A A A

Valmieras pilsētas pašvaldības domes sēde 25.07.  

Drukāt
01.07.2019

Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes sēdi sasaucis ceturtdien, 2019.gada 25.jūlijā, plkst.14.00, Lāčplēša ielā 2 (1.stāva zālē).

 

 

Domes sēdes audio ieraksts

Domes sēdes protokols

 

Darba kārtība:

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņotājs

 1.  

Saistošie noteikumi "Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību Valmieras pilsētā"

Paskaidrojuma raksts

Anda Saliņa

 1.  

Saistošie noteikumi "Valmieras pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi"

Paskaidrojuma raksts

Ilmārs Eglītis

 1.  

Par dzīvojamās mājas Cēsu ielā 22, Valmierā, nodošanu valdījumā un apsaimniekošanā

Ilmārs Eglītis

 1.  

Par pārtikas preču veikala Stacijas ielā 8, Valmierā, būvniecības procesa ietvaros iesaistīto nekustamo īpašumu daļu maiņu

Anda Saliņa

 1.  

Par nekustamā īpašuma daļas Cēsu ielā 32, Valmierā, iegādi

Anda Saliņa

 1.  

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas Valmieras pilsētā noteikšanu

Gints Bērtiņš

 1.  

Par tematiskā plānojuma “Valmieras pilsētas transporta infrastruktūras attīstības koncepcija” apstiprināšanu

Pielikumi

Dace Elbrete

 1.  

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 23.02.2017. lēmumā Nr.79 (protokols Nr.2, 19.§) „Par atbalstu dalībai projektā „Proti un Dari”

Konsolidētā versija

Solvita Andžāne

 1.  

Par Valmieras Pārgaujas sākumskolas, Valmieras 5.vidusskolas un Valmieras Viestura vidusskolas dalību Latvijas Olimpiskās komitejas projektā "Sporto visa klase"

Solvita Andžāne

 1.  

Par Jautrītei Putniņai veltītā Starptautiskā jauno pianistu konkursa Valmierā nolikuma apstiprināšanu

Pielikums 1

Pielikums 2

Pielikums PDF

Agnese Vucina

 1.  

Par domes 31.10.2013. lēmuma Nr.439 (protokols Nr.14, 57.§) “Par dalības maksas apstiprināšanu Starptautiskajam jauno pianistu konkursam Valmierā” atzīšanu par spēku zaudējušu

Agnese Vucina

 1.  

Par Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas nosaukuma maiņu

Iveta Pāže

 1.  

Par Valmieras pilsētas pašvaldības Izglītības Metodiskā darba organizēšanas kārtības apstiprināšanu

Pielikums

Velga Mālkalne

14.

1.Papildu jautājums_Par maksas pakalpojumu iestādē "Valmieras Gaujas krasta vidusskola-attīstības centrs"

 
15.

2.Papildu jautājums_Par grozījumu Valmieras pilsētas pašvaldības amatu sarakstā

Konsolidētā versija

 
16.

3.Papildu jautājums_Par statusa noteikšanu dzīvojamām telpām

 

 
17.

4.Papildu jautājums_Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 2016.gada 27.oktobra lēmumā Nr.410 (protokols Nr.11, 12.§) “Par Valmieras Biznesa inkubatora konsultatīvās komisijas sastāva apstiprināšanu”

Konsolidētā versija

 
18.

5.Papildu jautājums_Par zemes nomu Dīvaliņa ielā 15, Valmierā, Danielai Pflegerovai

 
19.

6.Papildu jautājums_Par Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja atbrīvošanu no amata

 
20.

7.Papildu jautājums_Par grozījumu Valmieras pilsētas pašvaldības domes 2014.gada 29.maija lēmumā Nr.186 (protokols Nr.7, 32.§) “Par ražošanas notekūdeņu apsaimniekošanu”

Konsolidētā versija