3, Valmierā

Evija Stračinska

 1.  

Par atbalstu biedrībai “Basketbola klubs ”Vidzeme””

Rihards Zalte

 1.  

Par izmaiņām Valmieras sporta vienības nolikumā

Nolikums

Rihards Zalte

 1.  

Par projekta “Klasiskās dejas meistarklases Valmieras Mākslas dienu 2020 ietvaros” pieteikuma iesniegšanu

Pielikums

Dace Jase

 1.  

Par iestādes “Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzija” nolikuma apstiprināšanu

Nolikums

Iveta Pāže

 1.  

Par mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas kārtību Valmieras pilsētas pašvaldībā

Pielikums

Sandra Purmale

 1.  

Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas dzēšanu

Pielikums

Ilze Ķirse

 1.  

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu viesnīcas ēkai Vaidavas ielā 15, Valmierā

Ilze Ķirse

 1.  

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu par ēkām un būvēm Linarda Laicena ielā 4, Valmierā

Ilze Ķirse

 1.  

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu par ēkām un būvēm Mūrmuižas ielā 11A, Valmierā

Ilze Ķirse

 1.  

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu par ēkām un būvēm Rīgas ielā 93,Valmierā, un Rīgas ielā 93A, Valmierā

Ilze Ķirse

 1.  

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu viesnīcas ēkai Tērbatas ielā 16A, Valmierā

Ilze Ķirse

 1.  

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu par ēkām un būvēm Linarda Laicena ielā 2, Valmierā un Fabrikas ielā 1, Valmierā

Ilze Ķirse

 1.  

Par Valmieras bibliotēkas attīstības stratēģijas apstiprināšanu

Pielikums

Daiga Rokpelne

 1.  

Par Valmieras pilsētas pašvaldības iestādes “Valmieras Kultūras centrs” amatu saraksta apstiprināšanu

Pielikums

Mairita Lakstiņa

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības Satiksmes drošības komisijas sastāvā

Konsolidētā versija

Mairita Lakstiņa

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības Dzīvokļu komisijas sastāvā

Konsolidētā versija

Mairita Lakstiņa

 1.  

Par grozījumu Valmieras pilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas locekļa amatā

Konsolidētā versija

Mairita Lakstiņa

 1.  

Par grozījumu Valmieras pilsētas pašvaldības pastāvīgā Iepirkuma komisijas locekļa amatā

Konsolidētā versija

Mairita Lakstiņa

 1.  

Par grozījumu Valmieras pilsētas pašvaldības Pastāvīgās nekustamo īpašumu iznomāšanas komisijas locekļa amatā

Konsolidētā versija

Mairita Lakstiņa

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības metu konkursu žūrijas komisijas sastāvā

Konsolidētā versija

Mairita Lakstiņa

 1.  

Par Valmieras pilsētas attīstības programmas 2015.‑2020.gadam Ikgadējā uzraudzības ziņojuma (monitoringa) par 2017.-2018.gadu apstiprināšanu

Pielikums

Gints Bērtiņš

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 31.01.2019. lēmumā Nr.44 (protokols Nr.2, 41.§) “Par Valmieras pilsētas pašvaldības savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2019.gadā”

Konsolidētā versija

Inta Štefenberga

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības 31.01.2019. saistošajos noteikumos Nr.318 "Par Valmieras pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetu"

Pielikumi

Paskaidrojuma raksts

Konsolidētā versija

Inta Štefenberga

 1.  

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2013.gada 27.jūnija saistošajos noteikumos Nr.159 „Valmieras pilsētas pašvaldības nolikums”

Paskaidrojuma raksts

Konsolidētā versija

Baiba Tūtina

 

PAPILDU JAUTĀJUMI

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņotājs

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības amatu sarakstā

Konsolidētā versija

Mairita Lakstiņa

 1.  

Par atbalsta sniegšanu Ritvaram Kalniņam

Rihards Zalte

 1.  

Par valsts 2019./2020.mācību gada piešķirtās mērķdotācijas Valmieras pilsētas pašvaldības dibināto vispārējās izglītības, interešu izglītības un speciālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai sadales kārtības noteikšanu

Iveta Pāže

 1.  

Par finansējumu Valmieras pilsētas pašvaldības dibināto izglītības iestāžu interešu, profesionālās vidējās un profesionālās ievirzes izglītības pedagogu darba samaksai

Agnese Vucina

 1.  

Par Valmieras pilsētas pašvaldības dibināto un finansēto izglītības iestāžu, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, darbinieku amata vienību un atalgojuma noteikšanas kārtību 2019./2020.mācību gadā

Pielikumi

Guna Zvirgzda

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 30.05.2019. lēmumā Nr.194 (protokols Nr.7, 33.§) “Par atbalstu dalībai projektā “Daudzfunkcionālā centra un grupu dzīvokļu izveide Valmieras pilsētā”

Konsolidētā versija

Gints Bērtiņš