A A A

Valmieras pilsētas pašvaldības domes sēde 29.08.  

Drukāt
31.07.2019

Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes sēdi sasaucis ceturtdien, 2019.gada 29.augustā, plkst.14.00, Lāčplēša ielā 2 (1.stāva zālē).

 

Domes sēdes audioieraksts.

Domes sēdes protokols.

 

Darba kārtība:

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņotājs

 1.  

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu

Ilmārs Eglītis

 1.  

Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa izbeigšanu

Ilmārs Eglītis

 1.  

Par neapbūvētas zemes vienības Matīšu ielā 33, Valmierā, atkārtotu nodošanu atsavināšanai

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

Ilmārs Eglītis

 1.  

Par neapbūvētas zemes vienības Matīšu ielā 31, Valmierā, atkārtotu nodošanu atsavināšanai

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

Ilmārs Eglītis

 1.  

Par zemes vienības Stacijas ielā 39, Valmierā, nodošanu īpašumā

Ilmārs Eglītis

 1.  

Par neapbūvētas zemes vienības Matīšu ielā 35, Valmierā, atkārtotu nodošanu atsavināšanai

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

Ilmārs Eglītis

 1.  

Par neapbūvētas zemes vienības Parka ielā 10, Valmierā, atkārtotu nodošanu atsavināšanai

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

Ilmārs Eglītis

 1.  

Par neapbūvētas zemes vienības Sporta ielā 10A, Valmierā, atkārtotu nodošanu atsavināšanai

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

Ilmārs Eglītis

 1.  

Par kases aparāta atkārtotu nodošanu pārdošanai par brīvu cenu

Pielikums

Ilmārs Eglītis

 1.  

Par precizējumiem Valmieras pilsētas pašvaldības 25.07.2019. saistošajos noteikumos Nr.323 "Valmieras pilsētas pašvaldības kapsētu Darbības un uzturēšanas noteikumi"

Pielikums

Ilmārs Eglītis

 1.  

Par aktualizētā Valmieras pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam Investīciju plāna un Integrēto teritoriju investīciju projektu ideju apstiprināšanu

Gints Bērtiņš

 1.  

Par sadarbības līguma slēgšanu ar SIA "Valmieras ūdens"

Gints Bērtiņš

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 2017.gada 21.decembra lēmumā Nr.452 (protokols Nr.18., 17.§) "Par katlu mājas būvniecību Dakstiņu ielā 1"

Gints Bērtiņš

 1.  

Par zemes vienību Rūpniecības ielā 11 un Rūpniecības ielā 11C,Valmierā, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

Gints Bērtiņš

 1.  

Par zemes vienības Koku iela, Valmierā, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

Gints Bērtiņš

 1.  

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu nepiešķiršanu par ēku Abula ielā 1, Valmierā

Ilze Ķirse

 1.  

Par Valmieras bibliotēkas lietošanas noteikumu apstiprināšanu

Daiga Rokpelne

 1.  

Par grozījumiem pašvaldības domes 30.06.2016. lēmumā Nr.262 (protokols Nr.7, 39.§) "Par dienesta viesnīcas pakalpojumiem"

Solvita Andžāne

 1.  

Par atbalstu dalībai projektu konkursā - "BE PART – Jaunatnes iespēju izkopšana līdzdalībai skolvadības un mācību procesa organizēšanā"

Iveta Pāže

 1.  

Par atbalstu dalībai projektu konkursā - "Izglītība un izpratne par vidi, ilgtspējīga dzīve, pareiza dabas resursu izmantošana, pārstrāde"

Iveta Pāže

 1.  

Par atbalstu dalībai Erasmus+ projektā „Partnerība izglītībā – mācīšanas un mācīšanās pilnveidei”

Velga Mālkalne

 1.  

Par atbalstu Valmieras Pārgaujas sākumskolas dalībai projektā "InNature - Inovācijas skolās, kuras iedvesmojuši dabas risinājumi"

Velga Mālkalne

 1.  

Par atbalstu dalībai Erasmus+ projektā "Misija PĀREJA"

Inga Savicka

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Buratino” nolikumā

Sandra Purmale

 1.  

Par Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja iecelšanu

Evija Voitkāne

 1.  

Par grozījumu Valmieras pilsētas pašvaldības Īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas locekļa amatā

Indra Čākure

 1.  

Par grozījumu Valmieras pilsētas pašvaldības Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja amatā

Indra Čākure

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības amatu sarakstā

Indra Čākure

 1.  

Par komandējumu uz Lietuvu

Indra Čākure

 

PAPILDU JAUTĀJUMI

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņotājs

 1.  

Par apbūvētas zemes vienības Mērnieku ielā 1, Valmierā, atsavināšanu

Ilmārs Eglītis

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības nolikumā “Par Valmieras pilsētas pašvaldības apbalvojumiem”

Zane Bulmeistare